تمرکز روی اسپریدها یا گسترش


فرز مینیاتوری 211 پارچه آپ اسپریت مدل HK-DG211

نظام سرمایه داری

سرمایه داری یا کاپیتالیسم ( به انگلیسی: Capitalism ) ، یا سرمایه محوری یک نظام اقتصادی است که در آن پایه های یک سیستم اقتصادی بر روی مالکیت خصوصی ابزارهای تولیدِ اقتصادی است و در دست مالکان خصوصی است و از این برای ایجاد بهره مندی اقتصادی ( سود ) در بازارهایی رقابتی استفاده می شود؛ که به این قانون، آزادی مالکیت شخصی نیز گفته می شود؛ که معنای آن، تولید و توزیع کالا هاست.

از ویژگیهای اصلی سرمایه داری می توان به انباشت سرمایه، بازارهای رقابتی، سیستم قیمت، مالکیت خصوصی و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، مبادله داوطلبانه و کار مزدی اشاره کرد. در اقتصاد بازار سرمایه داری، تصمیم گیری و سرمایه گذاری توسط هر صاحب ثروت، دارایی یا توانایی تولید در بازارهای سرمایه و مالی تعیین می شود در حالی که قیمت ها و توزیع کالاها و خدمات عمدتاً توسط رقابت در بازارهای کالاها و خدمات تعیین می شود.

معنای لغوی کپیتال همان سرمایه است و سرمایه شامل: زمین ها، کارخانه ها و… می باشد. درآمد در این قانون حداقل دو شکل دارد: سود و دست مزد. سود عبارت است از آنچه که به خاطر مالکیت ابزار تولید به کسانی که سرمایه را فراهم کرده اند، داده می شود. در این قانون زمین، نیروی انسانی و سرمایه در اختیار گروهی از افراد جامعه است که سایر افراد جامعه با استفادهٔ مشروط از آنها، به تولید مادی و تولید معنوی می پردازند.

همچنین در این قانون متداول است که اجاره را به صورت درآمد حاصل از در کنترل داشتن تمرکز روی اسپریدها یا گسترش منابع طبیعی به حساب بیاورند که با دو مورد دیگر متفاوت است.

در قانون سرمایه داری، سرمایه گذاری، تولید، توزیع، درآمد، قیمت گذاری و عرضهٔ مواد و خدمات توسط تصمیم گیری هایِ شخصی در یک اقتصاد بازار تعیین می شود. مشخصهٔ بارز قانون سرمایه داری این است که تولید کالا در درجهٔ اول از برای کسب سود اقتصادی انجام می گیرد و نه لزوماً رفع نیازهای انسان ها. البته در مواردی نیز، کسب سود با رفع نیازهای انسانی همراه است.

در کلی ترین حالت، نظام سرمایه داری را می توان به دو دستهٔ نظام سرمایه داری دولتی ( همچون اتحاد جماهیر شوروی پس از ۱۹۲۷ یا چین کنونی ) و نظام سرمایه داری غیر متمرکز و غیردولتی همچون ایالات متحدهٔ آمریکا تقسیم نمود.

اقتصاددانان، مورخان، اقتصاددانان سیاسی و جامعه شناسان در تحلیل های خود از سرمایه داری دیدگاه های مختلفی اتخاذ کرده و اشکال مختلف آن را در عمل تشخیص داده اند. اینها شامل سرمایه داری laissez - faire ( رهایش کن ) یا بازار آزاد، سرمایه داری دولتی و سرمایه داری رفاهی است. اشکال مختلف سرمایه داری دارای درجات مختلف بازارهای آزاد، مالکیت عمومی، موانع رقابت آزاد و سیاست های اجتماعی تحریم شده توسط دولت است. میزان رقابت در بازارها و نقش مداخله و تنظیم و همچنین دامنه مالکیت دولت در مدل های مختلف سرمایه داری متفاوت است. میزان آزاد بودن بازارهای مختلف و قوانین تعریف مالکیت خصوصی از موضوعات سیاست و سیاست است. اکثر اقتصادهای موجود سرمایه داری اقتصادی مختلط هستند که عناصر بازارهای آزاد را با مداخله دولت و در برخی موارد برنامه ریزی اقتصادی ترکیب می کنند.

اقتصاد بازار تحت اشکال مختلف دولت و در زمانها، مکانها و فرهنگهای مختلف وجود داشته است. جوامع مدرن سرمایه داری - مشخص شده توسط جهانی شدن روابط اجتماعی مبتنی بر پول، طبقه ای مداوم بزرگ و گسترده در سیستم که باید با دستمزد کار کنند ( پرولتاریا ) و یک طبقه سرمایه دار صاحب ابزار تولید - در اروپای غربی در روندی که منجر به انقلاب صنعتی شد. سیستم های سرمایه داری با درجات مختلف مداخله مستقیم دولت از آن زمان در دنیای غرب مسلط شده و همچنان گسترش می یابد. نشان داده شده است که سرمایه داری به شدت با رشد اقتصادی ارتباط دارد.

منتقدان سرمایه داری استدلال می کنند که این قدرت را در دست یک طبقه سرمایه دار اقلیت متمرکز می کند که از طریق استثمار تمرکز روی اسپریدها یا گسترش طبقه کارگر اکثریت و کار آنها وجود دارد، اولویت سود را بر کالای اجتماعی، منابع طبیعی و محیط زیست، موتور نابرابری، فساد و بی ثباتی های اقتصادی، و بسیاری از آنها قادر به دسترسی به منافع و آزادی های ادعایی مانند سرمایه گذاری آزاد نیستند. حامیان استدلال می کنند که این محصولات از طریق رقابت محصولات بهتر و نوآوری را فراهم می کند، باعث ایجاد تکثر و تمرکز زدایی در قدرت می شود، ثروت را در بین افرادی که قادر به سرمایه گذاری در شرکت های مفید براساس تقاضای بازار هستند، پخش می کند، امکان ایجاد یک سیستم تشویقی انعطاف پذیر را فراهم می کند که در آن کارایی و پایداری از اولویت های محافظت از آن است. سرمایه، رشد اقتصادی قوی ایجاد می کند و بهره وری و شکوفایی به بار می آورد که به نفع جامعه است.

پیشینهٔ تاریخی
این مفهوم در عام ترین معنایش تنها از آغاز سدهٔ بیستم وجود دارد. تاریخ آن را می توان تقریباً سال ۱۹۰۲ دانست زمانی که هربرت سومبارت کتاب معروف خود �سرمایه داری مدرن� را منتشر کرد. به عکس این واژه را مارکس عملاً بکار نبرده است. اقتصاد سرمایه داری عملاً بین قرون ۱۶ تمرکز روی اسپریدها یا گسترش و ۱۹ میلادی در انگلیس به تدریج رسمی شد. با وجود اینکه برخی ویژگی های این قانون در دوران خیلی گذشته نیز دیده می شود، شکل های ابتدایی سرمایه داری تجاری ( merchant capitalism ) در اواخر قرون وسطی شکوفا شد.

سرمایه داری از پایان دورهٔ فئودالیسم در دنیای غرب نظام غالب بوده است. به تدریج این قانون از انگلیس به سراسر اروپا گسترش یافته مرزهای سیاسی و فرهنگی را درنوردید. در قرون ۱۹ و ۲۰ میلادی سرمایه داری ابزار غالب، ولی نه انحصاری، صنعتی شدن را در دنیا فراهم آورده است.

ثروت اروپای غربی به سرعت فزونی یافت: طلا و نقره از آمریکای جنوبی گرفته شد تا بانک ها را تغذیه کنند، و بردگان مورد نیاز بودند تا برای کارگاه های اروپای غربی کالاهای مصرفی و مواد خام تولید کنند. تجارت جهانی را تصرف مستعمره های جدید، توسعهٔ مستعمره های کهن، و گسترش برده داری و دزدی و راهزنی آشکارا به پیش راند. این ها ویژگی های برجسته بازارهایی است که بیش از دو سده تکامل یافت، یکی از ویژگی های اصلی این مرحلهٔ تجاری سرمایه داری این است که این مرحله نه فقط بازارها را تأمین می کند بلکه هم چنین ثروتی را تمرکز روی اسپریدها یا گسترش فراهم می آورد که انقلابی صنعتی را تغذیه می کند که در میانهٔ سدهٔ ۱۷۰۰ آغاز می شود.

حامیان و منتقدان
حامیان
بسیاری از نظریه پردازان و سیاست مداران که غالباً در کشورهای دارای قانون سرمایه داری زندگی می کنند، بر این باورند که قوانین سرمایه داری از طریق شاخص هایی مانند تولید ناخالص داخلی، سطح رفاه زندگی و درجهٔ به کارگیری ظرفیت ها، تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی دارد. برای نمونه سطح زندگی در اروپا در طی سه قرن گذشته بسیار بهبود یافته است.

برای نمونه آدام اسمیت برای دفاع از اینکه باید اجازه داد بازار آزاد تولید، قیمت گذاری و تخصیص منابع را کنترل کند، از این برهان استفاده کرد. آمار نشان می دهد از آغاز سرمایه داری، سرانهٔ تولید ناخالص داخلی آن کشور، شتاب بالایی را تجربه تمرکز روی اسپریدها یا گسترش می کند.

منتقدان
منتقدان قانون سرمایه داری بر این باورند که در قرن بیستم قانون سرمایه داری پا به مرحله ای جدید گذاشته است و به قانون سرمایه داری انحصاری بدل گردیده است.

در قانون سرمایه داری انحصاری، عملاً مفهوم بازار آزاد که توسط نظریه پردازان اولیه ای قانون سرمایه داری همچون آدام اسمیت مورد حمایت واقع می شد، مفهوم ابتدایی خود را از دست داد و رقابت که مفهوم کلیدی اقتصاد بازار و قانون عرضه و تقاضا بود به رقابت بین شرکت های انحصاری و کارتلها تنزل یافت.

منتقدان اصلی قانون سرمایه داری شامل سوسیالیست ها ( از جمله کارل مارکس، فردریک انگلس، ولادیمیر لنین، مائو تسه تونگ، فیدل کاسترو ) و آنارشیست ها ( مانند بنجامین تاکر، نوام چامسکی ) می شود. برخی ادیان نیز با قسمت هایی از این قانون مخالفند؛ مثلاً ادیان یهودی، مسیحی و اسلام، نرخ بهره را حرام می دانند.

برخی از انتقاداتی که به این قانون می شود عبارتند از:

توزیع ناکارامد و ناعادلانه پول و قدرت
گرایش به انحصارطلبی بازار
نبود بازار رقابتی و آزادی بازار
امپریالیسم و شکل های مختلف استثمار فرهنگی و اقتصادی
پدیده هایی مانند از خود بیگانگی فرهنگی، نابرابری، بیکاری و بی ثباتی اقتصادی
منتقدین بر این باورند که ترکیب تجارت آزاد و دارایی های خصوصی سرمایه داران ذاتاً منجر به ساختارهای انحصارطلب می شود. مباحث اقتصاد سیاسی به مطالعهٔ این موضوع می پردازد که قانون سرمایه داری تا چه اندازه مسئول استثمار اقتصادی، جنگ های امپریالیستی، استعمارگرایانه و ضدانقلابی، همچنین سرکوب کارگران، اتحادیه های صنفی و نسل کشی است.

از جمله نقاط ضعف یا قدرت قانون سرمایه داری دوره های بحران در این قانون است که به نظر برخی همچون مارکس نقطه ضعف آن می باشد که بر این پایه او تئوری بحران را مطرح کرد که سبب فروپاشی قانون سرمایه داری می گردد، از نظر مارکس آزادی جمعی وجود ندارد و قشر کارگر در قسمتی محدود قرار دارند و این سازمان دهی ثروتمندان را همیشه ثروتمندتر از قبل می کند. از دید برخی دیگر دوره های تمرکز روی اسپریدها یا گسترش بحران سبب تقویت ارکان قانون سرمایه داری می شود.

به عقیده مارکس با هر بحران پایه های سرمایه داری متزلزل می شود و در خلال یکی از این بحران های وخیم اقتصادی با اقدام به اعتصاب و شدت عمل کارگری، مالکیت ابزار تولید از آن معدود مالکانی که بر اثر قانون تمرکز سرمایه باقی مانده اند به هیئت اجتماعیه انتقال داده می شود.

ماکس وبر در مطالعه تاریخی خود که در مورد پیوند پروتستانیسم و توسعه و تکامل نظام سرمایه داری انجام داد، ضمن تأکید بر تأثیرات �رفورماسیون پروتستانی� که از سال ۱۵۱۷ تا سال ۱۵۶۵ میلادی به طول انجامید و همچنین تأثیر کتاب �اخلاق پروتستانی� بر فرایند صنعتی شدن در کشورهای سرمایه داری که متکی بر اصول فکری مسیحیت پروتستانی بوده اند، معتقد بود که در جامعه نوین غربی رفتار افراد تحت کنترل �عقلانیت هدفمند� قرار دارد. از این رو، وبر پیش بینی می کرد که نظام سرمایه داری صنعتی در غرب پایدار و پابرجا باقی خواهد ماند.

Economic system based on private ownership

Capitalism is an economic system based on the private ownership of the means of production and their operation for profit. Central characteristics of capitalism include capital accumulation, competitive markets, a price system, private property and the recognition of property rights, voluntary exchange and wage labor. In a capitalist market economy, decision - making and investments are determined by owners of wealth, property, ability to maneuver capital or production ability in capital and financial markets—whereas prices and the distribution of goods and services are mainly determined by competition in goods and services markets.تمرکز روی اسپریدها یا گسترش

Economists, historians, political economists and sociologists have adopted different perspectives in their analyses of capitalism and have recognized various forms of it in practice. These include laissez - faire or free - market capitalism, state capitalism and welfare capitalism. Different forms of capitalism feature varying degrees of free markets, public ownership, obstacles to free competition and state - sanctioned social policies. The degree of competition in markets and the role of intervention and regulation as well as the scope of state ownership vary across different models of capitalism. The extent to which different markets are free and the rules defining private property are matters of politics and policy. Most of the existing capitalist economies are mixed economies that combine elements of free markets with state intervention and in some تمرکز روی اسپریدها یا گسترش cases economic planning.

Market economies have existed under many forms of government and in many different times, places and cultures. Modern capitalist societies developed in Western Europe in a process that led to the Industrial Revolution. Capitalist systems with varying degrees of direct government intervention have since become dominant in the Western world and continue to spread. Economic growth is a characteristic tendency of capitalist economies

۷ راه ساده برای گسترش مهربانی

۱. روز کسی را بسازید به عنوان فرزندان، پدر و مادر ما به ما می‌گویند که با انجام کارهای خوب برای کسی، رفتار بدمان را جبران کنیم. به عنوان بزرگسالان، ما به دوستانمان کمک می‌کنیم تا به خانه جدیدی نقل مکان کنند؛ ما وعده‌های غذایی گرم را به کسانی که تازه مادر شده‌اند، می‌دهیم حتی […]

۱. روز کسی را بسازید

به عنوان فرزندان، پدر و مادر ما به ما می‌گویند که با انجام کارهای خوب برای کسی، رفتار بدمان را جبران کنیم. به عنوان بزرگسالان، ما به دوستانمان کمک می‌کنیم تا به خانه جدیدی نقل مکان کنند؛ ما وعده‌های غذایی گرم را به کسانی که تازه مادر شده‌اند، می‌دهیم حتی ممکن است چندین بار در سال هم به موسسات خیریه محلی وقت و هزینه اختصاص دهیم. در نهایت، به طور طبیعی دیدن یک دوست یا حتی غریبه که رنج می‌برد، ناراحت کننده است. این را karma یا mojo می‌نامید، اما این اعمال عموما متقابل می‌باشند. ما یادآور می‌شویم که تخفیف‌های مالیاتی، وعد‌های غذا و مزایای برگشتی را دریافت می‌کنیم. این به آن در.

اما در مورد سخاوت خالص و نوع دوستانه، بدون انتظار برای دریافت چیزی در عوض، چه؟ برخی محققان معتقدند این نوع سخاوت وجود ندارد. اما سردبیر ما شروع به کاری کرد تا ببیند آیا او می‌تواند بدون وعده دریافت، یاد بگیرد که بخشش کند. او لیستی از کارهای مختلفی را درست کرد تا انجام دهد و یادآورهایی را روی آینه حمام خود، کامپیوتر کار خود، داشبورد ماشین خود قرار داد: امروز روز کسی را بساز!

آیا او واقعا می‌تواند با بخشش به کسانی که در اطراف او بودند شاد شود؟ آیا اعمال خوشایند تصادفی واقعا می‌‌تواند باعث افزایش و حفظ شادی شود؟ روشن شود که آن‌ها واقعا می‌توانند، اما استثنای وجود دارد. برای پیدا کردن شادی پایدار از طریق سخاوت، نیاز به سرکوب کردن ضمیر خود، تجزیه و تحلیل انگیزه‌های ما و بازتاب آن در مورد چگونگی تغییر این اعمال که در درک ما از جهان موثر است.

۲. عمل سخاوتمندانه

اعمال سخاوتمندانه نه تنها موجب افزایش شادی شما می‌شود، بلکه تقریبا موجب ترشح ۵۰ درصد بیشتر اکسی‌توسین -ماده‌ی شیمیایی احساس خوب- در مغز فرد می‌شود و خلاقیت، انعطاف پذیری و مهارت‌های حل مسئله را افزایش می‌دهد. ماه مهربانی سردبیر ما به او یاد داد که سخاوتمندی نباید لزوما یک عمل بزرگ باشد. چیزی به اندازه یک مکالمه کوچک می‌تواند موجب بهبود خلق و خوی شما شود و به افرادی که در اطراف شما هستند، اثر بگذارد.

چالش شادی اورا با انجام این ۳۰ اقدام تصادفی مهربانی به منظور زیبا و روشن کردن روز کسی امتحان کنید. اعمال سخاوتمندانه خود را اضافه کنید و ببینید که چگونه خلق و خوی و احساسات مثبت شما را تغییر می‌دهد.

۳. به طور درستی خوب باشید

انگیزه های خود را تجزیه و تحلیل کنید تا به نوع دوستی صحیح دست یابید. ماتویو ریکارد می‌گوید: برای دستیابی به نوع دوستی واقعی، می‌بایست بخشی از ایده‌ی خود را که موجب حس غرور برای اعمال سخاوتمندانه می‌شود را تخریب کنیم. از خود بپرسید، آیا اگر شخص دیگری این عمل مهربانانه را انجام دهد، خوشحال خواهم شد؟ او می‌نویسد: “برای یک نوع دوستی واقعی، نتیجه آن است که به حساب می‌آید، نه رضایت شخصی از کمک کردن.”

۴. با مهربانی پاسخ دهید

اولین فردی که امروز ملاقات می‌کنید، یک رهگذر یا یک دوست و بدون توجه به زمینه مثبت یا منفی، فرصتی برای مهربانی است. یا به این ترتیب که مترجمان مختلف از Seneca به این معنی استفاده کرده‌اند، این فرصتی برای سود بردن است، برای هر دوی شما. شما می‌توانید جستجو کنید تا بفهمید که از کجا آمده‌اند. شما می توانید بفهمید که آن‌ها چگونه کسانی هستند، چه چیزی نیاز دارند، و چه نیروهایی یا چه انگیزه‌هایی‌ها ممکن است بر آن‌ها تاثیر بگذارد. و شما می‌توانید آن‌ها را به خوبی درمان کنید و برای آن‌ها بهتر باشید.

همین طور است با شخص دومی که با او برخورد می‌کنید و سومین نفر. مطمئنا هیچ تضمینی وجود ندارد که آن‌ها این لطف را بازگردانند، اما این نگرانی ما نیست. همانطور که همیشه، ما بر روی آنچه که می‌توانیم کنترل کنیم، تمرکز می‌کنیم: در این حالت، انتخاب ما پاسخ با مهربانی است.

۵. ترویج مثبت بودن

در طی چند سال گذشته محققان بر روی این موضوع تحقیق کرده‌اند که ادراکات و ذهنیت چگونه می‌تواند به دیگران منتقل شود. و به نظر می‌رسد سه استراتژی برای انتقال انواع مثبت به دیگران متفاوت از آنچه که کوب بکار می‌گیرد، نمی‌باشد. این سه استراتژی این موارد می‌باشند:

  • امتیاز موفقیت: همراه با تغییر مثبت رفتار که به راحتی قابل تکرار می‌باشد، بدست می‌آید.
  • نوشتن متن نمایشنامه: تغییر متن غالب اجتماعی با مثبت‌تر کردن آن.
  • ایجاد یک روایت مشترک: ایجاد ارزش و معنا با بکار بردن احساسات.

۶. بازگشت

اگر کسی بپرسد: «چگونه می‌توانم کمک کنم؟» به جای اینکه «من چه چیزی بدست می‌آورم؟» ما شاهد ایجاد دنیایی با شکل جدید در اطراف خود خواهیم بود.

جهان، فضیلت‌های خود را برای قلب سخاوتمندانه نشان می‌دهد. ما باید تنها گام اول را در جهت خدمت به خیر بزرگ‌تر برداریم. این بزرگترین عمل خدماتی است که ما می توانیم ارائه دهیم.

زمانی که یکی را بالا ببریم، همه را بالا خواهیم برد و به زودی تمام منافع مشترک ما برآورده می‌شود. فقط پس از آن می‌توانیم جهان را تغییر دهیم. فقط بعد از آن جهان بهتری محقق خواهد شد که در آن، آنچه که ما در موردش فکر می‌کنیم به واقعیت تبدیل می‌شود.

برداشتن اولین قدم به ما بستگی دارد. دراز کردن دست کمک به کسانی که تمرکز روی اسپریدها یا گسترش در تلاش برای صعود از این نردبان هستند، به ما بستگی دارد. ما در کنار یکدیگر ایستاده‌ایم تا یکدیگر را بالا ببریم تا به دستاورد‌های نهایی خود برسیم. این یک عهد به فردایی تازه‌تر است. این میراثی است که ما می‌توانیم با افتخار آنرا برای فرزندانمان را باقی بگذاریم. ما باید دست یکدیگر را بگیریم و اولین گام را با هم برداریم. این گامی است که هر فرد، سازمان یا نهادی با هم و کنار هم بگذارد- اگر فقط دید ما را از رقابت به همکاری تغییر دهیم. از دریافت کردن تا دادن.

۷. تمرین مهربانی با خود

مهربانی به خودتان یکی از آن چیزهایی است که در مکالمه آسان اما در عمل دشوار است. برای برگرداندن سخاوت به داخل باید اعمالی را انجام دهید که به شما این امکان را می‌دهد تا خودتان را درک کنید، منعکس کنید و رشد کنید.

و حقیقت این است که برخی عبارات ارزشمند هال مارک به خودی خود یک علم دقیق برای افزایش احساسات ارزش به خود نیستند. حداقل این که ما همواره احساس درستی نداریم. اما این به این معنا نیست که کارآمد نیست. رشد در هر شکل- هرگز آسان نیست. این کار نیازمند صبر، استقامت و ارزش به خود، یادآوری که ما بیش از یک بار در روز نیاز داریم، می‌باشد.

مهربان بودن با خودتان به معنی داشتن احساس خوب به خودتان نمی‌باشد، بهر حال انجام آنچه که احساس خوبی دارد همیشه بهترین کار برای ما نیست. اما زمان گذاشتن برای تعریف کردن از خودتان، پرورش مهربانی با خود، پیامی به آینده می‌فرستد، مبنی بر اینکه او اهمیت دارد. این بهترین هدیه است.

مقیاس‌پذیری (Scalability)

مقیاس‌پذیری (به انگلیسی Scalability)، یکی از ویژگی‌های یک سازمان، سیستم، مدل یا فرایند بوده که میزان توانایی و عملکرد یک شبکه هنگام افزایش بار و فشار مضاعف را توصیف می‌کند.

سیستمی که از مقیاس‌پذیری مناسبی بر‌خوردار باشد، حتی در شرایط آزمایش با تقاضای عملیاتی بزرگ‌تر، قادر به حفظ و بهبود عملکرد یا کارایی خود خواهد بود.

مقیاس‌پذیری در بازار‌های مالی، به توانایی مؤسسات مالی در مدیریت تقاضا‌ی رو به افزایش بازار اشاره دارد.

در محیط اقتصادی، شرکتی مقیاس‌پذیر خواهد بود که ضمن افزایش حجم فروش، بتواند حاشیه سود خود را نیز حفظ کرده یا افزایش دهد.

نکات کلیدی:

  • مقیاس‌پذیری، توانایی یک سیستم در انطباق با افزایش حجم کار یا تقاضای بازار را توصیف می‌کند.
  • یک شرکت مقیاس‌پذیر، قادر به سود بردن از مزیت مقیاس خواهد بود و می‌تواند به سرعت، تولید را [با توجه به بیشتر شدن تقاضا] افزایش دهد.
  • مقیاس‌پذیری در سال‌های اخیر، با رشد فناوری، دستیابی به مشتریان بیشتر و در نتیجه گسترش بازار جهانی، به طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

درک بهتر مقیاس‌پذیری

مقیاس‌پذیری چه در چهار‌چوب مالی و چه در زمینه‌ی راهبرد تجاری، توانایی یک شرکت در رشد (بدون این که توسط ساختار یا منابع موجود، محدود شود) به هنگام مواجه با افزایش تولید را نشان می‌دهد.

از آن جایی که فناوری دستیابی به مشتری را تسهیل کرده و بازار‌ها و مقیاس را گسترش داده، ایده‌ی مقیاس‌پذیری طی سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

این مفهوم، ارتباط نزدیکی با اصطلاح مزیت مقیاس یا صرفه به مقیاس (economies of scale) دارد.

طبق این مفهوم، شرکت‌های خاصی با گسترش کسب‌و‌کار خود و افزایش تولید، قادر به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سود‌دهی خواهند بود.

در شرایطی که افزایش تولید، هزینه‌ها را زیاد و سود‌دهی را کم کند، صرفه‌جویی حاصل از مقیاس کم شده است.

نمودار

نمونه‌ای از مقیاس‌پذیری در بخش فناوری

به عنوان نمونه، برخی شرکت‌های فناوری توانایی شگفت‌انگیزی در مقیاس‌پذیری فوری دارند که این امر، آن‌ها را با فرصت‌های بزرگی برای رشد رو‌به‌رو می‌کند.

دلیل این موضوع، عدم وجود صورت کالای فیزیکی و شیوه‌ی انتقالی نرم‌افزار به عنوان یک سرویس (SaaS) در تولید کالا و ارائه خدمات است.

شرکت‌هایی با مخارج عملیاتی اندک و گنجایش صفر یا بسیار کم انبار و صورت کالا، برای رشد سریع، منابع یا زیر‌ساخت زیادی نیاز ندارند.

حتی شرکت‌هایی که ارتباط مستقیمی با صنعت فناوری ندارند، می‌توانند با استفاده از تکنولوژی‌های خاص به مقیاس‌پذیری برسند. به عنوان نمونه، جذب مشتری با استفاده از ابزار‌هایی مثل تبلیغات دیجیتال، بسیار آسان‌تر از پیش شده است.

حتی مؤسسات بانکی نیز می‌توانند از راهبرد‌های تبلیغ دیجیتالی به منظور افزایش ثبت نام در خدمات بانکداری الکترونیک، تعداد مشتریان و پتانسیل درآمد خود، استفاده کنند.

فناوری‌های دیگری نیز به مقیاس‌پذیری کمک می‌کنند.

تکنولوژی‌های مورد استفاده برای صرفه‌جویی در نیروی کار، مانند سیستم‌های مدیریت خود‌کار انبار که توسط خرده‌فروشان بزرگی مثل آمازون (Amazon) و والمارت (Wal-Mart) استفاده می‌شود، از این دسته‌اند.

ملاحظات ویژه

در اصل، تجارتی مقیاس‌پذیر است که بر اجرای فرآیندی تمرکز می‌کند که به عملیاتی کار‌آمد منجر شود. روند کار و ساختار کسب‌و‌کار امکان مقیاس‌پذیری را فراهم می‌کند.

همه‌ی شرکت‌های مقیاس‌پذیر، دارای گروهی از روسا هستند.

این گروه شامل مدیران اجرایی سطح C (ارشد)، سرمایه‌گذاران و مشاورانی است که راهبرد و جهت‌یابی‌های لازم را ارائه می‌کنند.

کسب‌و‌کار‌های مقیاس‌پذیر، در تمامی بخش‌ها و مکان‌های خود، پیام‌های خاص برند خود را دارند.

عدم پیاده‌سازی اعتبار برند، باعث می‌شود که شرکت ارزش اصلی خود را از دست داده و در نتیجه، باعث کاهش مقیاس‌پذیری گردد.

یاهو (Yahoo) مثال خوبی در این زمینه است. بعد از این که شرکت به سرعت به مقیاس‌پذیری رسید، چشم‌انداز اصلی کسب‌و‌کار خود را از دست داد و به تقلا افتاد.

یک شرکت مقیاس‌پذیر، ابزار‌های مؤثری برای اندازه‌گیری دارد. بنابراین، کل کسب‌و‌کار را می‌توان در هر سطحی ارزیابی و مدیریت کرد. این شکل از مدیریت، به بودجه‌بندی سرمایه و عملیات کارآمدی که بالا‌تر توصیف شد، کمک خواهد کرد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

فرز مینیاتوری 211 پارچه آپ اسپریت مدل HK-DG211

فرز مینیاتوری 211 پارچه آپ اسپریت

فرز مینیاتوری 211 پارچه آپ اسپریت مدل HK-DG211

فرزهای مینیاتوری جزو ابزارهای پر استفاده و پرکاربرد در صنایع چوب، ماکت‌سازی، مجسمه سازی، دندان‌سازی، مبلمان‌سازی، معرق‌کاری هستند که به

دلیل وزن سبک و قابلیت حمل آسان برای استفاده کارگاه‌های صنعتی و مصارف خانگی مناسب هستند. با استفاده از فرز مینیاتوری می‌توان سوراخ‌های

بسیار ریز، تراش‌های کوچک، برش کاری، ایجاد طرح‌های بسیار ظریف و خاص و … را روی چوب یا سنگ انجام داد. در واقع فرز مینیاتوری یک ابزار همه کاره و

جذاب است که طیف گسترده‌ای از کاربردها را شامل می‌شود.

مشخصات فیزیکی :

مشخصات فنی :

فرز مینیاتوری آپ اسپیریت مدل HK-DG211 ، دارای موتوری با توان 460 وات می باشد که سرعت گردش آزاد آن قابل تنظیم میشود .

این دستگاه با توجه به اقلام همراه و وسایل همراه آن می توان این دستگاه ارا یک دستگاه چند کاره دانست ،که غالبا برای انجام کارهایی ظرافت و با دقت و بالا ، برش‌های دقیق فلزات و چوب،

دادن طرح‌های مختلف در چوب، انواع سوهان‌کاری و اشاره کرد.

سرعت گردش آزاد این فرز مینیاتوری ، توسط سیستم دیجیتالی بین 0تا 28000 دوربردقیقه قابل تنطیم است .

از ویژگی های مهم این دستگاه وجود 211 لوازم جانبی مختلف در این پکیج می باشد ، تمرکز روی اسپریدها یا گسترش این لوازم شامل مته‌هایی با قطر بسیار کم، گونه‌‌های مختلف سنگ سنباده و برش،

صفحه‌‎های سنباده، دو نوع فرچه و انواع پایه‌های مخصوص دستگاه و … می باشد .

با توجه به پایه های قرار داده شده در این مجموعه شما می توانید فرز مینیاتوری آپ اسپیریت مدل HK-DG211 هم به صورت معلق و هم به صورت معلق از آن استفاده کرد .

همچنین این دستگاه قابلیت کنترل سرعت و قابلیت برش با زاویه را نیز دارد که از ویژگی های مهم یک دستگاه فرز محسوب می شود .

مارا در اینستاگرام دنبال کنید : maks-tools.com

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد. افزودن دیدگاه جدید

چگونه چاکرای ریشه ی خود را باز کنیم

چگونه چاکرای ریشه ی خود را باز کنیم

چگونه چاکرای ریشه ی خود را باز کنیم

توسط KATHERINE HURST

همانطور که می دانید ، 7 چاکرا یک سری از مراکز انرژی است که در نقاط مختلف بدن واقع شده است. با این حال ، اگر شما مانند اکثر مردم هستید ، شما احتمالاً نمی دانید که چگونه می توانید با چاکرای ریشه خود به طور مؤثر کار کنید. به عنوان مثال ، چگونه می دانید دقیقاً کجا هستند و چه تاثیری در آن دارند؟ در ضمن ، چگونه می توانید بگویید وقتی چیزی با یکی از آنها اشتباه است؟ و برای رفع آن مشکل چه می کنید؟ شناخت مکان و نقش هر چاکرا یک قدم هیجان انگیز و قدرتمند در تقویت رفاه شما است. با این حال ، ممکن است در مورد شروع از کجا احساس دلسردی کنید.
باهوش ترین قدم شما می توانید یادگیری همه چیز در مورد چاکرای ریشه ، چاکرای بنیادی است . ما توضیح خواهیم داد که چگونه چاکراهای خود را فعال کنید و همچنین بدانید که چاکراهای شما در هنگام سوء استفاده قرار گرفته اند. به طور مشابه ، یاد بگیرید که چگونه انسداد چاکرای ریشه ، و نحوه انجام بهترین تمرینات درمانی چاکرا را بیاموزید.
چاکرا چیست؟ ریشه چاکرای معنی و مکان
همانطور که در بالا ذکر شد ، هفت چاکره مراکز انرژی هسته ای هستند. همه آنها را در سراسر بدن ، از تاج سر تا کف پشت خود خواهید یافت.
Root Chakra بنیادی است. وقتی همه چاکرا خوب است ، در واقعیت احساس امنیت ، آرام و لنگر انداخته می شوید. شما به اندازه کافی جسورانه برای مقابله با چالش های جدید خواهید بود ، و با این کار احساس اطمینان خواهید کرد. این مسئله باعث می شود که یک ریشه چاکره به طور صحیح هماهنگ شود هر زمان که می خواهید چیز جدیدی را امتحان کنید یا یک هدف اصلی زندگی را دنبال می کنید.
خلاصه اطلاعات ریشه چاکرا

موقعیت جسمی: قسمت پایین ستون فقرات (جایی که استخوان ران شما قرار دارد) است.
رنگ: قرمز.
عنصر: زمین.
حیوان مرتبط: فیل.
مسائل عاطفی و رفتارهای ریشه چاکرای مسدود شده: اگر چاکرای شما مسدود شده باشد ، ممکن است احساس تهدید ، وحشت یا اضطراب شوید. این اضطراب می تواند به راحتی در افکار شما نفوذ کند و باعث شود همه چیز به طور ناگهانی احساس عدم اطمینان شود. همچنین ممکن است متوجه شوید که نمی توانید تمرکز کنید و مدام درگیر نگرانی در مورد بهزیستی خود هستید. در تمرکز روی اسپریدها یا گسترش بعضی از افراد ، این می تواند به عنوان هیپوکندری یا پارانویای عمومی ظاهر شود. مسائل جسمی که به طور بالقوه ناشی از انسداد ریشه چاکره ایجاد می شود شامل کمر درد ، سطح انرژی پایین و اندامهای سرماخوردگی است.
متعادل کردن چاکراها: Root Chakra برای کدام یک مسئول است؟
کارشناسان در مورد کار با چاکراها می آموزند که همه این نقاط انرژی به جنبه های مختلف زندگی جسمی و عاطفی شما متصل هستند. هنگامی که آنها باز هستند ، بدن و ذهن شما برای موفقیت بهینه می شوند.
در مقابل ، چاکراهای مسدود شده یا سوء استفاده شده با نارضایتی و رکود مرتبط هستند. یادگیری نحوه شناسایی و کار با چاکراهای خود به شما امکان می دهد تا به سرعت متوجه انسداد و حل آنها شوید. با شروع با ریشه Chakra ، شما پایه های کار بعدی را با شش چاکرا دیگر قرار می دهید.
چاکرای ریشه که گاه به نام مولادارا خوانده می شود به تمام نیازهای اساسی شما مربوط می شود. کلمه "مولاداره" گاهی به "پشتیبانی ریشه" یا "پایه" ترجمه می شود. Root Chakra در پایه ستون فقرات شما قرار دارد و به همه چیز مرتبط با امنیت شما بسیار پاسخگو است. به عنوان مثال ، موارد زیر را تحت تأثیر قرار می دهد و تحت تأثیر قرار می گیرد:
چه احساسی دارید
درایوهای اصلی بدنی شما (به عنوان مثال غذا ، پناهگاه و استراحت)
احساس ایمنی که احساس می کنید
بقای شما
چقدر اعتماد به نفس دارید که تغییر می کنید و رشد می کنید
همه این بدان معناست که وقتی چاکرای ریشه در تراز باشد ، شما در آرامش خواهید بود. احساس پایداری ، آرامش و راحتی در زندگی دارید. چاکرای خوب و متعادل ریشه همچنین احساس ایمنی لازم را برای کشف و آزمایش چیزهای جدید به شما می دهد.
از طرف دیگر ، اگر چیزی در زندگی شما احساس امنیت نداشته باشد ، چاکرای ریشه می تواند به سرعت مسدود یا سوء استفاده شود. اگر از نیاز اساسی (مانند مسکن یا پول) نگران هستید ، این مستقیماً روی چاکرای ریشه شما تأثیر می گذارد. این مورد حتی اگر تهدید خیالی باشد (مثلاً به دلیل اضطراب) و نه به احتمال بسیار زیاد احتمالاً.
علائم ریشه چاکرای مسدود شده
عدم تعادل چاکرای ریشه می تواند کل سیستم شما را از حالت خارج کند و باعث شود احساس بی اساس و ناراحتی شود.
برخی از شایع ترین مشکلات و علائم چاکرای ریشه شامل موارد زیر است:
افزایش سطح اضطراب شما
احساس تهدید یا ناامن بودن
حملات هراس یا علائم حمله هراس (مانند پرفشاری خون یا قلب مسابقه)
منفی بودن نسبت به خود و دیگران
مشکلات غلظت
یک رابطه ناسالم با غذا (به عنوان مثال گرسنگی ، زوزه زدن یا پاکسازی)
اعتماد به نفس پایین
تردید در مورد چیزهایی که قبلاً در نظر گرفته بودید
در تصمیم گیری مشکل دارید
اعتماد بیش از حد به بازخورد خارجی
هیپوکندریا
علائم جسمی چاکرای ریشه مسدود یا غلطیده شامل موارد زیر است:
کمردرد
بی حالی
ناراحتی در هضم
درد در پاها
دست و پاهای سرد
در بعضی موارد ، شما کاملاً نمی دانید که چرا چاکرای ریشه شما به خطا در آمده است. با این حال ، به یاد داشته باشید که هر چیزی که احساس امنیت شما را لرزاند ، می تواند چاکرای ریشه را مسدود کند. مثالهای متداول عبارتند از: از دست دادن شغل ، کنار آمدن با پایان رابطه ، روبرو شدن با مشکلات مالی ، درگیری با اعضای خانواده نزدیک ، شاهد بعضی اوقات ترساندن و تشخیص سلامتی نگران کننده.
همانطور که یاد می گیرید با چاکرای ریشه کار کنید ، این محرک ها را مشخص می کنید و می دانید که برای پیشگیری از سوء پیش بینی های اصلی ، چه تمریناتی را باید انجام دهید.
ریشه چاکرای شفا: چگونه ریشه چاکرای خود را باز کرده و آنلاک کنید
افتتاح هر چاکرا برای سلامتی جسمی و عاطفی شما فواید دیگری دارد. در حالت ایده آل ، شما در بعضی مقاطع تکنیک هایی را برای همه چاکراها ایجاد خواهید کرد ، اما عاقلانه است که از پایه شروع کنید. یادگیری نحوه باز کردن چاکرای ریشه ، به طور خاص ، کاملاً ساده است ، اما می تواند تأثیرات عمیقی بر نحوه احساس شما داشته باشد. شما می توانید اعتماد به نفس خود را بهبود ببخشید ، برای مواجهه با احساس خود آمادگی بیشتری داشته باشید ، احساس عمیق تری از آرامش را تجربه کرده و احساس تعامل بیشتری در تعامل های سرگرم کننده یا بازیگوش کنید. حس اساسی ثبات که شما پرورش می دهید ، تمام جنبه های زندگی شما را فرا خواهد گرفت.
ما در اینجا چهار تکنیک مفید را برای انسداد چاکرای ریشه بررسی خواهیم کرد ، و توصیه های مشخصی را برای ادغام هر تمرین در زندگی روزانه شما ارائه می دهیم.
1. برای بهبودی از سنگ و جواهرات Root Chakra استفاده کنید
نفوذ چاکراها اغلب شامل استفاده از سنگ های منحصر به فرد ، گاهی به شکل جواهرات است. با پوشیدن یا نگه داشتن این سنگ ها ، ممکن است بتوانید دوباره چاکرا آشفته را مجدداً بسازید و یا شروع به انسداد آن کنید. با این حال ، هر چاکره با سنگ های مختلف همراه است. چهار مورد زیر ، سنگ های سنتی ریشه چاکرا است.
یاس قرمز رنگ مرتبط چاکرای ریشه قرمز است ، بنابراین جای تعجب ندارد که بسیاری از سنگهای ریشه چاکرای قرمز مانند ما هستند. این یکی با تعادل پیوند خورده است ، بنابراین اگر می خواهید با نوسانات روحی نامنظم مواجه شوید ، یک سنگ ایده آل است.
کارنلی قرمز. یک سنگ قرمز کم رنگ با رنگ های نارنجی ، کارلین قرمز با قدرت ، پاکسازی و شجاعت همراه است. اگر به ویژه با ترس و وحشت مبارزه کنید و نمی توانید خود را مجبور به ترک منطقه آسایش خود کنید ، انتخاب خوبی است.
Obsidian ابسیدین به سنگهای سیاه و سفید گفته می شود که شما را از آسیب محافظت می کند. ممکن است در هنگام کار برای انتقال به مکانی با امنیت بیشتر زندگی ، از پوشیدن آن تمرکز روی اسپریدها یا گسترش احساس راحتی کنید.
سنگ خون خود این سنگ سبز است. این نام به نقاط قرمز آن اشاره دارد. این سنگ نیمه قیمتی به هدر رفتن انرژی منفی و افزایش اعتماد به نفس مرتبط است. یک سنگ عالی برای مبارزه با بلوک های مهم ریشه چاکرا.
2. تکنیکهای مراقبه و یوگا ریشه چاکرا
وقتی صحبت از بهبودی کلی می شود ، مراقبه ریشه چاکرا نیز می تواند به شما کمک کند. تکنیک های مراقبه چاکرا بسیار شبیه تکنیک های مراقبه منظم است ، اما با تمرکز بر روی یک ناحیه خاص از بدن. این مراقبه ساده اما مؤثر ریشه چاکرا را امتحان کنید:
با شانه های خود به پشت و ستون فقرات خود را راست بنشینید. سعی کنید تمام عضلات خود را در حالی که چشمان خود را می بندید آرام بگیرید و نفس عمیق بکشید. از طریق بینی نفس بکشید و نفس را تا آنجا که می توانید به داخل بدن خود بکشید و از دهان بازدم کنید.
توجه خود را به محل چاکرای ریشه ، درست زیر قسمت پایینی استخوان خود معطوف کنید. به هرگونه تنگی در منطقه توجه کنید.
از آنجا که عنصر ریشه چاکرای قرمز است ، سعی کنید درخشش قرمز در پایه ستون فقرات خود را نشان دهید. این درخشش به آرامی گسترش می یابد و باعث می شود کل منطقه گرم و آرام شود. 5 تا 5 دقیقه در این احساس استراحت کنید.
وقتی آماده شدید ، چشمان خود را به آرامی باز کنید. چند دقیقه قبل از ادامه روز خود بنشینید.
برخی از نکات یوگا نیز به عملکرد ریشه چاکرای شما مرتبط است. به عنوان مثال ، مضامین یوگا ریشه ای چاکرا شامل Balasana است که شامل دراز کشیدن صورت ، استراحت روی زانوها و گوساله های شماست ، سپس بازوهای خود را در جلوی خود بکشید زیرا سر شما در بین آنها فرو می رود.
3. لیست غذاهای چاکرا و پیشنهادات رژیم

سایر تمرینات چاکرا شامل ایجاد تغییرات جزئی در رژیم غذایی شما است. کارشناسان در تعادل و باز کردن چاکراها به طور فزاینده به تأثیر مواد غذایی در تراز و لرزش شما علاقه مند هستند. در مرحله اول ، به طور معمول خواهید فهمید که یک رژیم غذایی سالم به باز نگه داشتن چاکراها کمک می کند. این به معنای کاهش میزان نمک ، شکر و چربیهای اشباع و افزایش میزان مصرف میوه و سبزیجات است.
با این حال ، غذاهای خاصی نیز وجود دارد که با چاکرای ریشه در ارتباط هستند. هر چیز ارگانیکی گزینه ای عالی است زیرا چاکرای ریشه توسط هر چیزی که به ریشه قبیله ما متصل باشد باز می شود. علاوه بر این:
غذاهای غنی از پروتئین به شما کمک می کند زمین شما را تقویت کند و قدرت بدنی به شما بخشد ، که این امر به تقویت قدرت عاطفی کمک می کند. نمونه های خوب آن شامل لوبیا ، توفو ، نخود سبز ، اسفناج و بادام است.
غذاهای قرمز به دلیل ارتباط آن با رنگ قرمز بطور خودکار بر چاکرای ریشه شما تأثیر می گذارد. این غذاها معمولاً به عنوان یک ویتامین C مقدار زیادی ویتامین C به شما می دهند. به توت فرنگی ، گیلاس ، گوجه فرنگی و فلفل زنگ قرمز فکر کنید.
سبزیجات ریشه ای مانند چغندر ، سیر و سیب زمینی نیز همه زمینی هستند ، بخشی از آنها به دلیل رشد آنها در خاک است. این پیوند با پایه های زمین به این معنی است که آنها همچنین می توانند به تعادل چاکرای گمراه شده کمک کنند.
4- تأییدات ریشه چاکرا برای استفاده
سرانجام ، تأییدهای هدفمند برای درمان ریشه چاکره فوق العاده مفید است. مانند همه تأییدها ، شما می توانید این اظهارات مثبت را چندین بار در روز تکرار کنید ، یا هر زمان حس می کنید چاکرای شما مسدود شود. به ویژه ، ممکن است درست قبل یا بعد از مدیتیشن ، یا هنگام آماده شدن برای روز قبل ، سعی کنید بگویید یک یا چند مورد از این تأییدات چاکرای ریشه ای:
"هر کجا که هستم ، من امن و مطمئن هستم."
"من در این لحظه پایدار ، پایه و آرام هستم."
"همه نیازهای ایمنی من همیشه برآورده می شود."
"من یک بدن سالم ، یک ذهن سالم و یک زندگی فراوان دارم."
"من روی زمین لنگر انداخته ام و هستی را پشتیبانی می کنم."
"جهان همیشه از من حمایت می کند و به من نشان می دهد که کجا باید بروم."
"من سزاوار هستم و هر زمان که نیاز داشته باشم ، پشتیبانی می کنم."
"جهان همیشه من را فراهم خواهد کرد."
"من احساس می کنم چاکرای ریشه من در حال باز شدن است ، و احساس می کنم خودم را تثبیت می کنم."
"من در خانه ام ایمن و خوشحالم."
همچنین می توانید تأییدها را با نکات یوگا ترکیب کنید ، یا سعی کنید در هنگام گفتن یکی از سنگ های ریشه چاکرای خود را نگه دارید. برخی از افراد همچنین دوست دارند تأییدات خود را در پایین بنویسند ، و در حالی که کارهای روزانه چاکرا را ادامه می دهند ، آنها را در مکان برجسته قرار دهند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.