اساس ورود به بازارهای بین‌المللی


اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی

اکوسیستم بازاریابی بین‌الملل، شبکه‌ای است از بازیگران (عناصر) مختلف که موفقیت و بقای آنها به یکدیگر وابسته است. این مفهوم بیان می‌کند سازمان‌ها نه به‌صورت بازیگران مجزا که باید به‌صورت جزئی از یک اکوسیستم در نظر گرفته شوند. هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. درواقع این تحقیق با هدف شناسایی بازیگران اصلی اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی برای شرکت‌های کوچک و متوسط نگارش شده است. روش تحقیق، ترکیبی (کیفی-کمّی) است. جامعة آماری این تحقیق نیز شرکت‌های کوچک و متوسط شهر تهران‌اند که سابقة فعالیت در بازارهای بین‌المللی را دارند. نمونة آماری نیز خبرگان و استادان آشنا با موضوع تحقیق و مدیران باسابقة شرکت‌های کوچک و متوسط‌اند که از فن گلوله‌برفی برای تعیین خبرگان استفاده شده است. در فاز کیفی از روش داده‌بنیاد استفاده شده است. در مجموع، 126 کد در قالب جمله، شبه‌جمله و کلمه شناسایی شد که در قالب 24 مفهوم و 7 مقوله دسته‌بندی شدند؛ این 7 مقوله بازیگران اصلی اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی برای شرکت‌های کوچک و متوسط عبارت‌اند از دولت، سرمایه، بازار، مؤسسات غیردولتی، زیرساخت‌ها، فرهنگ و مؤسسات آموزشی. در بخش کمّی نیز برای تأیید عناصر شناسایی‌شده در قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی، پرسشنامة محقق‌ساخته که حاصل خروجی بخش کیفی تحقیق بوده است، در اختیار 130 نفر از مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط فعال شهر تهران قرار داده شد؛ سپس با استفاده از نظر خبرگان عناصر شناسایی‌شده در قالب اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی طراحی شدند.

کلیدواژه‌ها

 • اکوسیستم
 • بازاریابی
 • اکوسیستم بازاریابی بین‌الملل
 • شرکت‌های کوچک و متوسط

عنوان مقاله [English]

International Marketing Ecosystem

نویسندگان [English]

 • Morteza Maleki 1
 • Azim Zarei 2
 • Davod Feiz 2
 • vahid sharafi 3

1 Assisstant Professor, Department of Management, Faculty of Economics, Management & Administrative sciences, ‎University of Semnan Semnan, Iran

2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics, Management & Administrative sciences, ‎University of Semnan, Semnan, Iran

3 PhD Candidate, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Iran

چکیده [English]

An international ecosystem of marketing is a network of different actors whose success and survival اساس ورود به بازارهای بین‌المللی depend on each other. This concept implies that organizations should not be considered as separate actors but as part of an ecosystem. The main objective of the current research is to design an international marketing ecosystem for small and medium-sized enterprises(SMEs). In fact, this study was designed to identify the main actors of the international marketing ecosystem for small and medium-sized enterprises. The methodology used in this research is a combination of qualitative and quantitative methods. The statistical population of this study is Tehran's small and medium-sized enterprises which have an experience in international markets. The statistical sample of this research is also experts and professors who are familiar with the topic of this research and managers with experince of small and medium-sized companies which were identified through snowball sampling technique. In the qualitative phase, the grounded theory method has been used. A total of 126 codes were identified in the form of sentences, pseudo-sentences, and words. The afforementioned codes are categorized into 24 concepts and 7 categories that include the following seven categories as major players in the international marketing ecosystem for small and medium enterprises: government, capital, market, nongovernmental organizations, infrastructures, culture, and educational institutions. In the quantitative part, for the confirmation of identified elements in the territory of the international marketing ecosystem, a researcher-made questionnaire, which was the result of the output of the qualitative research section, was distributed to 130 managers of the small and medium-sized enterprises in Tehran. Finally, the identified elements in the form of an international marketing ecosystem were designed by using expertise opinions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecosystem
 • Marketing
 • International Marketing Ecosystem
 • Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)‎
اصل مقاله

مقدمه

هر شرکتی که در عصر حاضر اهمیّت بازاریابی بین‌المللی را درک نکند، در بازارهای داخلی خود نیز مغلوب شرکت‌هایی جهانی می‌شود که محصولاتی با کیفیت برتر تولید می‌کنند و تجربیاتی بیشتر و هزینه‌هایی کمتر دارند (پاشپام[1]، 2015). به‌دلیل رقابت تنگاتنگ شرکت‌ها، نفوذ در بازارها و انجام امور بازاریابی دشوارتر از پیش شده است. توفیق در این زمینه نیازمند آگاهی، دانش و مهارت‌های ویژه‌ای است (ترزا[2]، 2015). شرکت‌هایی موفق خواهند بود که برنامه‌ریزی همه‌جانبه، کل‌نگر و پایدار داشته باشند؛ یعنی همزمان همة عوامل ممکن را مد نظر قرار دهند و برای تقویت همزمان عوامل و ایجاد سینرژی گام بر دارند (کیگان و مایک، 1393). شرکت‌های کوچک و متوسط نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اهمیت کسب‌وکار کوچک و متوسط تا حدودی نیز به‌دلیل سهم نسبتاً وسیع آنها در GNP، ظرفیت‌های ایجاد اشتغال و افزایش خوداشتغالی است که با افزایش مشکلات اقتصادی در عصر جدید، اهمیت بیشتری یافته‌اند. علاوه بر این، ظرفیت بیشتر دولت‌ها برای ایجاد اشتغال، اشباع شده است و نیاز به ایجاد ظرفیت‌های اشتغالی جدید احساس می‌شود (سید امیری و مشایخی، 1393). با وجود اهمیت انکارناپذیر کسب‌وکار کوچک و متوسط در توسعة اقتصادی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این کسب‌وکارها، نرخ افسانه‌ای شکست آنهاست (طالبی و همکاران، 1389). یکی از نافذترین عوامل شکست شرکت‌ها به‌ویژه کسب‌وکار کوچک و متوسط، اساس ورود به بازارهای بین‌المللی مدیریت است؛ به‌گونه‌ای که حدود 90 درصد از شرکت‌ها، تیم مدیریتی ناکارآمد را بزرگ‌ترین عامل شکست خود ذکر کرده‌اند. همچنین ازجمله مهم‌ترین عوامل را ضعف بازاریابی و مدیریت بازار می‌دانند. براساس تحقیقاتِ انجام‌گرفته، مشکلات پیش روی شرکت‌های کوچک و متوسط به شرح زیر است:

 • فروش و بازاریابی (2/40 درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط)
 • مدیریت منابع انسانی (3/15 درصد)
 • مدیریت عمومی (3/14 درصد)
 • مدیریت تولید/ عملیات (6/8 درصد) (سید امیری و مشایخی، 1393).

فروش و بازاریابی، اغلب اصلی‌ترین مشکلی است که صاحبان شرکت‌های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند. همچنین این مهم حیاتی‌ترین مقوله در بین تمامی فعالیت‌های کسب‌وکار و جزء جدانشدنی بقاء و رشد شرکت‌های کوچک تلقی می‌شود (فقیهی و همکاران، 1389). متأسفانه بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط در ایران با موانعی همچون دگرگونی سیاست‌های دولت و به کارگیری سیاست‌های سلیقه‌ای؛ ناسالم بودن محیط کسب‌وکار؛ بی‌ثباتی مدیران و کارفرمایان دولتی؛ وجود قوانین نامناسب و غیرحمایتی؛ نبود اطمینان محیطی؛ نبودِ زیرساخت‌های تجاری؛ پشتیبانی‌نکردن هنجارهای اجتماعی و فرهنگی؛ نامناس بودن بازار؛ بهرة زیادِ وام‌های بانکی و . روبه‌رو هستند که فضای نامساعد کسب‌وکار را پیش روی آنها قرار داده است. این مشکلات باعث شده است بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط برای را اندازی بازاریابی بین‌المللی خود اقدام نکنند یا آنان که اقدام کردند، در میانة راه متوقف یا سرانجام از کار دست بکشند. ازاین‌رو در ایران تنها 10 درصد شرکت‌های کوچک و متوسطی در عرصة بین‌الملل موفق بوده و 90 درصد آنها در همان مراحل ابتدایی بازاریابی بین‌المللی خود را متوقف کرده‌اند (سیدامیری و مشایخی، 1393). پرسش مهمی این است که چرا باوجود اهتمام مسئولان کشور و تأکید برنامه‌های توسعة اقتصادی کشور در زمینۀ خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و توسعة شرکت‌های کوچک و متوسط در سطح بین‌المللی، هنوز پیشرفت چشمگیری مشاهده نمی‌شود. در پاسخ به این پرسش باید گفت برنامة توسعة شرکت‌های کوچک و متوسط در کشور ما از نبود رهیافتی جامع‌نگر رنج می‌برد (تاج الدین و همکاران، 1391). درواقع برنامه‌ریزی برای توسعة شرکت‌های کوچک و متوسط و ورود آنها به بازارهای بین‌المللی، نیازمند توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه‌های متعددی است که ضرورت به کارگیری رهیافت اکوسیستم را روشن می‌کند (پاشپام، 2015). توسعة شرکت‌های کوچک و متوسط و ورود آنها به بازارهای بین‌المللی نیازمند آمادگی زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، همکاری نظام‌های آموزشی، ساختارهای اداری و مالی و سایر سازوکارهای حمایتی است. بنابراین توسعة شرکت‌های کوچک و متوسط و ورود آنها به بازارهای بین‌المللی در کشور نیازمند نگاه ساختاریافتة مسئولان به بازاریابی بین‌المللی است؛ به‌طوری که عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مقررات مرتبط با بازارهای بین‌المللی را به‌طور همزمان در نظر گیرند و در تدوین سیاست‌های توسعة شرکت‌های کوچک و متوسط همة ابعاد را پیش چشم داشته باشند (پیتر و همکاران[3]، 2015). بنابراین ورود به بازارهای بین‌المللی برای شرکت‌های کوچک و متوسط نیازمند شبکه‌ای از عناصر مختلف است که می‌توان از این شبکه با عنوان اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی نام برد. متأسفانه بیشتر اوقات دولت تنها یک یا دو عنصر از اکوسیستم بازاریابی بین‌الملل را مخاطب قرار می‌دهد و درنتیجه بسیاری از تلاش‌های دولتی به بیراهه می‌رود. شرکت‌های کوچک و متوسط برای موفقیت در بازارهای بین‌المللی نیازمند اکوسیستم است و اکوسیستم نیازمند مجاورت است؛ به‌طوری که ابعاد مختلف بتوانند با همدیگر رشد کنند و متقابلاً تقویت شوند (ترزا، 2015).

با توجه به اینکه 90 درصد شرکت‌های کوچک و متوسطی که وارد حوزه بین‌المللی می شوند، پس از 1 تا 3 سال با شکست مواجه می‌شوند و عمده‌ترین دلیل این شکست مربوط می‌شود به بخش بازاریابی (حدود 41 درصد) و از طرفی شرکت‌های کوچک و متوسطی که قصد ورود به بازارهای بین‌المللی دارند؛ معمولاً باید بسیاری از عوامل را همزمان در نظر بگیرند و به‌اصطلاح دیدگاهی اکوسیستمی داشته باشند؛ بنابراین مسئلة اصلی تحقیق حاضر این است که شرکت‌های کوچک و متوسط خواهان ورود به بازارهای بین‌المللی، باید چه عناصر (بازیگرانی) را شناسایی کنند و چه عواملی را همزمان در نظر گیرند. در تحقیق حاضر ضمن شناسایی عناصر اصلی قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایران، عناصر شناسایی‌شده در قالب اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی طراحی و بررسی شده‌اند.

مروری بر مبانی نظری

اکوسیستم

واژة اکوسیستم، برگرفته از علم زیست‌شناسی از ترکیب دو واژة بوم‌شناسی (ecology) و سیستم تشکیل شده است. بنابراین اکوسیستم مفهومی است که محیط زیست گیاهی و حیوانی، پویایی‌های جمعیت، رفتار و تکامل را با هم یکپارچه می‌کند. رهیافت اکوسیستم، مطالعة فرضه‌های رفتار بشری در چارچوبی از تعامل‌هایی است که بین افراد و محیط‌هایشان رخ می‌دهد (فاریلنگر[4]، 2015). دربارة مفهوم اکوسیستم تفاوت‌هایی در میان تعاریف وجود دارد و انشعاب‌هایی نیز از این تفاوت‌ها استنباط شده است؛ ولی به‌طور کلّی سه خصوصیت مشترک در بین همة تعاریف وجود دارد که عبارت‌اند از: 1. عناصر جاندار؛ 2. عناصر بی‌جان و 3. تعامل آنها (آیزنبرگ[5]، 2011؛ کریستین[6]، 2002 و انتظاری، 2015).

اکوسیستم بازاریابی بین‌الملل

اکوسیستم بازاریابی بین‌الملل شبکه‌ای است از بازیگران مختلف که موفقیت و بقای آنها به یکدیگر وابسته است. این مفهوم بیان می‌کند سازمان‌ها نه به‌صورت بازیگران مجزا که باید به‌صورت جزئی از یک اکوسیستم در نظر گرفته شوند (رگل و نیک[7]، 2012). اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی به عناصر، افراد، سازمان‌ها یا مؤسساتی اشاره دارد که می‌توانند همچون محرّک یا مانعی برای ورود شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی عمل کنند. چنین اکوسیستمی دربرگیرندة صدها عنصر است که در قلمروهای مختلفی گروه‌بندی می‌شوند (پاشپام، 2015). اکوسیستم بازاریابی بین‌الملل شرکت‌های کوچک و متوسط روش جدیدی برای تفکر و اقدام برای توسعة شرکت‌های کوچک و متوسط و ورود موفقیت‌آمیز آنها به بازارهای بین‌المللی است؛ به‌طوری که تمام سیستم‌های ضروری در توسعة آنها و چگونگی تعامل‌شان با یکدیگر را درنظر داشته باشند (ملیسا و همکاران[8]، 2013). با به کارگیری دیدگاه ساختاریافته، ریشة بسیاری از مشکلات ورود به بازارهای بین‌المللی برای شرکت‌های کوچک و متوسط مشخص می‌شود و با شناسایی کنترل‌پذیرترین اجزا و ساختارهای اکوسیستم بازاریابی بین‌الملل، می‌توان راه حلی خلاقانه برای هدایت این اکوسیستم به سمت مطلوب خود پیدا کرد.

پیشینة تحقیق

تاکنون در داخل کشور تا زمان نگارش این مقاله، تحقیقی دربردارندة اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی یافت نشده است. در حوزة اکوسیستم دو تحقیق کلی در رسالة دکتری انجام شده است که یکی در حوزة کسب‌وکار (رسالة دکتری فلاح تفتی در دانشگاه تربیت مدرس) و دیگری در حوزة کارآفرینی (رسالة دکتری قمبرعلی در دانشگاه رازی کرمانشاه) است. در تحقیقات خارجی نیز تعداد خیلی اندکی دربارة اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی کار شده که خلاصه‌ای از نتایج آنها در جدول زیر گزارش شده است.

بازاریابی بین المللی چیست؟

چکیده: زمانی که از اصول بازاریابی برای کشف بازارهای جدید در خارج از مرزهای هر کشوری استفاده می شود و نیاز های افراد تامین می گردد بازار یابی به بازاریابی بین المللی تعبیر می شود و این نوع بازار یابی در بیش از یک کشور انجام می شود و تمام مراحل بازاریابی با هدف مشتریان سطح بین المللی طراحی می گردد.

برای ارتباط با فروشندگان عمده کالای صادراتی محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید:

برای استفاده از خدمات بازار باسکول انتخاب کنید:

تولید محصولات مختلف صادراتی در ایران باعث شده است بازار صادرات کالا به کشور های دیگر بسیار رونق داشته باشد. از این رو برای پیدا کردن مشتریان خارجی و بازار فروش باید اقدام به بازاریابی بین المللی کرد. معمولا شرکت های بازاریابی خارجی وجود دارند که با تخصص و تجربه کافی این کار را انجام می دهند و قرارداد بین المللی در این زمینه تنظیم می کنند.

بازاریابی بین المللی به معنای تحقیقات لازم و کافی برای پیدا کردن بازار های جدید و برنامه های مختلفی که نگه داشتن این بازار ها انجام می شود. باید توجه داشته باشید که فعالیت هایی که برای انجام بازاریابی خارجی انجام می شود از یک کشور به کشور دیگر متفاوت می باشد، یکی از چالش های پیش روی مدیران بازاریابی این است که روش بازاریابی خارجی در هر منطقه و کشوری مختلف می باشد. در واقع زمانی که بازاریابی در سطح بین المللی و برای ایجاد رضایت مشتری انجام می شود بازاریابی بین المللی صورت گرفته است.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب اظهارنامه گمرکی را مطالعه کنید. (کلیک کنید)

نقش شرکت ها در موفقیت بازاریابی بین المللی

خدمات باسکول

بازار صادرات محصولات کشاورزی به خصوص صادرات محصولاتی مانند خرما ، پسته ، انجیر خشک و زعفران ایرانی بسیار پر رونق می باشد.

برای خرید و فروش بهترین کالاهای صادراتی ایران و همچنین اطلاع از قیمت آن ها می توانید از بازار باسکول استفاده کنید.
با استفاده از شبکه ی تامین کنندگان و فروشندگان حاضر در بازار باسکول می توانید در هر ساعت از شبانه روز از بهترین تامین کنندگان استعلام قیمت بگیرید و یا با ثبت درخواست خرید از فروشندگان زیادی به صورت همزمان قیمت دریافت کرده و بهترین قیمت موجود در بازار را بیابید.

شرکتهای بازاریابی خارجی و بین المللی چه ماموریتی دارند؟

زمانی که از اصول بازاریابی برای کشف بازارهای جدید در خارج اساس ورود به بازارهای بین‌المللی از مرزهای هر کشوری استفاده می شود و نیاز های افراد تامین می گردد بازار یابی به بازاریابی بین المللی تعبیر می شود و این نوع بازار یابی در بیش از یک کشور انجام می شود و تمام مراحل بازاریابی با هدف مشتریان سطح بین المللی طراحی می گردد.

بازرگانان برای بدست آوردن سود بیشتر باید بازار های زیادی را مد نظر داشته باشند و در همه بازارهای جهانی فعالیت کنند تا در صورت هر گونه رکودی در یکی از آنها توان بدست آوردن سود در دیگر بازار ها را داشته باشند. بازاریابی بین المللی موجب می شود، یک شرکت و یا تاجری بتواند کارکرد خود را به صورت یک برند معروف و شناخته شده ای در سطح بین المللی به فروش برساند.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید مطلب شناسه کالا را مطالعه کنید. (کلیک کنید)

بازاریابی بین المللی علمی است که می تواند روابط را در سطح جهان گسترش دهد. مهمترین مساله ای که باید در این نوع بازار یابی به آن توجه داشت قوانین تجاری متفاوت هر منطقه ای است که در صورت عدم رعایت یک قانون ممکن است دچار مشکلات زیادی گردید.

بازاریابی بین الملل

عوامل موفقیت شرکت بازاریابی بین المللی چیست؟

یک شرکت بازاریابی بین المللی دارای متخصصینی است که با در اختیار گذاشتن اطلاعات و افراد متخصص شما را در تجارت و صادرات موفق خواهند کرد. عمل بازاریابی بین المللی به دو بخش تقسیم می شوند که یک بخش به سیاست های مربوط به کالا و برنامه فروش و قیمت گذاری و توزیع می شود و می تواند با نظارت شرکت بازار یابی تغییر کند و این تغییرات با علت های مختلفی مانند تغییر در سلایق مصرف کنندگان اتفاق می افتد.

برخی از شرایط نیز از دست بازاریاب های حرفه ای نیز خارج است، مانند شرایط اقتصادی و یا تغییر برخی قوانین که دیگر راهی برای شرکت ها نیز باقی نمی ماند و باید با شرایط خود را وفق بدهند، ولی به صورت کلی بازاریابی بین المللی با تمام محدویت هایی که وجود دارد، باعث سود دهی شرکت ها می شود. از عوامل موفقیت در بازاریابی بین المللی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

بهترین روش بازاریابی بین المللی

 • یکی از عوامل مهم آشنایی با زبان آن کشور می باشد در صورتیکه با زبان آشنایی داشته باشید، می توانید روابط بهتر و بیشتری را با شرکت ها و شریکان تجاری خود داشته باشید. معمولا مدیریت شرکت بازاریابان خود را از افراد داخل کشور استفاده می کند و مدیر روابط عمومی را از افراد همان منطقه استفاده می شود تا ارتباطات راحت تری را برقرار کند و قرار دادهای تجاری بهتری را ببندند.
 • مساله دیگری که در بازاریابی بین المللی مورد توجه است تبلیغات می باشد و تبلیغات در بازار های داخلی نیز بسیار با اهمیت می باشد زیرا به شناخت محصول و برند بسیار کمک می کند و در پی آن فروش محصول که هدف بازاریابی است کمک می کند.
 • برای موفقیت در بازاریابی بین المللی آنچه که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است بازاریاب کارکشته و توانا است. یک فردی که در شغل بازاریابی است باید به تمام جزییات محصول آشنایی داشته باشد و بتوانند پاسخ تمام سوالات را در مذاکرات بدهند و با توجه نکات مثبت محصول بتوانند قراردادهای تجاری خوبی را ببندند. شاید برخی از مدیران استخدام بازاریاب و یا تبلیغات وسیع را هزینه های بی نتیجه برای شرکت بدانند ولی اینگونه نیست با مطالعه عملکرد برخی از شرکت ها می توانید به این قضیه پی ببرید که عدم تبلیغات وسیع به جز شکست مسیر دیگری را به همراه نخواهد داشت. تمام هزینه هایی که در بازاریابی بین المللی خرج می شود در مدت کوتاهی با بستن قرارداد های تجاری فوق العاده ای به صاحبان شرکت ها برگشت داده می شود.
 • افرادی که در زمینه بازاریابی بین المللی فعالیت می کنند از نوع پوشش گرفته تا حالت فیزیکی بدن و نوع صحبت کردن و اعتماد به نفس باید در سطح بسیار بالایی قرار بگیرند و تمام این موارد را رعایت کنند تا در جلسه های مذاکره بتوانند موفق عمل نمایند.
 • یکی دیگر از راه های موفقیت در بازاریابی بین المللی شرکت در نمایشگاه های تجاری و گردهمایی ها می باشد که برای یک کالای خاصی صورت می‌گیرد و در این همایش ها بازرگانانی که در یک ردیف شغلی فعالیت می کنند می توانند با یکدیگر آشنا شوند ودر طی این آشنایی ها بازارهای جدیدی نیز برای محصولات پیدا خواهد شد.
 • اگر مدیران شرکت بخواهند در بازاریابی بین المللی موفق باشند باید کیفیت محصول خود را روز به روز بهتر کنند تا بازاریابان بتوانند هر چند وقت یکبار روی یک گزینه جدید بر روی محصول مانور بدهند و این نشان دهنده ایجاد رضایت در مشتری می باشد و اینکه بازاریاب می تواند با ایشان رابطه برقرار کند و قرار دادهای تجاری جدیدی را منعقد کند.

بازاریابی بین الملل

شرکتهای بازاریابی خارجی

استفاده از ابزار های جدید در تکنولوژی موجب شده تا صاحبان صنایع بتوانند به راحتی از حضور شما در صنعت و بازار مطلع شوند و علاوه بر آشنایی با مشتریان جدید می توانند عرضه اینترنتی هم داشته باشند، سایت های فروش اینترنتی و اطلاع رسانی محصولات که صاحبان صنایع برتر در اختیار دارند نمونه های موفقی از استفاده تکنولوژی در بازاریابی بین المللی می باشد. داشتن نمایندگی هایی در سراسر دنیا نیز می تواند در افزایش خریدارن موثر باشد. بهتر است از وسایل ارتباط جمعی در این نوع بازاریابی استفاده شود چون روز به روز پیشرفت در این زمینه بیشتر می شود و ارتباطات گسترده ای از این طریق در میان مردم شکل گرفته است.

برای ارتباط با فروشندگان عمده کالای صادراتی محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید:

رویکرد به تحقیق و توسعه، اساس ورود به بازارهای بین‌المللی

در سال ۲۰۱۸ کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و کره جنوبی به ترتیب با سرمایه گذاری ۵۵۸ ، ۴۷۵، ۱۸۶، ۱۱۶ و ۸۸ بیلیون دلار در حوزه تحقیق و توسعه توانسته‌اند رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص دهند.

رویکرد به تحقیق و توسعه، اساس ورود به بازارهای بین‌المللی

به گزارش ایلنا، امیر رحیمی، در ارتباط با نقش تحقیق و توسعه گفت: صنایع و سازمانهای مختلف جهت ابقاء در سیستم اقتصادی ناچار به افزایش توان رقابت‌پذیری خود بر پایه بهره‌‌وری و فناوری هستند، تولید با تکیه بر دانش روز، نقش بسیار مهمی بر بهره‌وری خواهد داشت بطوری که طبق گزارش سازمان صمت میانگین رتبه چین در بین ۱۴۴ کشور در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، به لحاظ شاخص فناوری، ۸۰ و ایران در رتبه ۱۰۵ قرار دارد.

کشورهای آلمان و ژاپن به ترتیب در رتبه‌های ۱۳ و ۲۱ قرار دارند. این آمارها نشان می‌دهند کشورهای پیشرفته صنعتی در جایگاه برتری نسبت به کشورهای تازه صنعتی شده قرار دارند. ایران در بین ۱۹ کشور منطقه جایگاه قابل قبولی نداشته بطوریکه در سال ۲۰۱۵ از بین ۱۴۰کشور رتبه ایران و ترکیه به ترتیب ۹۹ و ۶۴ است.

به گفته مدیر عامل کالسیمین وجود تحقیق و توسعه در سازمانها موجب حفظ و بهبود شرایط اقتصادی شده و در نتیجه توان رقابت پذیری آنها افزایش خواهد یافت بطوریکه عدم توجه به آن باعث نابودی یک سازمان خواهد شد.

در واقع واحد تحقیق و توسعه در سازمانها نقش تولید دانش را به عهده دارند و در بازار رقابتی امروز با وجود مشکلات بسیار که تصمیم گیریها بر اساس دانش استوار است وجود این واحد ضروری و حائز اهمیت است. این واحد می‌بایست همانند دیگرفعالیتهای اصلی واحدهای تولیدی بر اساس مدیریت منطقی و بصورت گروهی انجام پذیرد.

این مدرس دانشگاه افزود: در سال ۲۰۱۸ کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و کره جنوبی به ترتیب با سرمایه گذاری ۵۵۸ ، ۴۷۵، ۱۸۶، ۱۱۶ و ۸۸ بیلیون دلار در حوزه تحقیق و توسعه توانسته‌اند رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص دهند. در این میان ایران با سرمایه گذاری در حدود ۷/۰ بیلیون دلار در رده‌های پائین جدول قرار گرفته که نشان از ضعف بسیار زیاد کشورمان در این زمینه است.

نایب رئیس هیات مدیره فولاد قشم در ادامه بیان کرد: به طور مثال در صنایع معدنی تکیه بر تحقیق و توسعه باعث خلق دانش در فرایندها و درنهایت جایگزینی روشهای پرهزینه قدیمی با روشهای کم هزینه جدید، بهینه شدن فرایندها، کاهش قیمت تمام شده و ارتقاء کیفیت محصول، تولید محصولات جدید، افزایش تولید و حل مشکلات زیست محیطی در جهت توسعه پایدار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: برای غلبه بر مشکلات در سازمانها نیاز به ایده‌های نو داریم. جهت دستیابی به این ایده‌ها می‌بایست فعالیتهای خلاق و منظمی برای افزایش دانش صورت پذیرد که این امر با تحقیق و توسعه میسر خواهد شد. محصولات جدید و روشهای جدید تولید دو نتیجه مهم تحقیق و توسعه است. نوآوری در هر کدام از آنها باعث بهبود در تولید و محصولات می‌شود.

رحیمی افزود: در صورتی می‌توان به نوآوری و شکوفایی علمی رسید که موسسات پژوهشی را تقویت نموده و سرمایه‌گذاری اساسی در بخش تحقیقات دانشگاهی و مراکز علمی صورت پذیرد. سرمایه گذاری در این حوزه با بدست آوردن ایده ها و خلاقیتهای نو از یک طرف و پیوند نتایج حاصل از آن با صنعت و بازار کار باعث حفظ موقعیت صنایع، رشد آنها، رفع اصولی مشکلات اقتصادی و اجتماعی و در نهایت رشد اقتصادی یک جامعه می‌شود.

آموزش بازاریابی بین المللی

آموزش بازاریابی بین الملل

اولین سوال بازاریابی بین الملل چیست؟ در راستای مدیریت بازاریابی بین المللی توصیه می شود آموزش بازاریابی بین المللی را در سایت ما تا انتها پیگیری نمایید. در بخش های دیگر درباره شرکت های مدیریت صادرات و سایت های بازاریابی بین الملل مطالب مفیدی ارائه می کنیم. بدون تردید یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر موفقیت شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی توجه به روش های بازاریابی است. شرکت‌های بین‌المللی به‌راحتی نمی‌توانند در بازارهای کشورهای دیگر رقابت کنند. بازاریابی در محیط بین‌الملل به‌مراتب دشوارتر از بازاریابی در محیط داخلی است.

بازاریابی بین الملل چیست؟

International Marketing یا بازاریابی بین الملل به اجرای برنامه های تبلیغاتی و بازاریابی برای فروش محصول و یا خدمات در خارج از مرزهای یک کشور گفته می شود. گاهی نیز به بازاریابی بین الملل Global Marketing هم گفته می شود. در ادامه انواع بازاریابی ها را بطور خلاصه شرح می دهیم

- بازاریابی داخلی Domestic Marketing

تولید و فروش محصول در گستره جغرافیایی یک کشور را بازاریابی داخلی می گویند.

- بازاریابی صادراتی Export Marketing

علاوه بر تولید و فروش در گستره جغرافیایی یک کشور، همان محصول بدون تغییر، به یک یا چند کشور دیگر هم صادر میشود. در نتیجه همچنان تمرکز بر بازار داخلی بیشتر می باشد.

- بازاریابی بین المللی International Marketing

در این مرحله شرکت های تولید کننده محصول خود را به یک یا چند کشور دیگر می فروشند با این تفاوت که محصولات هر کشور مطابق با سلایق و علایق مردم آن جوامع طراحی و تولید می شود.

- بازاریابی چند ملیتی Multinational Marketing

در این نوع بازاریابی شرکت تولید کننده سعی می کند محصول یا محصولاتی را همزمان به چند کشور هم سلیقه بفروشد مثلا محصول x در کشور امارات ، عمان و قطر فروخته و توزیع می شود و همان زمان محصول یا محصولاتی را مختلفی را برای مردم شرق آسیا تولید می کند.

- بازاریابی جهانی Global Marketing

در این نوع بازاریابی صاحبان کسب و کار و تولید کنندگان به بررسی و آنالیز سلایق مردم تمامی کشورهای دنیا پرداخته و بر اساس اطلاعات جمع آوری کرده به تولید محصول متحد الشکلی برای تمامی این مردم می پردازند.

بسیاری از شرکت‌ها عموماً توان و زمان کافی را برای بازاریابی بین‌الملل صرف نکرده و آموزش بازاریابی بین المللی را جدی نگرفته اند، به همین دلیل از ورود به این بازارها خودداری نموده و یا در صورت ورود، شکست می‌خوردند. متأسفانه بسیاری از کسب‌وکارهای ایرانی به دلیل عدم شناخت درست از بازاریابی بین‌المللی نمی‌توانند از ظرفیت‌های بازارهای جهانی بهره ببرند. ورود و موفقیت به بازارهای جهانی مستلزم صرف هزینه، زمان، تلاش زیاد و پیگیری دوره های آموزشی مرتبط می باشد. کسب‌وکارها باید بدانند ورود به بازار جهانی به‌راحتی انجام نمی‌شود؛ و نباید نسبت به این بازارها دید کوتاه‌مدت داشت.

بازاریابی یک فرآیند است که با تحقیقات بازار آغاز شده و تا خدمات پس از فروش ادامه دارد. به‌طور خلاصه شکل زیر فرآیند بازاریابی را به نمایش می‌گذارد.

مدیریت بازاریابی بین الملل

هرچند فرآیند مذکور در بازارهای مختلف تا حد زیادی مشترک است، اما نوع اجرای آن دارای تفاوت‌هایی است، طبیعی است در بازارهای بین‌الملل کار بازاریابی پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر است. در بازاریابی بین‌الملل، تحقیقات بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه اساساً بازارهای بین‌المللی بسیار وسیع‌تر از بازارهای داخلی هستند، به همین دلیل باید توجه بیشتری در این بخش داشت. ضمن آنکه تحقیقات بازار در بازارهای بین‌الملل دارای هزینه بالاتری نسبت به تحقیقات بازار در فضای داخلی است.
در این متن برای آنکه از طرفی به ادبیات بازاریابی پایبند باشیم و از طرف دیگر به محدودیت‌های شرکت‌ها در بازارهای بین‌الملل توجه داشته باشیم، اجرای فرآیند بازاریابی را در 2 مرحله اصلی پی می‌گیریم:


1. تحقیقات بازار برای انتخاب بازارهای هدف
2. طراحی و اجرای یک برنامه بازاریابی مناسب


درواقع برای موفقیت در بازارهای بین‌المللی، در کنار آموزش بازاریابی ابتدا باید به کمک تحقیقات، بازار یا بازارهای مناسب را انتخاب نموده، و پس‌ازآن برنامه‌های بازاریابی متناسب با آن بازار را اعمال کرد. در این صورت شرکت می‌تواند امیدوار باشد تا یک سهم پایدار از بازار موردنظر بدست آورد. به‌عبارت‌دیگر رمز موفقیت در بازاریابی بین‌المللی عبارت است از:

مزایای بازاریابی بین الملل

در ادامه تلاش خواهد شد فرآیند بازاریابی بین‌الملل در قالب این دو گام تشریح شود. باید توجه داشت در دنیای واقع این دو گام دارای اشتراکاتی هستند و نمی‌توان آن‌ها را کاملاً جدا در نظر گرفت. همچنین برخی از موضوعات غیرقابل‌پیش‌بینی و کلان نیز در موفقیت بازاریابی بین‌الملل تأثیرگذار است.

مرحله 1: تحقیقات بازار برای انتخاب بازارهای هدف :


نه‌تنها اجرای برنامه‌های بازاریابی، بلکه تحقیقات بازاریابی نیز برای بازارهای بین‌المللی بسیار پرهزینه است. تحقیقات بازار در بازارهای بین‌الملل، به دلیل متعدد بودن بازارها، و فاصله بازار از شرکت بسیار پرهزینه است. مشکل آنجاست که شرکت‌هایی که این هزینه را انجام می‌دهند ممکن است درنهایت بازار را برای ورود مناسب تشخیص ندهند. به همین علت لازم است کسب‌وکارها در کنار آموزش بازاریابی بین المللی ابتدا به‌دقت اقدام به ارزیابی اولیه بازارها کنند و پس از حذف بازارهای ضعیف و نامتناسب با ظرفیت‌های شرکت، بازار ایده‌آل را شناسایی کرده و درنهایت برنامه‌های بازاریابی خود را در آن پیاده نمایند.

برای پیدا کردن بازارهای مناسب، در ادامه یک فرآیند غربالگری در 3 گام ارائه می‌شود. اجرای این فرآیند می‌تواند به محدود شدن گزینه‌های شرکت برای ورود به بازار بین‌المللی منجر شود. ضمن آنکه می‌تواند هزینه تحقیقات بازار را تا حد زیادی کاهش دهد. در حقیقت این گام‌ها کار تحقیقات بازار در بازاریابی بین‌المللی را از بررسی کلیات آغاز کرده و درنهایت وارد جزئیات می‌شود. به‌طور خلاصه فرآیند انتخاب بازار هدف در بازرگانی بین‌الملل عبارت است از:


1. بررسی شرایط محیط کلان کشورهای موردنظر
2. بررسی شرایط بازار کشورهای موردنظر
3. بررسی شرایط رقابت در بازار موردنظر


بررسی بازارهای کشورهای مختلف بر اساس این گام‌ها، می‌تواند منجر به‌ صرفه‌جویی زمان و هزینه برای شرکت‌ها شود. طبیعی است شرط ورود به گام بعدی در این روش، مساعد بودن شرایط گام قبلی است.

برای مثال فقط در شرایطی اقدام به بررسی شرایط بازار کشور موردنظر (گام 2) خواهد شد که شرایط محیط کلان (گام 1)، از وضعیت قابل قبولی برخوردار باشد. این گام‌ها از اطلاعات کلی و عمومی شروع شده و به اطلاعات تخصصی‌تر و با جزئیات می‌رسد. مزیت این دسته‌بندی و فرآیند گام‌به‌گام در این است که شرکت‌ها می‌توانند اطلاعات موردنیاز را بدون مراجعه و تحقیق میدانی و از طریق اینترنت بدست آورد. خصوصاً اطلاعات مربوط به گام‌های اول و دوم، از طریق گزارشات سازمان‌های بین‌المللی و داخلی که در سایت‌های رسمی این نهادها در دسترس عموم هستند قابل حصول است. طی این گام‌ها می‌تواند از هزینه‌های اضافی جلوگیری نماید.

برخی از منابع بین‌المللی و داخلی معتبر که می‌توان برخی از اطلاعات موردنیاز در این مرحله را پوشش دهند عبارت‌اند از:


• گزارشات ارائه‌شده توسط سازمان ملل
• بانک جهانی
• صندوق بین‌المللی پول
• گزارشات و تحلیل‌های برخی از مراجع معتبر مانند اکونومیست، بلومبرگ و .
• گزارش ارائه‌شده توسط مسئولین ارشد کشورها در اجلاس دائوس
• بانک‌های مرکزی کشورها
• وزارتخانه بازرگانی کشورها و سازمان‌های مرتبط با آن
• گمرک کشورها

زمان باز شدن ساعت کار بازارهای جهانی

یکی از نکات مهم برای معماله گری، توجه به زمان و ساعات کار بازارهای جهانی است. بازارهای جهانی از روز دوشنبه 01:30 بامداد تا روز شنبه 01:30 بامداد به وقت تهران و بصورت ۲۴ ساعته یعنی ۵ روز کاری مشغول فعالیت هستند. با چارت ایران همراه باشید تا جزئیات باز شدن ساعت کار بازارهای جهانی را بیاموزید.

زمان باز شدن ساعت کار بازارهای جهانی

این بازار از بورس سیدنی واقع در استرالیا آغاز می شود و با بورس نیویورک واقع در آمریکا پایان می یابد. درواقع هدف این است که بتواند بصورت ۲۴ ساعته باز باشد، پس از کشوری به کشوری دیگر منتقل می شود تا بتواند بی وقفه باز باشد.

با بسته شدن هر بازار، بازار دیگر کار خود را آغاز می کند و در برخی ساعات نیز این بازارها بطور همزمان کار می کنند. بطور تقریبی ۷۰ درصد حجم تبادلات در هنگامی اتفاق می افتد که بازار نیویورک و اروپا بصورت همزمان فعالیت می کنند و باز هستند. لذا در این مقاله قصد داریم بازارهای مهم جهانی یا فارکس و ساعات کار بازارهای جهانی را بررسی کنیم.

زمان باز شدن ساعت کار بازارهای جهانی

لیست بورس های اصلی

بورس های اصلی به شرح زیر هستند:

 • بورس نیویورک واقع در آمریکا
 • بورس سیدنی واقع در استرالیا
 • بورس لندن واقع در انگلیس
 • بورس فرانکفورت واقع در آلمان
 • بورس هنگ کنگ
 • بورس توکیو واقع در ژاپن

دانستن ساعات کار بازارهای جهانی برای یک معامله گر امری حیاتی است. همانطور که گفته شد بازار بورس بین المللی، بازاری غیرمتمرکز است که پنج روز در هفته بدون محدودیت جغرافیایی و به صورت شبانه روزی درحال فعالیت است. روال کار شبانه روزی در این بازار به شکلی است که در هنگامی که ساعت کاری یکی از مراکز اصلی پایان می یابد، مرکز دیگری فعالیت خود را آغاز می کند. نکته ای که وجود دارد این است که بیشترین حجم معاملات در ساعات مشترک رخ می دهد. پس این زمان، مناسب ترین فرصت معامله برای معامله گر است.

زمان باز شدن ساعت کار بازارهای جهانی

ازآنجایی که در بسیاری از کشورها ساعت تغییر می کند، زمان آغاز و پایان بازار در ماه های زمستان و تابستان تفاوت دارد. در جدول زیر، ساعات کار بازارهای جهانی یعنی ساعات شروع و پایان بازه های اصلی معاملات بین المللی ذکر شده است. در اینجا معیار تغییر ساعات معاملات تابستانی و زمستانی، مربوط به روزهایی است که در آن، ساعت ایالات متحده از EST UTC-5 به EDT UTC – 4 و بالعکس تغییر می کند.

مقاله پیشنهادی: کدال 360 چیست؟

شهر زمستان تابستان
نیویورک 02:30 بعد از ظهر – 09:00 شب 01:30 بعد از ظهر – 08:00 اساس ورود به بازارهای بین‌المللی شب
سیدنی 00:00 بامداد – 06:00 صبح 11:00 شب – 05:00 بامداد
لندن 08:00 صبح – 04:30 بعد از ظهر 07:00 صبح – 03:30 بعد از ظهر
فرانکفورت 08:00 صبح – 04:30 بعد از ظهر 07:00 صبح – 03:30 بعد از ظهر
هنگ کنگ 01:00 بامداد – 09:00 صبح 01:00 بامداد – 09:00 صبح
توکیو 00:00 بامداد- 06:00 صبح 00:00 بامداد- 06:00 صبح

البته معمولا اگر تغییراتی در ساعات کاری فوق رخ دهد معمولا با ایمیل به مشتریان اطلاع داده می شود.برای اطلاع دقیق از زمان باز و بسته شدن بازارهای جهانی یا فارکس میتوانید از وب سایت market24hclock.com استفاده کنید.

امیدواریم پس از ورود به بازار بورس و درضمن آموزش بورس به بازارهای اصلی و ساعات کار بازارهای جهانی دقت داشته باشید. چرا که زمان بندی برای معامله گر بسیارمهم است. امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.