توصیه های اصلی برای استفاده از شاخص


19 مرداد 1399 -->

عفونت های بیمارستانی

بشر از ابتدای شروع زندگی بر کره خاکی همواره در حال مبارزه در برابر عوامل طبیعی مثل سرما، گرما و بسیاری از عوامل بیماری آفرین و عفونت زا بوده است زمانیکه انسان حاضر به قبول ضعف و شکست باشد از موقعیت ممتاز کنونی محروم گردیده و با نابودی تدریجی نسل خویش روبرو خواهد شد.

فرهنگ عمید در تعریف لغوی عفونت را فاسد شدن یا برگشتن طعم چیزی بیان می کند اما برای تشریح ابعاد تخصصی تر به ذکر برخی تعاریف تخصصی می پردازیم.

1ـ حضور ارگانیزم های بیماریزائی که قادرند اختلال در علائم حیاتی (درجه حرارت و تغییر تعداد گلبولهای خون) و حالت تعادل و توازن طبیعی بدن ایجاد نماید.

2ـ جایگزینی عوامل بیماریزا شامل انواع باکتری، ویروس، قارچ و آنگلها در قسمتهای مختلف بدن میزبان را عفونت گویند.

پس در جمع بندی می توان نتیجه گرفت عفونت زمانی بروز می کند که عامل بیماریزا به بدن میزبان وارد شده و سیستم ایمنی را تحریک نماید. اثر این مقابله نیز غالباً به اختلال در عمل کرد طبیعی بدن اثبات می شود.

ذکر این نکته ضروریست که اگر عامل مهاجم بتواند بطور زنده و فعال در خارج از سیستم ایمنی بدن فرد باقی بماند حالت حاد بیماری بروز کرده اما در صورتیکه وارد این سیستم شده و برای مقاومت در برابر انهدام خود نقطه ای از بدن میزبان را برای تجمع انتخاب کند. حالت مزمن بیماری مشاهده خواهد شد.

پس حاصل آنکه در ابتلا به یک عفونت علاوه بر قابلیت پذیرش بیماری در انسان و کاهش مقاومت عمومی بدن لزوماً قدرت بیماریزایی میکروب مهاجم نیز باید در حد کافی باشد. تا بتواند زمینه مساعدی در بدن برای ابتلاء به بیماری ها را فراهم نماید. بدن ما برای دفاع در برابر میکروارگانیسم ها به عنوان عوامل ایجاد کننده عفونت (عوامل عفونی مهم عبارتند از ویروس ها، باکتریها، ریکتزیاها، قارچ ها و انگل ها)

2ـ سطوح مخاطی: معده با تغییرات PH و دستگاه فوقانی تنفس با حرکات مداوم مژکها و ترکیب ویژه ترشحات بزاق و مجاری مختلف بدن عمل می کند.

3ـ سیستم ایمنی: عمل کردهای اختصاصی و غیر اختصاصی سیستم دفاعی در خارج از بدن نقش خود را ایفا می کند عوامل عدیده و گوناگون قادر به تضعیف و یا انهدام این مکانیسم ها وعبور از موانع بازدارنده طبیعی بدن هستند که اختلال در عمل کرد هر یک از سطوح فوق منجر به بروز بیماریهای خاصی خواهد شد.

تمامی عوامل فرصت طلب و بیماریزا برای ایجاد بیماری در فرد یکی از راههای زیر را برای ورود به بدن ما را انتخاب می کنند.

ج) سرایت از حاملین و ناقلین: شامل انسان، حشرات و برخی عوامل بیماریزای محیطی (گرد و غبار/ آب و هوا) که قادرند براحتی عفونت ها را از فردی به فرد دیگر منتقل نمایند.

سالها پیش سقراط حکیم در کتابی به عفونتهای زایمانی و علل شیوع آن اشاراتی داشته، اما شاید دلیل محکم شناخته شده تجربی این گروه از عفونت ها در سده های گذشته را بتوان ساخت آسایشگاه ها و بیمارستان های خاصی برای بیماریهای مرگ آوری همچون سل ، آبله ، طاعون و جزام دانست.

که افراد بستری در بیمارستان در مدت زمانی که در بیمارستان بسر می برند به آن مبتلا می شوند و تظاهرات بیماری ممکن است در حین بستری بودن و یا بعد از مرخص شدن بیمار بروز کند. معمولاً عفونت هایی که بعد از 48 تا 72 ساعت ظاهر می شوند را به عنوان عفونت های بیمارستانی قلمداد می کنند و اگر در مدت کمتر از 48 ساعت بعد از بستری شدن بیمار عفونتی اتفاق بیفتد احتمال اینکه فرد در هنگام پذیرش در بیمارستان در مرحله کمون آن بیماری بسر می برده است می باشد . باعث افزایش هزینه ها – طولانی شدن بهبودی – ناتوانی و مرگ بیماران می شود.

در مورد بیمارانی که بعد از ترخیص دچار عفونت می گردند زمانی این بیماران در تعریف عفونت بیمارستانی گنجانده می شوند که:

ب) تا یک ماه پس از ترخیص به علت جراحی که Implant برای بیمار کار گذاشته نشده باشد مانند : لاپاراتومی ، آپاندکتومی و هرنی.

ج) تا یک سال بعد از جراحی که برای بیمار Implant کار گذاشته شده باشد مثل عمل های ارتوپدی که پیچ و پین و پلاک و . کار گذشته می گردد.

افرادیکه در معرض ابتلاء به عفونت بیمارستانی هستند. در کل سه گروه در معرض خطر ابتلاء به عفونتهای بیمارستانی می باشند.

ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﺮﺩﺩ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫـﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ( ۴۲ %) ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺗﺤﺘـﺎﻧﻲ (ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺩﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻋـﺪﺩ ۱۱ % ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ) ﻳــﺎ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ( ۱۵ % ﺗﺎ ۲۰ %)

، ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﺯﺧـﻢ ﺟﺮﺍﺣـﻲ ( ۲۴ %) ، ﻭ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ( ۵ - ۱۰ %) ، ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ

ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ (CDC ) ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ۱ ﺷـﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﻧـﺪ. ﻃﺒـﻖ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ، ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﻛﺸﻨﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤـﺴﻮﺏ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ

· ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ

ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮﺩ ﻧـﺪ ﻭ ﮔـﺎﻫﻲ ﻳـﻚ ﻣﻴﻜﺮﻭﺏ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ.

۱ـ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎﺱ (Contact) : ﺗﻤﺎﺱ، ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ

· ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺪﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﻛﻠﻮﻧﻴﺰﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮﻭﺏ

عفونت‌ زخم‌ جراحی‌ عبارت‌ است‌ از عفونت‌ حاصل‌ از آلودگی‌ باکتریایی،‌ در حین‌ یا پس‌ از عمل‌ جراحی‌. عفونت‌های بعد از عمل جراحی ممکن است سبب مشکلات شدید، از جمله نقص در فرآیند ترمیم محل جراحی، سپسیس (عفونت خون)، آسیب عضوی و حتی مرگ شود.

ـ معمولا در عرض‌ 5 تا 10 روز پس‌ از جراحی،‌ علائم زیر شروع‌ می‌شوند، ولی‌ در برخی‌ موارد چند هفته‌ بعد آغاز می‌گردند:

عفونت‌ با باکتری‌ها شامل‌ استرپتوکوک‌ها، استافیلوکوک‌ها یا سایر میکروب‌ها ایجاد می شود. علی‌رغم‌ اعمال روش‌های‌ ضدعفونی‌کننده‌ جدید قبل‌ از عمل‌ جراحی‌ و مراقبت‌های‌ خوب‌ پس‌ از عمل‌، گاهی‌ عفونت‌ ایجاد می‌شود.

ـ رعایت نکات استریل (از بین بردن هر نوع باکتری یا سایر میکروارگانیسم‌ها، مثل ویروس‌ها یا انگل‌ها) در اطراف محل جراحی و وسایل عمل و نیز استفاده کارکنان اتاق عمل از لباس‌، کلاه و ماسک تمیز

ـ استفاده‌ از آنتی‌بیوتیک‌های‌ خاص‌ مثل‌ نئومایسین‌ پیش‌ از جراحی‌ در دستگاه‌ گوارش‌ برای‌ استریل‌ کردن‌ لوله‌ گوارشی‌

ـ در بسیاری از موارد، از محل آلوده کشت برداشته می‌شود تا مشخص ‌شود آیا باکتری مقاوم است (در این مواقع باکتری به درمان‌های آنتی‌بیوتیکی معمول پاسخ نمی‌دهد.)

ـ باز کردن مجدد برش جراحی برای خارج کردن چرک، آبسه (تجمع مایع عفونی)، یا هماتوم (تجمع خون و لخته خونی که می‌تواند عفونی شود.)

ـ اگر از جسم خارجی (مثل پروتز)‌ استفاده شده است و عفونت‌ جدی است، خارج کردن آن ها ممکن است برای رفع عفونت ضروری باشد.

ـ مراقبت‌های حمایتی، شامل مایعات، داروها برای کاهش تب و داروهای مسکن ، گاهی لازم است. اگر عفونت شدید است، ممکن است بیمار نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته یا حتی در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) جهت درمان بستری شود.

عفونت خون یا سپسیس (Sepsis) شرایطی است که بدن در حال مبارزه با یک عفونت شدید است که از طریق جریان خون منتشر شده است. در عفونت خون، لخته خون باعث کاهش جریان خون می گردد و در نتیجه مواد مغذی و اکسیژن، به خوبی به اندام های حیاتی نمی رسند. در برخی موارد شدید، یک و یا چند اندام از بین خواهند رفت.

در بدترین شرایط، عفونت خون موجب افت سریع فشار خون می شود که به نام " شوک عفونی" خوانده می شود. این شوک می تواند منجر به نارسایی ریه ها، کلیه ها، کبد و در نهایت مرگ شود.

عفونت خون در اثر واکنش سیستم دفاعی بدن در مقابل عوامل عفونی از قبیل باکتری، ویروس و یا قارچ نیز ایجاد می شود.

1ـ افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیف می باشند. ضعیف شدن سیستم ایمنی می تواند در اثر بیماری ها (مانند دیابت و ایدز) و یا داروها (مانند شیمی درمانی و یا استروئیدها) باشد. استفاده از داروهای قوی در بیماران سرطانی و پیوند عضو موجب ضعیف شدن سیستم ایمنی می گردد.

2ـ نوزادان نیز از آنجایی که هنوز سیستم ایمنی بدنشان تکامل نیافته است، نیز جزو افراد در معرض خطر می باشند.

4ـ افراد بستری در بیمارستان نیز در معرض خطرند، زیرا تزریق وریدی، زخم های جراحی و یا زخم های بستر موجب عفونت خون می گردد.

بسیاری از میکروب ها باعث این عفونت می گردند. باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها می توانند موجب عفونت خون گردند.

عفونت ریه (پنومونی)، عفونت مثانه و کلیه (عفونت ادراری)، عفونت پوست (سلولیت)، عفونت شکم (مثل التهاب آپاندیس)، عفونت استخوان و عفونت مغزی (مثل مننژیت) می توانن در بدن پخش شوند و عفونت خون را به وجود آورند.

ـ افرادی که دارای عفونت هایی از قبیل: ذات الریه، مننژیت، سلولیت (عفونت پوست) و عفونت دستگاه ادراری هستند.

از آنجا که عفونت خون می تواند در هر منطقه ای از بدن رخ دهد، دارای علائم مختلفی می باشد. تنفس تند و تغییر در وضعیت روانی از قبیل کاهش سطح هوشیاری و گیجی ممکن است از اولین نشانه های عفونت خون باشد.

ـ اگر نوزاد شما کمتر از دو ماه سن دارد و دارای تب، بیحالی، کم شیر خوردن، تغییر رفتار و یا دارای بثورات پوستی غیرعادی شده است، به پزشک مراجعه کنید.

ـ مهمترین راه پیشگیری، جلوگیری از بروز هر گونه عفونت در بدن می باشد. اگر هم عفونت رخ دهد، باید سریعا آن را درمان کرد تا وارد گردش خون نشود.

ـ عفونت های مرتبط با بیمارستان که منجر به عفونت خون می گردند، با رعایت بهداشت و شستن دست ها کاهش می یابند.

بطور معمول 5- 10% بیماران بستری دچار عفونت بیمارستانی می شوند. عفونت کسب شده بیمارستانی در امریکا سالانه بیش از 2 میلیون بیمار است و سبب حدود 88000 مرگ را می شود. عامل 45-40% عفونت بیمارستانی عفونت ادراری است حدود 80% بعلت سوند و حدود 20% بعلت دستکاری مجاری ادراری است.

حدود 20-15% بیماران آلودگی میکروب را از داخل مجرا کسب می کنند. عفونت در کیسه جمع آوری در 24-48 ساعت بعد تظاهر می کند.

در مثانه 100 میکروب در CC در 24-48 ساعت به 105 می رسد. راه اصلی ورود میکروب پری اورترال است (70-80% ) که منشاء میکروب پری آنال و .

ـ استفاده ازمواد ضد باکتری موضعی و ضد عفونی کیسه و استفاده از کاتتر حاوی بنرات نفره در پیشگیری مورد تائید همگان قرار نگرفت.

ـ مصرف آنتی بیوتیک به دلیل دیگر در بیماران در 4 روز اول سوند گذاری عفونت را کم، ولی افزایش ریسک میکروب مقاوم و قارچ می شود.

ـ کاتتر کاندومی برای مردان بدون انسداد مناسب است. البته اگر رعایت نشود ریسک عفونت برابر با کاتتر است.

ـ سوند گذاری متناوب برای جلوگیری از سوند گذاری طولانی و عفونت مفید است و بخصوص در جوانان با ضایعه نخاعی توصیه می شود. در ضمن سوند گذاری متناوب در مواردی که امکان ایجاد تروما هست نباید انجام شود.

ـ ایشیریا کولی ، باسیل گرم منفی بیمارستانی ( کلبسیدا پسودومونا، پروتئوس ) و انتروکوک می باشد. با توجه به اینکه استفاده یک قطعه از کاتتر برای کشت چون میکروب های بیوفیلم و کروت را نشان میدهند و ممکن است با کشت پاتو‍ژن واقعی متفاوت باشد. تکرار کشت ادرار جهت ارزیابی درمان توصیه می شود.

ـ وجود کاندیدا در ادرار که در دیابت و بیماران با کاتتر، بیماران دریافت انتی بیوتیک دیده می شود بیشتر مربوط به کولینیزاسیون قارچ است ولی امکان کاندیمی در حدود 10% موارد بیماران نقص ایمنی و تونرو پنی و بیماران ICU گزارش شده است . در مورد درمان کاندیدوری مورد بحث و اختلاف نظر است. بعضی شستشو مثانه با امفوتریسین B یا فلوکونازول خوراکی به مدت 3 تا 5 روز توصیه می کنند.

پنومونی بیمارستانی دومین عفونت بیمارستانی شایع بعد از عفونت ادراری در ایالات متحده آمریکاست.86% این پنومونی ها ناشی از ونتیلاتور می باشند . خطر پنومونی در افرادی که در بخش های ویژه متصل به ونتیلاتور و متعاقب آن اینتوبه می باشند بسیار بالا میرود.

پنومونی ناشی از ونتیلاتور(VAP) مدت اقامت در ICU را افزایش می دهد و هزینه های درمانی را نیز بسیار بالا می برد در نتیجه پیشگیری آن بیشتر اهمیت پیدا می کند . 2 عامل مهم در ایجاد VAP نقش دارند که عبارتند از تجمع باکتری های گرم منفی در راه هوایی فوقانی و آسپیراسیون این باکتری ها و انتقال آن به قسمت های تحتانی راه هوایی.

البته راه های دیگری نیز برای انتقال وجود دارد که مورد اهمیت است مثلا استفاده از ونتیلاتور مکانیکی که لازمه آن هم به کار بردن لوله تراشه می باشد که خود لوله تراشه عامل انتقال میکروارگانیسم ها به قسمت های پایین تر است

طی تحقیقی که Feldman وهمکاران پیرامون کلونیزاسیون باکتری ها روی لوله تراشه انجام دادند دریافتند که طی 12 ساعت بعد از گذاشتن لوله تراشه کلونی ها تشکیل شده و تا 96 ساعت به حداکثر خود رسیدند. راه های دیگری نیز جهت انتقال عوامل بیماری زا قابل ذکر است که رعایت هر کدام از آن ها نتیجه خوبی را جهت پیشگیری از VAP در بر دارد. مثلا ریختن نرمال سالین به داخل لوله تراشه هنگام ساکشن کردن٬ که این امر باعث انتقال باکتری ها به راه های هوایی تحتانی و افزایش خطر پنومونی می گردد. مسیر مقعدی- تنفسی یک روش دیگر انتقال است که از طریق دست آلوده پرسنل صورت می گیرد .

گذشته از اینها کمبود پرسنل کارشناس نیز اثر مستقیم روی افزایش میزان پنومونی بیمارستانی دارد مراقبت های انجام شده برای بیماران در بخش ICU فقط باید از طریق کارشناسان پرستاری صورت گیرد لذا مجریان بیمارستانی این امر را مورد توجه قرار دهند که نباید از افراد کمکی و فرعی در امر مراقبت استفاده کنند.

پذیرش در - ICU استفاده از لوله های غذایی یا - NGT استفاده از آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف- اختلال راه هوایی- کما- هیپوتنشن اسیدوز- لکوپنی و … می باشد . در سال1997 مرکز کنترل بیماری ها (CDC) برای کاهش VAP راه کار های ارائه کرده که شامل موارد زیر است.

توصیه های اصلی برای استفاده از شاخص

آزمون آنلاین اقتصاد دهم انسانی | بخش پنجم | فصل 1: اقتصاد بین الملل

آزمون آنلاین اقتصاد دهم انسانی | بخش پنجم | فصل 1: اقتصاد بین الملل

تیم مدیریت گاما

آزمون تستی بخش 1 اقتصاد دهم انسانی و معارف | فصل سوم: بازار

آزمون تستی بخش 1 اقتصاد دهم انسانی و معارف | فصل سوم: بازار

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین اقتصاد دهم مدرسه شهید مصطفی خمینی (ره) مرحمت آباد | بخش 3: توسعه اقتصادی دبیر: نورالدین حسین پور

آزمون آنلاین اقتصاد دهم مدرسه شهید مصطفی خمینی (ره) مرحمت آباد | بخش 3:…

تیم مدیریت گاما

جزوۀ آموزشی اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 4: مدیریت کلان اقتصادی (فصل دوم: بودجه و مالیه دولت)

جزوۀ آموزشی اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 4: مدیریت کلان اقتصادی (فصل…

مریم یابنده جهرمی

جزوۀ آموزشی اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 5: اقتصاد جهان و ایران ( فصل سوم: اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت)

جزوۀ آموزشی اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 5: اقتصاد جهان و ایران (…

مریم یابنده جهرمی

آزمون نوبت دوم اقتصاد دهم دبیرستان دخترانه غیرانتفاعی عترت سپاهان | خرداد 1395

آزمون نوبت دوم اقتصاد دهم دبیرستان دخترانه غیرانتفاعی عترت سپاهان | خرداد 1395

چهار نکته مهم انتخاب روغن موتور مناسب – سطح کیفی روغن موتور API

استاندارد API،سطح کیفی روغن موتور،

از چهار نکته مهم در انتخاب روغن موتور مناسبی که بتواند کارکردها و نقش های اصلی روغن موتور را ایفا نماید در مقاله قبلی مگ پترونول به مهمترین شاخص انتخاب روغن موتور مناسب که گرانروی یا ویسکوزیته روغن موتور می باشد پرداخته شد. در مقاله استانداردهای سطوح کیفی روغن موتور اشاره گردید استاندارد API که توسط انیستیتو نفت آمریکا ایجاد شده است مرسوم ترین طبقه بندی سطح کیفی روغن موتور در ایران می باشد. سطح کیفی روغن موتور، یکی دیگر از نکات مهم در انتخاب روغن موتور مناسب می باشد که در این مقاله با توجه به استاندارد API به بررسی آن می پردازیم.

اتوسرویس و تعویض روغن، API

با پیشرفت روز افزون مهندسی و فناوری موتور خودرو، سطح کیفیت و مواد افزودنی روغن موتور ها نیز دستخوش تغییرات فراوانی گردیده است. به طوری که استاندارد API برای طبقه بندی سطح کیفی روغن موتور کد بندی خاصی ایجاد نموده است. کدبندی API به صورت دو حرفی می باشد که حرف اول بیانگر نوع روغن موتور برای موتورهای بنزینی و دیزلی است. روغن موتورهای خودروهای بنزینی در استاندارد API با علامت S که حرف اول کلمه Service ( اتوسرویس ها و تعویض روغن ها، گاراژها) است، آغاز می گردد. همچنین اگر استاندارد API با حرف C، مخفف Commercial (وسیله نقلیه تجاری، کشاورزی) شروع شود، به این معنا می باشد که روغن موتور برای خودروهای دیزلی طراحی و ساخته شده است. در سال 2017 استاندارد API از حرف F که مخفف Fuel-Efficient (مصرف بهینه سوخت) است، برای طبقه بندی نسل جدید روغن موتورهای دیزلی استفاده نمود.

API C استاندارد سطح کیفی روغن موتورهای دیزلی

در استاندارد API سطح کیفی روغن موتورهای دیزلی دومین حرف که نشانگر کیفیت روغن موتور دیزلی است، از حرف A آغاز می گردد و در سال 2017 به حرف K ختم گردیده است. در روغن موتورهای مخصوص موتورهای دیزلی دوزمانه در پایان استاندارد API عدد 2 درج می گردد و برای روغن موتورهای دیزلی چهارزمانه نیز عدد 4 درج می گردد. بدین معنا که روغن موتور دیزلی API CA پایین ترین سطح کیفی روغن موتور دیزلی، و روغن موتور API CK-4 بالاترین سطح کیفی روغن موتورهای دیزلی چهارزمانه است. در جدول زیر سطوح کیفی روغن موتورهای دیزلی بیان گردیده است.

عملکر روغن موتور های API CK-4 بسیار فراتر از معیارهای عملکرد CJ-4، CI-4، CI-4 PLUS، CI-4 و CH-4 بوده و می تواند برای موتورهای دیزلی که سطوح کیفی بالا توصیه گردیده است، مورد استفاده قرار گیرد.

روغن موتورهای دیزلی با سطح کیفی API FA-4API F استاندارد نسل جدید سطح کیفی روغن موتورهای دیزلی

در سال 2017 برای موتورهای دیزلی چهارزمانه با دور موتور بالا ( 1000 دور در دقیقه)، سطح کیفی API FA-4 براساس استاندارد انتشار گازهای گلخانه ای معرفی گردید. شاخص گرانروی FA-4 به صورت x W 30 می باشد.

در موتورهای دیزلی که سطوح کیفی CK-4، CJ-4 ، CI-4، CI-4 PLUS، CI-4 و CH-4 برای روغن موتور آن ها توصیه گردیده است، نمی توان از روغن موتور های با سطح کیفی FA-4 استفاده نمود. با مراجعه به دفترچه راهنمای خودروهای دیزلی می توان تعیین کرد که آیا سطح کیفی API FA-4 برای موتور دیزلی مناسب است یا خیر.

API S استاندارد سطح کیفی روغن موتورهای بنزینی

در استاندارد API سطح کیفی روغن موتورهای بنزینی، دومین حرف نشانگر کیفیت روغن موتور بنزینی است. پس از حرف S یکی از حروف A تا P می آید و جدیدترین سطح کیفی روغن موتور که باعث حفاظت بیشتر و کاهش مصرف سوخت برای خودروهای سواری و کامیونی بنزینی در سال 2020 میلادی توسط API معرفی گردیده است. پس از API SP بالاترین سطح کیفی روغن موتورهای بنزینی که در سال2018 معرفی گردیده، API SN Plus می باشد. سطح کیفی API SA نیز پایین ترین سطح کیفی روغن موتورهای بنزینی است. اطلاعات مربوط به سطوح کیفی روغن موتورهای بنزینی در جدول زیر آمده است.

سطح کیفی روغن موتور

وضعیت

توضیحات

سطح کیفی روغن موتور API SP

همانطور که در مقاله استانداردهای بین المللی کیفیت روغن موتور اشاره گردید در سال 1994 میلادی پس از آنکه خودروسازان از عدم توصیه های اصلی برای استفاده از شاخص سرعت کافی در تدوین استانداردهای بروز و جدید API برای روغن موتورها ناراضی بودند تصمیم به ایجاد سازمان بین المللی استاندارد و کمیته تایید (کیفیت) روانکارها ( International Lubricant Standardization and Approval Committee ) و تدوین استاندارد سطح کیفی ILSAC گرفتند. قوانین سخت گیرانه کشورها درتولید گازهای گلخانه ای و افزایش هزینه های سوخت باعث ایجاد تغییرات در طراحی سیستم سخت افزاری خودروهای سواری و شرایط کار موتورخودروها گردیده است.

در خرداد ماه 99، API سه مورد از استانداردهای بهبود یافته روغن موتور را تصویب نمودند که برای محافظت بیشتر موتور خودرو و افزایش بازدهی سوخت مخصوص خودروهای سواری و کامیون های امروز بنزینی تدوین گردیده است.

API در پاسخ به درخواست خودروسازان برای معرفی روغن موتورهای قدرتمند تر برای پیشرانه های خودروهای امروزی که قادر به تامین نیازهای های راوانکاری فعلی و آینده خودروهای بنزینی روز باشد، استانداردهای جدید سطوح کیفی عملکرد را منتشر نموده است. تدوین استانداردهای جدید API بیش از هفت سال طول کشیده است و در طی این مدت هفت آزمایش جدید برای اندازه گیری خواص و ویژگی های روغن موتور تدوین گردیده تا بتوان استانداردهای جدید را ارزیابی نمود.

سطح کیفی ILSAC GF-6A با گرانروی های SAE 10W-30 ، 5W-30 ، 5W-20 و 0W-20 عرضه خواهد شد، در حالی که سطح کیفی ILSAC GF-6B با شاخص گرانروی SAE 0W-16

دو مورد از استاندارد های جدید ، ILSAC GF-6A و ILSAC GF-6B می باشند که توسط ILSAC معرفی گردیده است و استاندارد سوم ، API SP ،که بالاترین سطح کیفی روغن موتور API است. استاندارد عملکرد روغن موتور API SP شامل کلیه الزامات ILSAC است و برای موتور خودروهای که استاندارد ILSAC برای روغن موتورشان توصیه نگردیده استفاده می شود. موسسه نفتی آمریکا (API) اعلام کرد که امکان ثبت‌ نام برای اخذ سطح جدید استانداردهای روغن‌موتور بصورت اینترنتی فراهم شده است و از 12 اردیبهشت 99 به تولید کنندگان روانکارها مجوز تولید روغن موتور با استانداردهای جدید را خواهد داد. کوین فریک ، مدیر برنامه های API گفت: استانداردهای جدید در واقع ثمره صنعت روغن موتور، فرمولاسیون ها و ادتیوهای پیشرفته برای موتورهای امروزی می باشد.

تفاوت سطوح کیفی استانداردهای ILSAC GF-6A و ILSAC GF-6B فقط از لحاظ شاخص گرانروی می باشد. سطح کیفی ILSAC GF-6A با گرانروی های SAE 10W-30 ، 5W-30 ، 5W-20 و 0W-20 عرضه خواهد شد، در حالی که سطح کیفی ILSAC GF-6B با شاخص گرانروی SAE 0W-16 در دسترس خواهد بود.

برتری سطح کیفی API SP از همه جهات نسبت به API SN PLUS و API SN

نمودار بالا به خوبی بیانگر برتری همه جانبه روغن موتور API SP نسبت به سطوح کیفی SN و SN Plus در ویژگی‌ها و آزمایشات مربوطه می‌باشد. API SP چندین مزیت عملکردی در مقایسه با SN و SN Plus دارد. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کاهش پدیده احتراق پیش‌رس با سرعت کم (LSPI)
 • محافظت سایش زنجیرها و موتور
 • حفاظت در برابر خوردگی
 • سازگاری با سیستم هایی که در خودرو جهت کاهش انتشار گازهای آلاینده به کار گرفته شده اند.
 • پایداری اکسیداسیون
 • کنترل رسوب
 • محافظت از لجن و وارنیش

امروزه فعالان صنعت روغن موتور و روانکارهای خودرویی در تلاش هستند روغن موتورهای با سطح کیفیAPI SP را به بازار عرضه کنند تا اطمینان حاصل کنند که موتورهای فعلی و آینده، کارکردی مطابق طراحیشان خواهند داشت.

محافظت از موتور خودرو در برابر ناک و احتراق پیش رس

موتورهای امروزی کوچکتر، کارآمدتر، پیشرفته تر و قدرتمندتر هستند. این موتورها و بالاخص موتورهای بنزینی با تزریق مستقیم (TGDI) و توربوشارژ در شرایط عملیاتی شدید کار می کنند که باعث حساسیت بیشتر این موتورها به پدیده ناک و احتراق پیش رس می گردد. ناک در لغت به معنای درب را کوبیدن می باشد ولی در علم مکانیک خودرو به یک پدیده منفی در داخل موتور تلقی می شود. احتراق پیش رس تصادفی ( SPI ) یا پیش احتراق دور کم ( LSPI ) یک رویداد قبل از احتراق توصیه های اصلی برای استفاده از شاخص اصلی در موتورهای بنزینی می باشد. نقاط گداخته شده داخل محفظه احتراق می تواند باعث احتراق قبل از جرقه شمع گردد.

احتراق پیش رس مشکلات زیادی را در سیلندرهای موتور ایجاد می کند ، که می تواند باعث آسیب دائمی در دیواره های سیلندر ، پیستون ها ،رینگ پیستون ، شاتون ها و شمع ها وحتی از کارافتادن موتور منجر شود و معمولا تصادفی و نادر است.

استانداردهای جدید API همچون SN plus توصیه های اصلی برای استفاده از شاخص و به ویژه API SP برای محافظت بیشتر از موتورهای توربو شارژ و تزریق مستقیم ( TGDI ) در برابر صدمات ناشی از پدیده احتراق پیش رس است.

آیا خودرو من نیاز به روغن موتور سطح کیفی API SP دارد؟

در صورتی که در دفترچه راهنمای خودرو استفاده از روغن موتورهای با سطح کیفی API SP توصیه گردد می بایست از این سطح کیفی استفاده گردد. لازم به ذکر است این سطح کیفی موجب کاهش مصرف سوخت و تولید گازهای گلخانه ای می گردد.

تعیین سطح کیفی مناسب روغن موتور خودرو

با مراجعه به دفترچه راهنمای خودروی خود می توانید سطح کیفی روغن موتور مناسب خودروی خودتان را تعیین نمایید.

همواره روغن موتور با سطح کیفی بالاتر، خواص و عملکرد سطوح کیفی پایین تر را دارا می باشد، یعنی در صورتی که در دفترچه خودرو برای روغن موتور سطح کیفی پایین تر توصیه گردد، می توان از روغن موتور های با سطح کیفی بالاتر استفاده نمود. ولی استفاده از روغن موتور با سطح کیفی پایین تر از سطح کیفی پیشنهاد شده در دفترچه راهنمای خودرو ممکن نیست، چرا که می تواند موجب صدمات و آسیب های متعدد به موتور خودرو گردد.

تا کنون دو شاخص بسیار مهم در انتخاب روغن موتور مناسب یعنی شاخص گرانروی روغن موتور SAE و سطح کیفی روغن موتور API در مگ پترونول مورد بررسی قرار گرفت. هر دو این شاخص ها می بایست با مراجعه به دفترچه راهنمای خودرو تعیین شوند، چرا که شاخص های گرانروی و سطح کیفی روغن موتور برای انواع مختلف خودروها و حتی مدل های (سال) یک نوع خودرو متفاوت است. در مقاله بعدی نکات مهم انتخاب روغن موتور مناسب، با ما همراه باشید.

مناسب‌ترین روغن موتور برای تیپ‌های مختلف پژو 206 و 207i

مطالب مرتبط

مناسب‌ترین روغن موتور برای تیپ‌های مختلف پژو 206 و 207i

اپلیکیشن کاربردی خودرو، نرم افزار موبایلی خودرو

19 مرداد 1399 -->

اپلیکیشن خودرویار

خرید روغن موتور اصل از فروشگاه اینترنتی پترونول شاپ

16 بهمن 1397 -->

شاخص گلیسمی یا نمایه قندی چیست؟ و اثر جذب گلوکز بر آن

شاخص گلیسمی یا نمایه قندی پیش بینی کننده سطح قند خون است

شاخص گلیسمی برای رتبه دادن به کربوهیدرات های رژیمی براساس توانایی آنها در افزایش سطح گلوکز خون در مقایسه با یک غذای مرجع تعریف شده است.
مطالعات پیشنهاد می کنند که شاخص گلیسمیک یک رژیم غذایی اثرات قابل پیش بینی بر سطح قند خون دارد و ممکن است در کنترل رژیمی دیابت توصیه های اصلی برای استفاده از شاخص و چربی خون کاربرد داشته باشد.
اطلاعات مهمی وجود دارد مبنی بر اینکه غذاهای نشاسته ای با جذب آهسته (مانند غذاهایی با شاخص گلیسمی پایین) ممکن است نسبت به غذاهای دارای شاخص گلیسمی بالا، اثرات مفید بر سلامتی داشته باشند.

نمایه گلیسمی یا شاخص گلسیمی یا قندی

نمایه گلیسمی، معیاری برای طبقه بندی غذاهای قندی و نشاسته ای است

به زبان ساده تر نمایه گلیسمی نمایه گلیسمی، معیاری برای طبقه بندی غذاهای دارای قند و نشاسته است. مبنای این طبقه بندی، تغییر سطح گلوکزخون پس از مصرف این غذاها است.
غذاهایی که پس از مصرف آنها سطح گلوکز خون افزایش زیادی می یابد، نمایه گلیسمیک بالایی دارند و برعکس، غذاهایی که پس از مصرف آنها سطح گلوکز خون افزایش کمی می یابد، نمایه گلیسمیک پایینی دارند.
استفاده از مواد غذایی با نمایه گلیسمی پایین موجب می شود تا احساس سیری بیشتر به طول انجامد که این اثر در کاهش وزن هم کاربرد دارد.

طبقه بندی مواد غذایی براساس نمایه گلیسمی

نمایه گلیسمی زیاد شامل:

نان سفید، نان لواش، اکثر شیرینی ها، خربزه، گلوکز، شکر، عسل، آناناس، کشمش ها، هندوانه، سیب زمینی کبابی، پوره سیب زمینی، هویج پخته، غلات پف داده شده، بیسکویت های گندمی، شیرینی های کره ای، خرمای خشک، کیک برنجی، پیتزا، کدو تنبل

نمایه گلیسمی متوسط شامل:

انواع برنج ایرانی، هندی و خارجی، موز، نان تافتون، نان عربی (پیتا)، فرنی، بیسکویت های حاوی جو، رشته فرنگی ها، ذرت بوداده پف فیل)، تمام نان های دانه کامل گندم، نان، چغندر، خرمای تازه، انجیر، بستنی

نمایه گلیسمی کم شامل:

نان های تهیه شده از آرد کامل، بلغور، جو دوسر، سبوس جو دو سر، جو، نان سنگک ماکارونی رژیمی، جو، ذرت، لوبیا، نخود فرنگی، حبوبات وعدس، هویج، مرکبات، سبزیجات غیرنشاسته ای، پاستای گندم کامل، دانه کامل گندم سبوس دار، زردآلو، هلو، گیلاس، آلو، پرتقال، گلابی، اسفناج، فلفل، پیاز، قارچ، سبزیجات برگ سبز، تره فرنگی، لوبیاسبز، کلم بروکلی، گل کلم، گوجه فرنگی، ماست، شیر، مغزها، قارچ

از هر گروه به چه میزان بر اساس شاخص گلیسمی باید مصرف کرد؟

انستیتو پزشکی (IOM) در توصیه های شاخص گلیسمی سال ۲۰۰۲، از تعیین حد بالا (UL) برای شاخص گلیسمی خودداری کرده است، دلایل جالب توجه آن بود که اطلاعات بدست آمده از افراد سالم کافی نبوده و به سختی می توان اثرات سایر عوامل موثر بر سطح گلوکز خون را از اثر شاخص گلایسمیک جدا کرد. اما چیزی که مسلم است برای هر شخص بخصوص در رژیم افراد دیابتی باید با توجه میزان کل کالری و کربوهیدرات شخص، محاسبه شود.

اثر مفید فیبر رژیمی بر سطوح قند خون از طریق کاهش شاخص گلیسمی

اثرات مفید فیبر رژیمی بر سطوح گلوکز خون بخوبی ثابت شده است. مطمئناً فیبر بعنوان عامل کاهش شاخص گلیسمی شناخته شده است، با این وجود همانطور که در پارگراف قبل ذکر شد، میانه دریافت اگر مردم تنها نصف توصیه ها برای افراد سالم است.

سوال این است که آیا یک رژیم با شاخص گلیسمی پایین اثری بر افراد سالمی که مقادیر کافی فیبر رژیمی دریافت می کنند دارد یا نه؟

اطلاعات منتشر شده در مورد شاخص های گلیسمی غذاهای خاصی با استفاده از نان سفید و گلوکز بعنوان غذاهای مرجع برای آسایش مصرف کنندگان ایجاد شده است. استفاده از شاخص گلیسمی برای تغییر رژیم های غذایی و پیشگیری و کنترل بیماریهای مزمن تحت بررسی های می باشد.

ژنتیک بر اثر تغذیه بر قند خون اثر گذار است.

ممکن است که برخی افراد، تغییرات ژنتیکی ظریفی داشته باشند که توانایی آنها را در تحمل کربوهیدراتهای رژیمی مختل نماید.

سن براثر تغذیه بر قند خون اثر گذار است.

مشاهدات سومین بررسی ملی آزمایش تغذیه و سلامت (NHANESIII) به وضوح نشان داد که شیوع این وضعیت بصورت سندرم متابولیک در گروههای سنی مختلف مشخص می شود. شیوع این سندرم از کمتر از ۱۰ درصد برای افرادی با سن ۲۰ تا ۲۹ سال تا ۴۵ درصد در گروههای سنی ۶۰ تا ۶۹ ساله افزایش می یابد و اثر متقابل میان روند پیری و اثر تجمعی مصرف قند را نشان می دهد.

بار گلیسمی چیست؟

بار گلایسمی مواد غذایی معادل شاخص گلایسمی کربوهیدرات تقسیم بر ۱۰۰، ضرب در مقدار کربوهیدرات قابل دسترس (منهای فیبر) در ماده غذایی می باشد.
بار گلایسمی و فیبر رژیمی اصطلاحات مهم در افراد دچار سندرم متابولیک می باشد. اطلاعات منتشر شده در مورد شاخص گلایسمیک مواد غذایی با استفاده از نان سفید و گلوکز به عنوان مواد غذایی مرجع در جهت سهولت استفاده تقویت شده است.

جذب گلوکز با قند و مایه گلیسمی یا شاخص گلسیمی یا قندی

جذب گلوکز و نمایه گلیسمی

چگونگی هضم و جذب کربوهیدراتها عامل تعیین میزان شاخص گلیسمی است. کربوهیدراتهای رژیمی در اثر فعالیتهای آلفا- آمیلاز و آنزیمهای گوارشی حاشیه مسواکی در دستگاه گوارش فوقانی به گلوکز، فروکتوز و گالاکتوز تبدیل می شوند.

توانایی هضم کربوهیدراتها توسط این عوامل تغییر می یابد :

١- دسترسی نسبی (یا مقاومت) نشاسته به فعالیتآنزیمی
۲- فعالیت آنزیمهای گوارشی، مخصوصاً لاکتاز در مخاط حاشیه مسواکی
٣- حضور عوامل رژیمی دیگر مانند چربی که تخلیه معده را کاهش می دهد.

الیگوساکاریدهای غیرقابل جذب و فیبرهای رژیمی متنوع مانند پکتین ها، بتا گلوکانها و صمغها غلظت آنزیم را کاهش می دهند. بنابراین رژیمی غنی از غذاهای کامل مانند میوه ها، سبزیجات، حبوبات، مغزها و دانه های فرآیند نشده باعث کاهش سرعت جذب گلوکز می شوند.

جذب گلوکز، گالاکتوز و فروکتوز

پس از هضم، گلوکز بطور فعال از سلولهای روده ای جذب شده و به گردش خون پورت و سپس کبد انتقال می یابد. کبد تقریبا ۵۰٪ گلوکز را برای اکسیداسیون و ذخیره بصورت گلیکوژن برداشت می کند.
گالاکتوز (بصورت فعال جذب می شود) و فروکتوز (بصورت انتشار تسهیل شده جذب می شود) نیز توسط کبد برداشت شده و به مسیرهای متابولیکی گلوکز وارد میشود.
گلوکز کبد را ترک کرده و وارد گردش خون عمومی می شود. تنها در این حالت، گلوکز برای برداشت وابسته به انسولین توسط بافتهای محیطی در دسترس می باشد.

با توجه به مطالب بالا تنظیم کننده های اصلی غلظت گلوکز یا همان قند خون پس از یک وعده غذایی عبارتند از :

۱- مقدار و قابلیت هضم کربوهیدرات خورد شده
۲- جذب و درجه برداشت کبدی
۳- ترشح انسولین و حساسیت بافتهای محیطی به عمل انسولین

دکتر روشن ضمیر، متخصص تغذیه و رژیم درمانی (PhD). ارائه دهنده رژیم های تخصصی آنلاین با خدمات ویژه از جمله ارتباط مستقیم افراد در طول دوره با دکتر نه منشی و اپراتور، تنظیم رژیم جدید بصورت رایگان در طول دوره با توجه به میزان پیشرفت و.

1 دیدگاه دربارهٔ « شاخص گلیسمی یا نمایه قندی چیست؟ و اثر جذب گلوکز بر آن ;

ما ادعایی نداریم اما مطمئنیم که متفاوتیم:

 • چراکه با ارائه رژیم‌های تخصصی مثل کتوژنیک نه فقط رژیم‌های ۱ کف دست نان و پنیری. متفاوتیم!
 • چرا که با ارائه خدمات ويژه از قبیل تهیه رژیم، پشتیبانی و ارتباط مستقیم با دکتر متفاوتیم!
 • چرا که با اخذ و داشتن تمام مجوزهایی که یک سایت معتبر باید داشته باشد. متفاوتیم!

جهت ارتباط توصیه های اصلی برای استفاده از شاخص مستقیم، صفحه اینستاگرام من را دنبال کنید:

مجوزها

آخرین مطالب

چرا رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر؟

دکتر روشن ضمیر هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی (PhD). رژیم آنلاینی را طراحی کرده‌ام که افراد بتوانند در طول دوره با شخص خود من بطور دائم در ارتباط باشند و علاوه بر رژیم‌های معمول رژیم‌های تخصصی مثل کتوژنیک نیز ارائه دهم.

چرا رژیم آنلاین آردایت

چون همه رژیم‌‌ها علیرغم ظاهر و تبلیغات، تجاری و تکراری شده‌اند و صرفا یک جدول‌غذایی محدود با توضیحات مختصر است.

که افراد باید هر دوره‌ی چند هفته‌ای مجددا هزینه بدهند و تمدیدکنند، برای جدولی دیگر. بدون اینکه باعث افزایش آگاهی و دانش و اصلاح سبک زندگی شود.
در اینجا اجباری به تهیه دوره جدید نیست. هرچیزی که نیاز است در یک دوره یکماهه به افراد با سبک ارائه و ارتباط مستقیم با متخصص علاوه بر خود رژیم، آموزش داده می شود.

درباره سایت آردایت

در سایت آردایت علاوه بر انتشار مقالات علمی، رژیم‌های تخصصی مثلاً رژیم غذایی کتوژنیک به روشی خاص توسط دکتر روشن ضمیر ارائه می‌شود.

نیاز به رژیم تخصصی دارید؟

روش ارائه رژیم

روش ارائه بصورت خصوصی و تماس مستقیم با دکتر در طول دوره و نیز ارائه تمام اطلاعات مورد نیاز است لذا یک دوره ۱ ماهه نیز برای فرد کافی است! برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص رژیم این صفحه مراجعه فرمایید: اطلاعات بیشتر

تماس با ما

هنوز سوالاتی دارید؟

تماس بگیرید و یا فقط یک پیام در واتساپ بفرستید.

مجوزها

مجوزهای آردایت

کپی رایت © 1401 آردایت. تمامی حقوق برای وبسایت رژیم آنلاین تخصصی دکتر روشن ضمیر (آردایت) محفوظ است. آردایت (Rdiet) شامل حرف آر (R) که حرف اول روشن ضمیر و دایت (diet) به معنی رژیم غذایی است. لذا آردایت مخفف رژیم غذایی دکتر روشن ضمیر می باشد. ‌Blog

لاپاراسکوپی کیسه صفرا و شگفتی های آن

لاپاراسکوپی کیسه صفرا یک روش کم تهاجمی و بدون درد برای درمان مشکلات کیسه صفرا است.

برای اطلاع از این روش توصیه می کنیم این مطلب را تا انتها مطالعه بفرمایید.

مقدمه:

امروزه درمان بیماری های داخلی با استفاده از روش های نیمه تهاجمی به راحتی صورت می گیرد.

جراحان با استفاده از روش لاپاراسکوپی که یک جراحی نیمه تهاجمی می ‌باشند کیسه صفرا را جدا کرده و آن را از بدن خارج می کنند.

در واقع می توان گفت در این روش تنها از چند سوراخ کوچک برای جراحی استفاده می شود و نیاز به باز کردن کامل پوست نیست.

صفرا بعد از تولید در کبد در کیسه صفرا ذخیره می شود

در این مطلب می خواهیم نحوه جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا را برای شما توضیح دهیم با ما همراه باشید.

لاپاراسکوپی کیسه صفرا چگونه است؟

همانگونه که گفته شد جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا زمانی اتفاق می‌ افتد که کیسه صفرا دچار مشکلات و بیماری هایی می گردد.

در این زمان از دستگاه ها و وسایل پیشرفته برای حذف کیسه صفرا استفاده می شود.

کیسه صفرا اندامی به شکل گلابی می باشد که در زیر کبد قرار دارد.

وظیفه کیسه صفرا تولید صفرا می باشد که برای هضم غذا و از بین بردن چربی اضافی آن مهم است.

البته هضم غذا بدون وجود صفرا نیز براحتی انجام می پذیرد و صفرا تنها به این عمل کمک می کند.

آناتومی کیسه صفرا

دلیل انجام این شیوه جراحی کیسه صفرا چیست؟

اصلی ترین دلیل انجام جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا را می‌ توان وجود سنگ صفرا دانست.

بیماری سنگ صفرا می ‌تواند عوارض مختلفی را برای فرد به همراه داشته باشد.

در واقع می‌توان گفت زمانی که مواد موجود داخل کیسه صفرا جامد و محکم می شوند سنگ صفرا را تولید می کنند که این سنگ می‌ تواند به بزرگی یک توپ گلف بوده یا به اندازه شن های کوچک باشد.

علاوه بر سنگ صفرا مشکلات دیگری نیز می‌ تواند باعث شود که جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا صورت پذیرد

این مشکلات عبارت اند از:

 • سرطان کیسه صفرا
 • پارگی یا سوراخ شدن کیسه صفرا
 • ایجاد التهاب یا تورم در کیسه صفرا
 • سنگ کیسه صفرایی که علامت و درد داشته باشد حتی بدون وجود التهاب
 • دیسکینزی(مشکل حرکتی) صفرا
 • بعد از پانکراتیت (التهاب لوز المعده)

درد کیسه صفرا کجا احساس می شود

آمادگی قبل از انجام عمل چگونه است؟

 • قبل از انجام جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا پزشک معالج شما برای اطمینان بیشتر از سلامتی کامل تست ها و آزمایشاتی را برای فرد تجویز می ‌کند که این تست ها عبارتند از:
 • عکسبرداری از کیسه صفرا
 • تست قند خون
 • مرور سوابق پزشکی بیمار
 • معاینه فیزیکی بدن

بعضی از داروها، مکمل‌ ها و ویتامین‌ ها می توانند بر روی خون تاثیر گذاشته و باعث رقیق شدن آن شوند.

بنابراین قبل از انجام جراحی تمامی داروها یا مکمل هایی که مصرف می‌ کنید را به پزشک اطلاع دهید تا در

صورت نیاز چند روز قبل از جراحی مصرف آن ها قطع شود.

خانم ‌هایی که باردار هستند یا احتمال می‌ دهند که با دار باشند باید قبل از انجام جراحی پزشک خود را در جریان قرار دهند.

به طور کلی می‌ توان گفت قبل از انجام جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا پزشک چند آمادگی قبل از انجام جراحی را به شما توصیه خواهد توصیه های اصلی برای استفاده از شاخص کرد که این موارد عبارت اند از:

 • باید در هنگامی که برای جراحی آماده می شوید یک همراه با خود داشته باشید تا شما را در هنگام بازگشت به منزل همراهی کند و در روز اول در کنار شما بماند.
 • زمانی که برای انجام جراحی به بیمارستان مراجعه می‌ کنید باید ناشتا باشید و چند ساعت قبل از آن چیزی نخورید یا نیاشامید.
 • قبل از رفتن به بیمارستان دوش گرفته و بدن خود را کاملا تمیز کنید. بهتر است این کار را با صابون آنتی باکتریال انجام دهید تا پوست ضد عفونی گردد.

عمل لاپاراسکوپی کیسه صفرا بصورت بسته انجام می شود

روش جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا چگونه است ؟

پس از این که بیمار به بیمارستان مراجعه می‌‌ کند ابتدا روپوش مخصوص جراحی را پوشیده و تزریقات اولیه که شامل داروهای مورد نیاز و مایعات می باشد صورت می‌ گیرد.

پس از آن فرد در بیهوشی عمومی قرار گرفته تا در هنگام جراحی دردی احساس نکند.

همچنین برای این که بیمار بتواند در هنگام جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا به راحتی تنفس کند یک لوله باریک در گلوی شخص قرار می دهند که این لوله به ونتیلاتور (تنفس دهنده مصنوعی) متصل می باشد.

پس از آن جراح چند برش کوچک را بر روی شکم ایجاد می کند تا با استفاده از این برش‌ ها بتواند لوله هایی که مجهز به چراغ و دوربین می باشد را داخل شکم وارد کند.

پس از آن که این لوله ها وارد شکم شد با استفاده از مانیتوری که در اتاق عمل قرار دارد می ‌تواند داخل شکم را ببیند و همزمان دستگاه‌ هایی که برای خارج کردن کیسه صفرا می باشد را وارد بدن می کند.

در این لحظه فضای داخلی شکم با استفاده از گاز پر می شود تا فضای کافی برای انجام جراحی در اختیار پزشک قرار بگیرد.

همچنین اعضای داخلی بهتر دیده شود.

پس از جدا کردن کیسه صفرا آن را از قسمت سوراخ هایی که ایجاد شده است از بدن خارج می کند و در نهایت که جراحی به طور کامل پایان یافت برش های ایجاد شده را با کمک چند بخیه کوچک می بندد.

و بیمار تا زمانی که اثرات بیهوشی از بین برود و علائم حیاتی آن به حالت قبل باز گردد در اتاق مخصوصی تحت نظر قرار خواهد گرفت.

می توان گفت افرادی که جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا را انجام می دهند خیلی زود مرخص شده و در همان روز به منزل خود باز می گردند.

بعد از این نوع از عمل جراحی چه اتفاقی می افتد؟

پس از آن که جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا برای بیمار انجام شد خیلی کم فرد علائم مربوط به غذا خوردن را نشان دهد.

اما وجود درجات مختلف اسهال در آن ها طبیعی می باشد.

بعد از به هوش آمدن کامل، فرد باید سریعاً شروع به راه رفتن کند و پزشک مراقبت های لازم برای بهبود سریع تر را به بیمار توصیه می کند که بهتر است حدود چند روز استراحت کند.

دقت داشته باشید که مراقبت از زخم ها جهت جلوگیری از عفونت بسیار مهم است بنابراین بهتر است زخم ها را کاملاً تمیز و استریل نگه دارید.

پس از بهبودی کامل و بسته شدن زخم ها شما می توانید برای کشیدن بخیه ها به پزشک معالج خود مراجعه فرمایید.

مراقبت های بعد از این شیوه ی عمل کیسه صفرا:

برای جلوگیری از درد می تواند از مسکن های تجویز شده توسط پزشک استفاده کنید.

همچنین استفاده از آنتی بیوتیک ها نیز برای جلوگیری از عفونت بسیار مهم و ضروری می باشد.

یه یک روز پس از انجام لاپاراسکوپی کیسه صفرا می توانید دوش گرفته و زخم ها را تمیز کنید.

در صورتی که کارتان سخت نیست و پشت میز قرار دارد یک هفته بعد از جراحی می توانید به سر کار باز گردید و در غیر این صورت بهتر از حدود ۱۵ روز استراحت کنید.

رژیم غذایی معمولی خود را حفظ کنید اما بهتر است از نمک و چربی تا زمان بهبودی کمتر استفاده کنید.

مزایای جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا چیست؟

یکی از مشکلاتی که در هنگام جراحی باز ایجاد می شود بروز چسبندگی می باشد.

اما در حین جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا به دلیل این که حفره شکمی به طور کامل باز نمی شود این مشکل ایجاد نخواهد شد.

زیرا اعضای داخلی بدن به هیچ عنوان در معرض هوای آزاد قرار نمی‌ گیرند.

همچنین اعضای بدن هیچ گونه تماسی با لوازم جراحی نخواهند داشت.

یکی دیگر از مهم‌ ترین مزایای که این نوع جراحی دارد آن است که برای انجام این عمل از برش های بسیار کوچکی استفاده می‌ شود که این برش‌ ها خیلی سریع بهبود یافته و فرد می تواند سریع تر به فعالیت های روزانه خود بازگردد‌.

همچنین از نظر زیبایی نیز می‌ تواند برای شخص اهمیت داشته باشد. زیرا برش ها بسیار کوچک هستند و زیاد مشخص نخواهد بود.

یکی از مشکلاتی که در جراحی باز وجود دارد این است که اعضای بدن بر روی یکدیگر قرار دارند.

به همین دلیل ممکن است پزشک نتواند به درستی اعضا را ببیند.

اما استفاده از لاپاراسکوپی که یک روش پیشرفته است این مشکل را برطرف کرده و همچنین احتمال ایجاد عفونت در این روش بسیار پایین است.

نقاهت بعد از لاپاراسکوپی کیسه صفرا چگونه است ؟

توجه به مراقبت ها در دوران نقاهت بعد از لاپاراسکوپی کیسه صفرا برای کسب نتیجه مطلوب بسیار مهم است.

بیمارانی که تمامی مراقبت های بعد از جراحی را به دقت انجام می دهند، می توانند سریعتر به نتیجه مطلوب خود دست یابند.

از سوی دیگر با خطرات و عوارض کمتری بعد از جراحی نیز مواجه می شوند.

اما در کل دوران نقاهت بعد از لاپاراسکوپی بسیار کوتاه است و فرد معمولا ظرف یک روز از بیمارستان مرخص می شود.

عوارض لاپاراسکوپی کیسه صفرا چیست؟

در واقع می‌ توان گفت جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین روش های جراحی می باشد که ایمنی بسیار بالایی دارد.

اما گاز دی اکسید کربنی که برای انجام این جراحی استفاده می شود برای افرادی که دچار بیماری‌ های قلبی و تنفسی هستند خطرناک است، و آن ها نباید از این روش استفاده کنند.

پس بهتر است در صورتی که دچار چنین بیماری هایی هستید پزشک خود را در جریان قرار دهید.

همچنین جراحی لاپاراسکوپی برای افرادی که سن آن ها بیش از ۶۰ سال می باشد توصیه نخواهد شد.

مگر این که تحت نظر یک جراح باتجربه که آموزش‌های لازم در این زمینه را دیده است و دقت و مهارت بسیار بالایی در انجام جراحی دارد صورت پذیرد.

دوره نقاهت این نوع عمل جراحی کیسه صفرا چقدر است؟

معمولاً پزشکان پس از انجام جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرا چند روز استراحت برای بیمار تجویز می ‌کنند.

اما بهتر است شخص پس از پایان بیهوشی آرام آرام راه رفتن را شروع کند.

ولی انجام فعالیت های سنگین یا بلند کردن اجسام به مدت یک هفته برای بیمار ممنوع می باشد و باید تابهبودی کامل صبر کند.

دقت داشته باشید که بیشتر افراد می‌توانند پس از گذشت یک هفته به سر کار خود بازگرداند، یا این که فعالیت های روزانه خود را انجام دهند.

اما افرادی که مشاغل آن ها سنگین می باشد ممکن است پزشک تا ۱۴ روز برای آن ها استراحت تجویز کند تا فشاری به آن ها وارد نشود

جمع بندی:

کیسه صفرا می تواند مبتلا به مشکلات و بیمار هایی شود که درمان اکثر آن ها عمل های جراحی است.

امروزه برای انجام این جراحی از روش‌ های ساده‌ تری مانند لاپاراسکوپی کیسه صفرا استفاده می ‌شود که نیاز به باز کردن کامل حفره شکمی نیست و با استفاده از چند برش انجام می‌ شود.

لاپاراسکوپی کیسه صفرا روش جدید جراحی مشکلات کیسه صفرا است.

دیگر عمل جراحی باز بجز مواردی که التهاب بسیار زید کیسه صفرا وجود داشته باشد، منسوخ شده است.

دیگر کسی نباید به دنبال عمل جراحی باز برای عمل کیسه صفرا باشد.

چنانچه سوالی در این زمینه دارید در فرم پایین صفحه ازما بپرسید تا آقای دکتر فربد امامی یگانه فوق تخصص لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی پاسخگوی شما عزیزان باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.