قوانین مربوط به کارگزاری ها


مدیر: حسن یوسفیان

HESABRES

قانون بورس - فصل چهارم: دستورالعمل معاملات دست دوم اوراق مشاركت در بورس اوراق بهادارتهران

دستورالعمل معاملات دست دوم اوراق مشاركت در بورس اوراق بهادارتهران

اوراق مشاركت: عبارت است از اوراق بهادار موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب شهريورماه 1376 مجلس شوراي اسلامي كه معامله دست دوم آن در بورس اوراق بهادار انجام مي‌شود.

گواهي سپرده اوراق مشاركت: سندي است كه مبين ارزش اسمي اوراق مشاركت سپرده شده است كه توسط بانك صادرات مي‌شود.

عرضه: عبارت است از سفارش فروش اوراق مشاركت كه با نماد خاص توسط دارنده آن از طريق كارگزاران در تالار بورس عرضه مي‌شود.

تقاضا: عبارت است از سفارش خريد اوراق مشاركتي كه با نماد خاص توسط متقاضي از طريق كارگزاران در تالار بورس تقاضا مي‌شود.

نماد: نماد اوراق مشارك با شناسايه‌هاي نرخ سود اسمي، نام ناشر، نام بانك عامل و ماه و سال سررسيد بيان مي‌شود.

قيمت: عبارت است از انعكاس ارزش اسمي اوراق مشاركت منتشره در بازار دست اول برابر صد و در بازار دست دوم كه به صورت كسر و اضافه به صد (با دو رقم اعشار) و براساس عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار تعيين مي‌شود.

كارگزار: كارگزاران رسمي سازمان بورس اوراق بهادار اعم از بانكي و غيربانكي مي‏باشند كه طبق مفاد اين آيين‌نامه به معامله اوراق مشاركت مبادرت مي‌نمايند.

ساعات انجام معاملات: زماني است كه پس از بازار سهام به معامله اوراق مشاركت تخصيص داده مي‏شود و توسط دبيركل بورس اوراق بهادار اعلام مي‌شود.

ناظر جلسه: ناظر بورس اوراق بهادار مي‌باشد.

باجه كارگزاري: عبارت است از باجه‏اي كه در شعب خاص بانك فروشنده اوراق مشاركت منتشره به منظور عمليات كارگزاري معاملات دست دوم اوراق مزبور توسط بانك‏ها ايجاد مي‌‏گردد.

واحد تمركز باجه‌هاي كارگزاري: واحدي است كه هر بانك به منظور راهبري امور مربوط به داد و ستد دست دوم اوراق مشاركت و تسويه وجوه معاملات مزبور ايجاد مي‌نمايد.

سفارش: عبارت است از درخواست خريد يا فروش اوراق مشاركت در بازار دست دوم كه توسط مشتري با نرخ معين يا نرخ محدود در دامنه خاصي تعيين مي‌شود و به باجه كارگزاري تسليم مي‌گردد.

واحد سفارش: واحدي است كه مبناي عمليات مقداري داد و ستد دست دوم اوراق مشاركت است و ميزان آن توسط سازمان بورس اوراق بهادار تعيين مي‌شود.

(ب) نحوه انجام معامله در بازار دست اول‏

(1-1) انتشار و عرضه اوراق مشاركت در بازار دست اول طبق مقررات قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت بوده و مي‌تواند به صورت اوراق خاص چاپي با مبالغ معين توسط ناشر براي عرضه انتشار يابد و يا اين كه انتشار آن يكجا توسط ناشر انجام گرفته و بانك يا بانك‏هاي عامل به اعتبار اجازه انتشار مزبور، گواهي عرضه اوراق را با مضربي از ارزش اسمي پايه براي فروش به عموم چاپ و توزيع نمايند.

(2-1) خريداران با مراجعه به شعب خاص بانك فروشنده اوراق مشاركت بدواً يك حساب بانكي افتتاح مي‏نمايند تا پرداخت اصل و سود متعلق در سررسيدهاي مقرر در اوراق مشاركت توسط بانك عامل در حساب مزبور انجام پذيرد. خريد اوراق مشاركت بعد از افتتاح حساب مزبور بوده و در ازاي خريد اوراق مشاركت و پرداخت وجه آن گواهي سپرده‌اي توسط شعبه مربوطه در دو نسخه صادر، كه يك نسخه از آن نزد بانك نگهداري مي‌شود و نسخه ديگر به خريدار تسليم مي‏گردد. بانك عامل پس از پايان دوره پذيره‌نويسي اوراق مشاركت مشخصات كليه خريداران را متضمن ميزان اوراق خريداري شده بانك در سامانه خود ذخيره مي‌كند.

(ج) نحوه انجام معامله در بازار دست دوم‏

(1-1) فروشنده پس از مراجعه به باجه كارگزاري و ارائه گواهي سپرده اوراق مشاركت، برگه‏هاي سفارش و وكالت‏نامه فروش را تكميل مي‌كند.

تبصره 1: فرم برگه‌هاي سفارش و وكالت‏نامه فروش حاوي اطلاعات نام و نام‌خانوادگي (براي اشخاص حقوقي نام شركت)، شماره شناسنامه (براي اشخاص حقوقي شماره ثبت شركت)، تاريخ تولد (براي اشخاص حقوقي تاريخ ثبت)، كد بانك، كد شعبه، زمان ارائه سفارش (تاريخ، ساعت، دقيقه)، نوع سفارش (معين يا مشروط) و قيمت سفارش، تعداد واحدهاي سفارش، شماره ده‌رقمي مسلسل شناسنامه به عنوان كد مشتري (يكتا) و همچنين ساير اطلاعات متداول و مورد نياز بانك است.

تبصره 2: در مواردي كه اصل اوراق مشاركت توسط ناشر و از طريق بانك عامل در بازار دست اول به خريداران تسليم شده است، اوراق مزبور توسط بانك دريافت و به ميزان درخواست فروش و مانده متعلق به مشتري گواهي‏نامه سپرده اوراق مشاركت صادر و در ازاي مانده، رسيد گواهي سپرده اوراق مشاركت به مشتري ارائه مي‌شود و همزمان اصل اوراق از متقاضي اخذ و در بانك عامل نگهداري مي‌شود.

(1-2) باجه‏هاي كارگزاي شعب مربوط، اطلاعات درخواست‏هاي واصله را تا پايان وقت اداري همان روز (ساعت 30/13) جمع‏آوري و حداكثر تا يك ساعت بعد (30/14) به واحد تمركز باجه‏هاي كارگزاري به صورت مكانيزه ارسال مي‏كنند. واحد تمركز باجه‏هاي كارگزاري اطلاعات دريافتي را به تفكيك كد بانك، كد شعبه، كد عمليات (سفارش فروش، اصلاح سفارش فروش)، زمان ارائه سفارش، و كد مشتري را نيز به صورت مكانيزه تا پايان ساعت 30/15 به كارگزاي بانك تحويل مي‏دهد. كارگزار بانك نيز تا ساعت 16 همان روز اطلاعات مزبور را به سامانه سازمان بورس اوراق بهادار (شركت خدمات بورس) براي دسته‏بندي‏هاي لازم سفارش‏هاي فروش با قيمت و زمان متفاوت به صورت مكانيزه ارسال (همراه با فهرست مكتوب اطلاعات ممهور به مهر و امضاي كارگزار) نموده و نتيجه را بلافاصله به كارگزار مزبور جهت انجام معامله براي روز بعد اعلام مي‏نمايد.

(1-3) كارگزاران مي‏توانند در صورت لزوم طبق ضوابط معيني كه توسط شركت خدمات بورس اعلام خواهد شد نسبت به اصلاح اطلاعات ارسالي مبادرت نمايند.

(1-4) فروش اوراق مشاركت به صورت گروهي و براساس نظام معاملاتي سامانه سازمان بورس اوراق بهادار انجام مي‏شود.

(2-1) خريدار پس از مراجعه به باجه كارگزاري و افتتاح حساب و توديع وجه، شامل ارزش سفارش، سود مربوط، كارمزد (به صورت تخميني) برگ سفارش خريد را تكميل مي‏كند. كليه مراحل و اطلاعاتي كه براي فروش در بندهاي قبلي به آن اشاره گرديد، توسط واحدهاي مذكور در بندهاي فوق عيناً انجام مي‏گردد و به طور همزمان همراه درخواست‏هاي فروش به سامانه سازمان بورس اوراق بهادار وارد مي‏شود. كليه وجوه توديع شده به منظور خريد اوراق مشاركت بلافاصله به حساب مخصوصي كه واحد تمركز باجه‏هاي كارگزاري معرفي نموده است واريز مي‏گردد. برداشت از اين حساب بايد منحصراً در ارتباط با خريد و فروش اوراق مشاركت باشد.

(3-1) كارگزار پس از اتمام معاملات، اطلاعات ارسالي از طرف بانك را با معاملات انجام يافته تطبيق مي‏دهد.

تبصره: به منظور دريافت گزارشات مورد نياز كارگزار و بانك نرم‏افزار خاصي در سامانه سازمان بورس اوراق بهادار تعبيه گرديده كه امكان تطبيق معاملات گروهي با سفارش‏هاي تفصيلي مربوطه را امكان‏پذير مي‏سازد.

(3-2) سازمان بورس اوراق بهادار بر مبناي معاملات انجام شده توسط كارگزاران، اطلاعات لازم را به صورت مكانيزه (همراه با فهرست مكتوب اطلاعات ممهور به مهر و امضاي ناظر جلسه) از طريق كارگزاران به واحد تمركز باجه‏هاي كارگزاري، ارسال مي‏كند. اين اطلاعات شامل نتيجه سفارشات و معاملات انجام شده، ميزان معاملات اوراق مشاركت بانك‏هاي مختلف و محاسبات مربوط به سورد و كارمزد است.

(3-3) قيمت اوراق مشاركت شامل اصل و سود، تا زمان انجام معامله متعلق به فروشنده اوراق مشاركت است.

تبصره: نحوه محاسبه سود اوراق مشاركت با توجه به آيين‏نامه مربوط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‏شود.

(3-4) كارمزد معاملات اوراق مشاركت به ميزان 5/2 در هزار قيمت اوراق مشاركت از هريك از طرفين هر معامله (خريدار و فروشنده) اخذ مي‏شود كه بيست درصد آن متعلق به سازمان بورس اوراق بهادار و بقيه آن متعلق به كارگزار مربوطه است.

تبصره: چنانكه هر كارگزار براي انجام معاملات اوراق مشاركت بازاريابي و اقدام به انجام معامله از طريق كارگزاران بانكي نمايند، حداقل ده درصد از كارمزد سهم كارگزار بانكي به او تعلق مي‏گيرد.

(3-5) واحدهاي تمركز باجه‏هاي كارگزاري موظفند وجوه محاسبه شده مربوط به مانده خريد و فروش اوراق مشاركت شامل مبلغ معامله و سود مربوطه و همچنين كارمزد خريد و فروش اوراق معامله شده توسط كارگزاري بانك خود را كلاً براساس صورتحساب تا پايان ساعت 10 صبح روز بعد از انجام معامله، واريز و از طريق سازمان بورس تسويه كنند.

(3-6) واحدهاي تمركز باجه‏هاي كارگزاري موظفند اطلاعات و وجوه متعلقه ناشي از معاملات اوراق مشاركت مشتريان را به باجه‏هاي ذيربط به صورت مكانيزه ارسال كنند.

(قوانین مربوط به کارگزاری ها 3-7) باجه‏هاي كارگزاري شعب موظفند پس از دريافت اطلاعات و وجه حاصل از فروش اوراق مشاركت، اعلاميه فروش بورس را صادر و گواهي سپرده اوراق مشاركت و ساير مدارك مربوط را در سوابق بايگاني، و سپس وجه مربوطه را به حساب فروشنده واريز نمايند.

(3-8) باجه‏هاي كارگزاري شعب موظفند پس از دريافت اطلاعات خريد اوراق مشاركت، اعلاميه خريد بورس و گواهي سپرده اوراق مشاركت (در دو نسخه) را صادر نمايند و يك نسخه از گواهي صادره را به خريدار تسليم و نسخه ديگر را نزد خود نگهداري كنند و براساس اعلاميه خريد مزبور، نسبت به تسويه قطعي مبالغ مربوط به ارزش، سود و كارمزد اوراق اقدام نمايند.

(1) كارگزاران مكلّفند معاملات اوراق مشاركت را پس از پذيرش منحصراً در بورس اوراق بهادار با رعايت اين دستورالعمل انجام دهند.

(2) كارگزاران و بانك‏ها كه در اين دستورالعمل حسب مورد اقدامات مربوط به خريد و فروش اوراق مشاركت را بر عهده دارند مسئوليت كامل احراز هويت مشتريان و نيز مسئوليت احراز صحت اوراق مشاركت مورد معامله را دارا خواهند بود.

(3) شعب بانك موظفند در هنگام سررسيد، سود اوراق مشاركت سپرده‏گذاري شده را به حساب سپرده‏گذار واريز كنند.

(4) قيمت خريد و فروش اوراق مشاركت براساس عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار تعيين و اعلام مي‏شود.

(5) به منظور تنظيم و نظارت بر حسن انجام امور بازار داد و ستد دست دوم اوراق مشاركت، دبيركل بورس اوراق بهادار مي‏تواند دستور توقف يا ابطال معاملات را صادر نمايد.

(6) ساز و كار بازارسازي اوراق مشاركت و چگونگي متعارف بودن معاملات با توجه به دامنه تغييرات نرخ خريد و فروش حسب مورد تابع تصميمات شوراي بورس خواهد بود كه مستقيماً به دبيركل ابلاغ مي‏گردد.

(7) مهلت اعتبار سفارش‏هاي خريد و فروش بايد در باجه كارگزاري و در موقع درخواست مشتري به طور قطعي مشخص گردد و در تاريخ اتمام اعتبار سفارش‌هاي خريد و فروش، اين سفارش‌ها از سيستم معاملات حذف خواهد شد.

(8) اختلافات بين كارگزاران با يكديگر و اختلافات بين فروشندگان يا خريداران با كارگزاران كه ناشي از معاملات دست دوم اوراق مشاركت در بورس باشد طبق ماده (17) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار خواهد بود.

مدیر: حسن یوسفیان

کارشناس حسابداری
مشاور بازرگانی
خدمات مالی و حسابرسی
تهیه صورت های مالی
انجام خدمات مشاوره ای

بازنگري در قوانين ، خواسته كارگزاران

در‌خصوص فعالیت‌ها و خدمات شرکت‌های کارگزاری در ايران همواره حرف و حديث‌هاي زيادي رايج است كه البته اكثر شركت‌هاي كارگزاري در خصوص توضيح و تشريح اين مسايل با ترديد صحبت و سعي مي‌كنند محافظه كارانه به مشكلات اساسي شبكه كارگزاري بپردازند اما اغلب آنها بر اين باورند لزوم بازنگري در قوانين مي‌تواند تغييرات اساسي در خدمات كارگزاري‌ها ايجاد كند كه با توجه به قوانين موجود، فعاليت آنها در بازار سرمايه محدوده شده است.

در همين حال برخي ديگر معتقدند تا زماني كه سرمايه گذاري در بين آحاد جامعه جايي نداشته باشد و موضوع سرمايه گذاري در كشور به جايگاه مطلوبي نرسد، چه بسا نمي‌توان انتظار داشت كه كارگزاري‌ها پابه‌پاي ديگر موسسات بزرگ مالي رشد كنند. البته منتقدان در خصوص كوچك بودن شبكه كارگزاري در ايران مي‌گويند زماني كه بازار رقابتي نباشد، فعالان ميلي به ايجاد خلاقيت ندارند. اگر چه به باور اكثر مطلعان بازار، نمي‌توان به يقين گفت كه فضاي شبكه كارگزاري انحصاري است اما شواهد و شرايط موجود نشان مي‌دهد در فضاي انحصاري نمي‌شود به فكر پيشرفت و بهره‌وري بود.
درباره اجراي برخي از طرح‌ها همچون رتبه‌بندي شركت‌هاي كارگزاري نيز توسط سازمان بورس تاكيد شده كه قوانین مربوط به کارگزاری ها اين موضوع مي‌تواند به بهبود خدمات كمك كند اما چرايي در ايجاد شبكه و تغيير در قوانين مي‌تواند در گسترش شبكه كارگزاري موثر باشد.
در همين خصوص درباره فعاليت‌ها و خدمات شركت‌هاي كارگزاري با يكي از مديران شركت‌هاي كارگزاري و يكي از كارشناسان بازار سرمايه به گفت‌و‌گو نشستيم كه مشروح آن در ادامه مي‌آيد.
رقابت وجود دارد اما بازاريابي جا نيفتاده است
عباس اسپيد با اشاره به اينكه وي به عنوان مديرعامل يك شركت كارگزاري تا حدودي مي‌تواند مشكلات اساسي شبكه كارگزاري را ببيند، درباره كوچك بودن شبکه کارگزاری و اينكه چرا در ایران شرکت‌های کارگزاری پا‌به‌پاي دیگر نهادهای مالی رشد نکرده‌اند؟ گفت: با توجه به قوانين موجود، فعاليت‌هاي كارگزاري‌ها در بازار سرمايه محدود شده است، شايد به واسطه همين مساله مهم، كارگزاري‌ها نمي‌توانند، رشد كنند.
به اعتقاد مديرعامل شركت كارگزاري آگاه، در گذشته درآمد تمامي شركت‌هاي كارگزاري روزانه كمتر از ۱۰ ميليون تومان بود اما در شرايط فعلي و در سال‌هاي اخير پس از رونق بازار سرمايه و با تصويب قوانين جديد در جهت حمايت از بازار سرمايه، ابزارهاي متنوعي در بازار رايج شدند و با تنوع ابزارها، به صورت تدريجي كارگزاري‌ها رشد بيشتري پيدا كردند.
وي با اشاره به اينكه اين برداشت كه «در مقايسه با ساير نهادهاي مالي شركت‌هاي كارگزاري بايد بزرگ تر شوند» صحيح است، گفت: شايد اينكه «صنعت كارگزاري پا به پاي ديگر نهادهاي مالي رشد نكرده‌است» تا حدودي گزاره درستي باشد اما در گذشته شركت‌هاي كارگزاري محدود بودند به طوريكه در هر يك از شركت‌هاي كارگزاري تعداد پرسنل از ۴۰ تا ۵۰ نفر فراتر نمي‌رفتند، اين در شرايطي است كه صنعت كارگزاري بزرگ شده و بزرگ‌تر از اين هم خواهد شد و البته همه اين اتفاق‌ها بستگي به توجه و اهميت به شبكه كارگزاري دارد.
عباس اسپيد در‌خصوص اينكه چرا شركت‌هاي کارگزاری در برخی از استان‌ها شعبه ندارد؟ گفت: اولين دليل كلي اين است كه اساسا راه‌اندازي شعب براي كارگزاري‌ها در شرايط فعلي صرفه اقتصادي ندارد، همچنين توانايي براي اينكه شعب كارگزاري ايجاد و اداره شوند وجود ندارد، چون به روز نشده‌اند و البته متناسب با نيازهاي بازار، قوانين همسو نيز در اين حوزه به وجود نيامده‌اند، به همين دليل اگر شركت‌هاي كارگزاري قوانین مربوط به کارگزاری ها بخواهند به شهرهاي كوچك ورود پيدا كنند، آن هم بدون دسترسي مستقيم به بازار، چندان مطلوب نيست.
اسپيد با اشاره به اينكه دسترسي مستقيم شركت‌هاي كارگزاري به سامانه معاملات و به عبارت ديگر به روز بودن و آنلاين بودن آنها نيازمند مطالعه و تغيير قوانين در جهت حمايت از كارگزاري‌هاست زيرا اين وضعيت براي شبكه كارگزاري صرفه اقتصادي ندارد، افزود: البته در صورتي كه در فكر گسترش شبكه كارگزاري باشيم، قوانين بايد بازنگري شود.
اسپيد در خصوص انحصار شبکه کارگزاری در ایران و محرمانه بودن اطلاعات سهامداران شرکت‌های کارگزاری گفت: شبكه كارگزاري در ايران انحصاري نيست، اگر چه تا حدودي وضعيت فرق كرده و نمي‌توان به صورت قاطع درباره اين گفته صحبت كرد اما رقابت واقعي و كاملي بين كارگزاران وجود ندارد. از طرفي شركت‌هاي سهامي خاص ملزم به افشاي اطلاعات و ليست سهامداران نيستند، اما شركت‌هاي سهامي عام مي‌توانند اطلاعات خود را منتشر كنند.
به اعتقاد اسپيد، اغلب نهادهاي مالي مانند بانك‌ها، بيمه‌ها و ليزينگ‌ها محدوديت قانوني در خصوص ارائه اطلاعات ندارند به همين دليل ارائه اطلاعات آنها به دليل سهامي عام بودن به آساني مشخص و قابل اعلام است.
مديرعامل شركت كارگزاري آگاه در پاسخ به اين سوال كه مي‌گويند «شبكه كارگزاري در ايران هيچ گاه خدمتي ارائه نكرده و همواره زير نظر نهادهاي نظارتي به افزايش سطح خدمات ملزم شده است»، آيا درست است يا نه؟ گفت: اينكه بگوييم شبكه كارگزاري يا شركت‌هاي كارگزاري در ايران هيچ خدمتي ارائه نكرده‌اند، بي‌انصافي است. در كشور ما شبكه كارگزاري وابسته به قوانين بازار سرمايه است.
اسپيد در ادامه اظهار كرد: در قوانين گذشته، صندوق‌هاي سرمايه گذاري نبودند و تخلف‌هايي در بازار ديده مي‌شد اما همين شركت‌هاي كارگزاري زير لواي قوانين بازار سرمايه و با نظارت نهادهاي ناظر، قوانین مربوط به کارگزاری ها بخشنامه‌هايي را به تصويب رساندند كه باعث شد شركت‌هاي كارگزاري خدمات جديدي ارائه دهند. اين در حالي است كه قوانين مربوط به سبدگرداني، قوانين مربوط به خدمات مشاوره يا قوانين مربوط به صندوق‌هاي سرمايه گذاري همه در راستاي قانون بازار سرمايه در جهت استقبال فعالان از بازار سرمايه با محوريت شركت‌هاي كارگزاري بوده است.
به اعتقاد اسپيد، نقص و كاستي قوانين در برخي از بخش‌ها و حوزه‌ها باعث شده همچنان كمبودهايي به چشم بيايد. اما براي اينكه نگاه به شبكه كارگزاري در ايران عوض شود، نيازمند بازنگري قوانين هستيم.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اجراي طرح رتبه‌بندي توسط سازمان بورس گفت: مطمئنا رتبه‌بندي و مقايسه شركت‌هاي كارگزاري به بهبود خدمات كمك مي‌كند و مي‌تواند تاثير قابل توجهي روي بازار داشته باشد.
به اعتقاد اسپيد، تاثير اين رتبه‌بندي مي‌تواند به همان نسبت در رشد و رونق شركت‌هاي كارگزاري موثر باشد. ايجاد شعب براساس قوانين موجود نيز مي‌تواند گسترش پيدا كند اگر اين فرآيند نيازمند توسعه زير ساخت‌ها و اهميت به مباحث الكترونيك و بخش آي تي است كه در هر صورت با فعاليت شركت‌هاي كارگزاري در همين راستا، اعطاي امتيازات مي‌تواند در رتبه‌بندي شركت‌ها تاثيرگذار باشد.
اسپيد در پاسخ به اين سوال كه چرا در اکثر کشورهای پیشرفته، کارگزاران در ارائه خدمات مختلف در حال رقابت هستند، اما در ایران شركت‌هاي کارگزاري حتي نسبت به ارائه گزارش عملكرد ترديد دارند؟ گفت: شركت‌هاي كارگزاري در ايران هم رقابت دارند اما شدت آن شايد به مانند كشورهاي توسعه يافته نباشد. در واقع يكي از موضوعاتي كه باعث شده شدت رقابت‌ها كم شود اين است كه بحث تبليغات در ايران جا نيفتاده است.
اسپيد در ادامه خاطرنشان كرد: قبول دارم كه شركت‌هاي كارگزاري در ايران فعال عمل نمي‌كنند اما بازار رشد كرده و مطمئنا مي‌توانند بازاريابي را انجام دهند. شركت‌هاي كارگزاري در خصوص معاملات آنلاين، صندوق‌ها و … تبليغات منسجمي ارائه كرده‌اند، اما همواره سرعت رشد بازار از رشد كارگزاري‌ها بيشتر بوده و همين موضوع باعث شده كارگزاران كمتر به اين سمت حركت كنند. اگر چه به صورت دوره‌اي، شركت‌هاي كارگزاري تبليغات خود را انجام مي‌دهند اما فضا براي انجام فعاليت‌هاي بيشتر در اين حوزه همچنان وجود دارد.
اسپيد در پايان با اشاره به اينكه محدوديت‌ها در شبكه كارگزاري باعث شده اين شبكه تنها در شهرهاي بزرگ گسترش پيدا كند، افزود: تغييرات اساسي در چرايي ايجاد شبكه و تغيير قوانين به منظور لزوم دسترسي مستقيم به سيستم معاملات يا مكان‌هايي براي فروش يا خدمات صندوق‌هاي سرمايه گذاري مي‌تواند در راه‌اندازي و گسترش فيزيكي شعب يا نمايندگي كارگزاري‌ها در ديگر شهرها يا استان‌ها تاثير داشته باشد.
سرمايه‌گذاري در ايران، هنوز جايگاه مطلوبي ندارد
يكي از كارشناسان بازار سرمايه در خصوص مشکلات اساسی شبکه کارگزاری در ایران كه مهم‌ترين آنها کوچک بودن آنها است، گفت: به طور کلی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در ایران هنوز به جایگاه مطلوبی دست پیدا نکرده و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم کارگزاری‌های ما مانند بانک‌ها رشد پیدا كنند.
محمد خيرآبادي افزود: به نظر مي‌آيد این توقع بی‌جایی‌ است که ما انتظار داشته باشیم کارگزاری‌ها مانند نهادهای بزرگ مالی رشد پیدا کنند و دلیل آن این است که سرمایه‌گذاری در بین آحاد افراد جامعه هنوز جای خود را پیدا نکرده است.
وي با تاكيد بر اينكه شرکت‌های کارگزاری پا به پاي دیگر نهادهای مالی رشد نکرده‌اند، اظهار كرد: اغلب، مردم کشور ما ترجیح می‌دهند در ملک یا اوراق مشارکت یا … سرمایه‌گذاری کنند تا در بازار سرمایه کشور. دلایل این اتفاق هم بسیار است که از حوصله این بحث خارج است. در مجموع مي‌توان گفت تا زماني كه بازار سرمایه ما به اندازه کافی بزرگ (عمومی) نشود، نمی‌توان انتظار داشت کارگزاری‌ها به اندازه موسسات بزرگ مالی رشد کنند. اما می‌توان با ایجاد باجه‌هایی به عنوان «باجه بازار سرمایه» در موسسات مالی مانند بانک‌ها که پر رفت و آمد هستند، به تبلیغ و جذب سرمایه‌گذار پرداخت.
به اعتقاد خيرآبادي، درباره اينكه چرا شبکه کارگزاری در برخی استان‌ها حضور ندارد؟ تصريح كرد: جواب این پرسش هم تا حدودی به سوال قبلی باز می‌گردد. زمانی که بازار سرمایه فراگیری عمومی ندارد، نمی‌توان انتظار داشت، شعب مختلف در شهرهای گوناگون ایجاد شود.
وي افزود: ایجاد یک شبکه کارگزاری همانند یک واحد اقتصادی تابع قاعده عرضه و تقاضا است. در صورتی می‌توان شعب کارگزاری‌ها را افزایش داد که تقاضا به اندازه کافی در آن منطقه وجود داشته باشد. زمانی که تقاضا نیست طبیعتا عرضه هم صورت نخواهد گرفت.
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص پاسخ به اين سوال كه چرا شبکه کارگزاری ایران انحصاری و سهامداران شرکت‌های کارگزاری محرمانه هستند آیا فکر نمی‌کنید شائبه رانت در این بین وجود داشته باشد؟ (در حالی که لیست سهامداران بانک‌ها، بیمه‌ها و لیزینگ‌ها مشخص و قابل اعلام است.) گفت: در رابطه با پاسخ به بخش ابتدايي سوال که شبکه و اعطای مجوز کارگزاری در ایران به سختی و انحصاری است می‌توان اظهار كرد که این موضوع یکی از سیاست‌های سازمان است که خوب یا بد بودن این موضوع می‌تواند قابل بحث باشد اما در رابطه با بخش دوم سوال بايد گفت: به طور کلی اطلاعات سهامداران شرکت‌های سهامی خاص در دسترس عموم افراد قرار نمی‌گیرد. غالبا نیازی هم به این موضوع نیست اما به طور اخص سهامداران شرکت‌های کارگزاری برای سازمان بورس مشخص و روشن است. در واقع اعضای هیات مدیره کارگزاری‌ها با تایید صلاحیت از طرف سازمان بورس به عضویت هیات مدیره کارگزاری‌ها درخواهند آمد.
وي در خصوص اينكه چرا شبکه کارگزاری ایران هیچ گاه خدمتی ایجاد نکرده و همواره تحت فشار نهادهای نظارتی تن به افزایش سطح خدمات خود داده است؟ تصريح كرد: یکی از ایراداتی که می‌توان به انحصاری بودن شبکه کارگزاری‌ها عنوان کرد در همین سوال نهفته است. زمانی که بازار رقابتی نباشد، فعالان بازار میلی به ایجاد خلاقیت ندارند. ضمنا باید این مطلب را هم مدنظر داشت که خدمات کارگزاری‌ها با مجوز سازمان امکان‌پذیر است.
خير‌آبادي در‌خصوص طرح رتبه‌بندی کارگزاران و تاثیر آن بر سطح خدمات کارگزاري‌ها خاطرنشان كرد: مطمئنا از اقدامات خوب سازمان ‌می‌توان به این موضوع اشاره کرد زيرا باعث حرکت رو به رشد کارگزاری‌ها شده است. این رتبه‌بندی نه تنها در بخش‌های اداری مانند پذیرش، بایگانی و … موثر بوده بلکه در بخش‌های کیفی ارائه خدمات به مشتریان مانند دسترسی مشتریان بر معاملات بر خط و… اثر‌گذار بوده است.
وي تاكيد كرد: این اتفاق باعث متنوع شدن سبد درآمدی کارگزاری‌ها شده است. به عنوان مثال، کارگزاری‌ها به مشاوره، حضور در بورس‌های داخلی و جذب مشتریان جدید با توجه به رتبه‌بندی‌ آنها نزد سازمان روی آورده‌اند. مشتریان هم با توجه به رتبه کارگزاری می‌توانند گزینه بهتر را برگزینند.
وي در پايان خصوص اينكه در اکثر کشورهای پیشرفته کارگزاران در ارائه خدمات مختلف در حال رقابت هستند در کارمزد تخفیف داده و برنامه‌های مدیریت دارایی را ایجاد می‌کنند چرا در ایران کارگزاران حتی از ارائه عملکرد خودداری می‌کنند چه برسد به رقابت؟ گفت: باید به طور کلی به موضوع انحصاری بودن پرداخت. هر فضایی که انحصاری باشد به فکر پیشرفت و بهره‌وری نمی‌افتد. البته نمی‌توان اظهار كرد فضا کاملا انحصاری است.
به اعتقاد خيرآبادي، صورت سوال را باید به گونه ای ديگر اصلاح کنیم، زيرا در معاملات عمده و بلوکی یا عرضه‌های اولیه شاهد رقابت بین کارگزاران هستیم و آنها سعی می‌کنند تخفیف‌هایی، از سهم کارمزد خودشان بدهند و البته به نظر من بايد در بخشي از سوال بازنگری شود زيرا شركت‌هاي كارگزاري تبلیغات می‌کنند اما تبلیغاتشان محدود به بازارهای بالقوه خودشان است، به عنوان نمونه، شاهد تبلیغات کارگزاری‌ها در روزنامه‌های اقتصادی یا در هنگام برپایی نمایشگاه بورس هستیم.

کارگزاری

بهترین کارگزاری بورس ایران کدام است؟ این سوالی است که چه تازه قصد ورود به بورس کرده باشید و چه سال‌ها در آن فعالیت کرده باشید، همیشه مطرح است. اینجا سعی کرده‌ایم لیست مهم‌ترین و مشهورترین کارگزاری‌های بورس ایران را جمع کنیم و -مثل همیشه- خلاصه و ساده، اطلاعات قابل قیاس کارگزاری‌ها را جدول‌بندی و مرتب کنیم تا خودتان با مقایسه هر آیتم به این نتیجه برسید که بهترین کارگزاری بورس 1401 کدام‌یک است.

[توضیح پس از جدول را حتما بخوانید]

مقایسه

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

بهترین کارگزاری‌های بورس ایران

در حال حاضر تعداد کارگزاری‌های فعال در ایران به ۱۰۶ کارگزاری می‌رسد که همه آن‌ها زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند. کارگزاری‌ها در واقع واسطه بین سهامداران و سازمان بورس و اوراق بهادار به حساب می‌آیند. به زبان ساده، هر شخص حقیقی یا حقوقی که کارش خریدوفروش انواع اوراق بهادار است، باید حساب کارگزاری داشته باشد و از طریق کارگزاری این کار را انجام بدهد.

صدور کد بورسی و کد معاملات آنلاین هم به عهده کارگزاری‌ها است که به‌صورت رایگان انجام می‌گیرد. (البته در روند دریافت کد بورسی، برای ثبت‌نام سجام و احراز هویت سجام باید مبلغی بپردازید که این مبلغ ربطی به کارگزاری ندارد). سهامداران هنگام خریدوفروش سهام باید کارمزد بورس مشخصی بپردازند که بخشی از این کارمزد سهم کارگزاری است و منبع اصلی درآمد کارگزاری‌ها از همین محل است.

نکاتی برای انتخاب بهترین کارگزاری در بورس

خدمات متنوع کارگزاری بورس

بازار سرمایه بازاری زنده و پویاست که به‌مرور بزرگ‌تر و پخته‌تر می‌شود. به عبارت دیگر، رفته‌رفته ابزارها و امکانات جدیدی به ابزارهای بازار سرمایه اضافه می‌شود. یک کارگزاری خوب باید بتواند با خدماتی که ارائه می‌کند این ابزارها را به‌خوبی به مشتریانش معرفی کند و در اختیارشان بگذارد. برای نمونه، ابزار اختیار معامله که یکی از ابزارهای مشتقه به شمار می‌آید، یکی از ابزارهای جدیدی است که امکان دسترسی به آن را همه کارگزاری‌ها ارائه نمی‌کنند.

زیرساخت مناسب کارگزاری

این مورد به‌ویژه درمورد کارگزاری‌های پرمشتری صدق می‌کند. از ابتدای سال ۱۳۹۹ که با سیل ورود افراد جدید به بازار بورس مواجه شدیم، مشخص شد که بعضی از کارگزاری‌ها زیرساخت مناسب برای ارائه خدمات به مشتریان پرتعداد و جدیدشان را ندارند. مثلا امکان دارد در بعضی از روزهای پر ترافیک دسترسی به سامانه آنلاین این کارگزاری‌ها وجود نداشته باشد.

البته بخشی از مشکل به خاطر هسته معاملات خود بورس بود که به‌نظر می‌رسد تا حد زیادی رفع شده باشد. ولی بخشی هم به خاطر ضعف سیستم آنلاین کارگزاری‌ها بود و احتمالا در روزهایی که حجم معاملات افزایش قابل توجه دارد، بخشی از این مشکلات تکرار شود. پس بهتر است سراغ کارگزاری‌هایی بروید که از این نظر مشکلی نداشته باشند.

احراز هویت آسان

برای ایجاد حساب کاربری در یک کارگزاری، علاوه بر احراز هویت سجام (که مدتی است به‌صورت آنلاین هم می‌شود انجامش داد)، باید در کارگزاری هم احراز هویت شوید. بنابراین اگر فرصت مراجعه حضوری به شعبه کارگزاری را ندارید، سراغ کارگزاری‌هایی بروید که احراز هویت در محل یا احراز هویت آنلاین داشته باشند.

باشگاه مشتریان کارگزاری

بعضی از کارگزاری‌ها باشگاه مشتریان دارند که برخی از خدمات‌شان را در قالب این باشگاه ارائه می‌دهند. خدماتی از قبیل آموزش‌های آنلاین و حضوری، تخفیف کارمزد بورس، بسته‌های اعتباری و غیره. اگر چنین خدماتی برایتان در اولویت قرار دارد، باید دنبال کارگزاری‌هایی باشید که باشگاه مشتریان فعالی داشته باشند.

پشتیبانی تلفنی

اکثر کارگزاری‌های بزرگ بازار بورس مرکز تماس دارند و اگر سوال یا مشکلی درمورد خدمات کارگزاری داشته باشید، می‌توانید با مرکز تماس کارگزاری تماس بگیرید و سوال‌تان را مطرح کنید. اگر این مورد برایتان اهمیت ویژه دارد، سراغ کارگزاری‌های شلوغ نروید.

این روزها که بازار سرمایه به بحث داغ جامعه تبدیل شده، سر بعضی از کارگزاری‌ها بسیار شلوغ شده و ممکن است بعضی از روزها مدت زیادی پشت خط بمانید تا به سوال‌تان پاسخ داده شود.

عرضه اولیه اتوماتیک

یکی از جذابیت‌های بورس برای تازه‌واردها عرضه‌های اولیه است. برای خرید عرضه‌های اولیه، باید در روز و ساعت خاصی سفارش خرید را وارد سامانه کنید تا سهام شرکت تازه‌وارد به شما تعلق بگیرد. از آنجا که ممکن است در این زمان خاص به هر دلیلی به سامانه معاملات دسترسی نداشته باشید، بعضی از کارگزاری‌ها این امکان را فراهم کرده‌اند که عرضه‌های اولیه (در صورت کفایت وجه موجود در حساب) به صورت خودکار برایتان خرید شوند. هرچند توصیه قوانین مربوط به کارگزاری ها ما این است که سفارش‌های عرضه اولیه را به‌صورت دستی وارد کنید تا از خطاهای احتمالی اجتناب شود، ولی اگر فکر می‌کنید که فرصت پیگیری دقیق عرضه‌های اولیه را ندارید، سراغ کارگزاری‌هایی بروید که امکان خرید اتوماتیک عرضه‌های اولیه را دارند.

امکان تغییر کارگزار ناظر در سامانه آنلاین

این قابلیت بیشتر برای کسانی اهمیت دارد که می‌خواهند سراغ یک کارگزاری جدید بروند. اگر به هر دلیلی از کارگزاری فعلی خودتان راضی نباشید و بخواهید در کارگزاری دیگری حساب باز کنید، باید سهام‌تان را هم به‌نوعی وارد آن کارگزاری کنید. برای این کار باید کارگزار ناظرتان را تغییر بدهید.

بعضی از کارگزاری‌ها برای راحتی کار در سامانه آنلاین‌شان گزینه‌ای برای تغییر کارگزار ناظر در نظر گرفته‌اند. برای تغییر کارگزار ناظر هم کافی است وارد این بخش از سامانه آنلاین بشوید و تصویر برگه سهام مورد نظرتان را در این قسمت بارگزاری کنید و منتظر بمانید تا کارگزاری به درخواست تغییر کارگزار ناظر رسیدگی کند.

اعتبار معاملاتی

کارگزاری‌ها می‌توانند با توجه به میزان خریدوفروش یا سطح دارایی‌های مشتری در کارگزاری، به مشتری اعتبار معاملاتی بدهند. مشتری می‌تواند با این اعتبار اقدام به خرید سهام کند و باید در سررسید مدت اعتبار (مثلا می‌تواند یک ماه یا بیشتر باشد) اعتبار دریافتی را تسویه کند. بدیهی است که اگر در این مدت سودی عاید مشتری شده باشد، این سود برای خود مشتری است. همچنین بعضی از کارگزاری‌ها تحت شرایطی برای خرید عرضه‌های اولیه اعتبار می‌دهند.

بنابراین اگر دنبال دریافت اعتبار هستید، بهتر است تحقیق کنید که شرایط اعطای اعتبار در کارگزاری مورد نظرتان دقیقا چگونه است.

سود رسوب پول

ممکن است در بعضی از مقاطع بازار ترجیح بدهید مقداری از دارایی‌تان را به صورت پول نقد نگه دارید و منتظر فرصت خرید مناسب بمانید. بعضی از کارگزاری‌ها این امکان را فراهم کرده‌اند که در صورت باقی ماندن پول نقد در حساب کارگزاری، به این پول سود تعلق بگیرد.

این مورد برای کسانی که مبلغ قابل توجهی در بورس دارند می‌تواند نکته مهمی باشد.

سوالات متداول درباره انتخاب بهترین کارگزاری بورس

چگونه بهترین کارگزاری بورس را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب یک کارگزاری بورس مناسب می‌توان معیارهایی مانند احراز هویت آسان، داشتن باشگاه مشتریان، زیرساخت مناسب کارگزاری، پشتیبانی تلفنی، دارا بودن عرضه اولیه اتوماتیک، امکان تغییر کارگزار ناظر در سامانه آنلاین، اعطای اعتبار معاملاتی به مشتریان، سود رسوب پول و خدمات متنوع کارگزاری بورس را در نظر گرفت.

کدام‌ یک از کارگزاری‌ها تاکنون خدمات بهتری ارائه داده است؟

با توجه به گزینه‌ها و خدمات هر کارگزاری که در جدول بالا آمده است، می توانید کارگزاری مطلوب خود را پیدا کنید.

منظور از اعطای اعتبار معاملاتی هر کارگزاری به مشتریان چیست؟

کارگزاری‌ها می‌توانند با توجه به میزان خریدوفروش یا سطح دارایی‌های مشتریان خود، به مشتری اعتبار معاملاتی بدهند. مشتری می‌تواند با این اعتبار اقدام به خرید سهام کند و باید در سررسید مدت اعتبار (مثلا می‌تواند یک ماه یا بیشتر باشد) اعتبار دریافتی را تسویه کند. اگر در این مدت سودی عاید مشتری شده باشد، این سود برای خود مشتری است. همچنین بعضی از کارگزاری‌ها تحت شرایطی برای خرید عرضه‌های اولیه اعتبار می‌دهند.

آیا احراز هویت خود کارگزاری به صورت غیرحضوری وجود دارد؟

بله، در چندین کارگزاری احراز هویت به صورت آنلاین یا احراز هویت در محل وجود دارد.

آیا به پول نقد باقیمانده در حساب کارگزاری سود تعلق می‌گیرد؟

یکی از موارد جذاب در انتخاب کارگزاری، سود رسوب پول است. ممکن است بعضی از افراد که اتفاقا مبلغ زیادی در بورس دارند، بخواهند مقداری از دارایی‌شان را به صورت نقد نگه دارند تا در فرصت مناسب خرید کنند. بعضی از کارگزاری‌ها این امکان را فراهم کرده‌اند که در صورت باقی ماندن پول نقد در حساب کارگزاری، به این پول سود تعلق بگیرد.

معرفی انواع کارگزاران بورس (بهترین کارگزاری بورس برای سرمایه گذاری کدام است؟)

اگر شما تصمیم دارید مستقیما وارد بازار سرمایه شوید، باید به یکی از کارگزاری‌های بورسی مراجعه کنید، در آن‌جا ثبت‌نام و کد معاملاتی دریافت کنید. در این صورت بدون نیاز به شرکت‌های سبدگردانی، پول‌های خود را به بازار سرمایه تزریق می‌کنید. چون کارگزاران بورس در واقع یک واسطه بین شما و سازمان بورس هستند و شما به عنوان خریدار و فروشنده سهام، باید حساب کارگزاری داشته باشید. احتمالا برایتان سوال پیش می‌آید که «به کدام کارگزاری مراجعه کنم؟» برای اینکه با تعدادی از کارگزاری‌ها بیشتر آشنا شوید و سطح آگاهی خود را افزایش دهید، تا انتهای این مطلب از بلاگ لندو ، با ما همراه باشید.

انواع کارگزاران بورس و ویژگی‌های آن‌ها

۵ مورد از معروف‌ترین کارگزاران بورس کدامند؟

کارگزاری‌ها خدمات مختلفی به مشتریان خود ارائه می‌دهند. شما می‌توانید با توجه به تسهیلات و خدمات مورد نیازتان بهترین کارگزاری بورس را انتخاب و کد بورسی خود را دریافت کنید. این خدمات شامل پشتیبانی تلفنی، معاملات هوشمند، خرید اعتباری و… است که باعث می‌شود شما بنا بر تمایلات خود به سراغ یکی از کارگزاری‌ها بروید. در همین راستا، اگر می‌خواهید اطلاعات تکمیلی بیشتری درباره بورس، انواع و ابزارهای سرمایه‌گذاری در بورس بدانید، به صفحه بورس چیست؟ در بلاگ لندو مراجعه کنید و با حجم گسترده‌تری از اطلاعات، در مورد کارگزاران مطالعه کنید.

کارگزاری مفید

این کارگزاری حدودا ۲۸ سال است که فعالیت می‌کند و تاکنون موفق به راه‌اندازی ۴۵ شعبه شده است. هدف کارگزاری مفید، دسترسی بیشتر افراد به بازار سرمایه، انجام خدمات با بیشترین کیفیت و حفظ سرمایه است. همچنین این کارگزاری یک شعار همیشگی دارد و آن «حفظ منافع سرمایه‌گذاران» است. کارگزاری مفید با بیش از ۹ میلیون کاربر، قدرتمندانه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این کارگزاری هم مثل سایر کارگزاری‌ها، یک سری مجوز از سازمان بورس دریافت کرده که به شرح زیر است:

 • معاملات انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس
 • معاملات انواع محصولات در بورس کالای ایران
 • معاملات قراردادهای آتی در بورس کالا ایران
 • معاملات قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران
 • مشاور پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس اوراق بهادار
 • مشاور عرضه
 • بازارگردانی اوراق بهادار
 • معاملات آنلاین
 • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز، ممتاز، پیشرو، ETF اطلس، با درآمد ثابت حامی

مجوزهای کسب شده این کارگزاری می‌تواند تا حدودی به شما کمک کند تا راحت‌تر درباره انتخاب آن تصمیم بگیرید. ضمن اینکه هنوز ۴ کارگزاری دیگر باقی مانده است که ما در ادامه در مورد سابقه فعالیت، مجوزها و واحدهای آن‌ها صحبت کرده‌ایم. پس با تمام قوا به مطالعه این مطلب ادامه دهید؛ بدون شک به کارتان خواهد آمد.

کارگزاری آگاه

این کارگزاری حدودا ۱۷ سال است که فعالیت می‌کند و از اعتبار مناسبی برخوردار است. همچنین در سال‌های اخیر جزو کارگزاری‌های برتر شناخته شده است. کارگزاری آگاه همواره فعالیت‌های خود را در راستای هدف «کسب رضایت مشتریان خود در عرصه مشتری مداری و ارضای نیازهای آنان» پیش‌ می‌برد. آگاه از یک سری واحدها تشکیل شده است که به شرح زیر هستند:

 • معاملات اوراق بهادار
 • معاملات آنلاین اوراق بهادار
 • بورس کالا
 • آتی سکه
 • بورس انرژی
 • صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • تامین سرمایه
 • آموزش

اگر فکر می‌کنید رفع نیاز شما در گرو مراجعه به این کارگزاری است، همین حالا اقدام و حساب معاملاتی خود را دریافت کنید. اگر نه، هنوز ۳ کارگزاری دیگر باقی مانده است که ما آن‌ها را بررسی کرده‌ایم. پس جای نگرانی نیست!

کارگزاری فارابی

فارابی، یکی دیگر از کارگزاران بورس است که تقریبا از ۱۴سال پیش قدرتمندانه فعالیت می‌کند و تاکنون ۶۰ شعبه در سراسر کشور دایر کرده است. خط مشی فعالیت‌های این کارگزاری «اندیشه تبدیل شدن به کارگزاری در تراز جهانی» است. خدمات و مجوزهای این کارگزاری به شرح زیر است:

 • کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار و فرابورس
 • کارگزار رسمی بورس کالا
 • کارگزار رسمی بورس انرژی
 • مجوز معاملات انواع صندوق‌ها
 • مجوز معاملات آتی
 • و تمامی مجوزهای بازار سرمایه ایران

فارابی، مقصد خود را کسب حداکثری رضایت مشتریان می‌داند. برای انجام خدمات متنوع بورسی می‌توانید کارگزاری فارابی را انتخاب کنید. در غیر این صورت با معرفی دو مورد دیگر از کارگزاران بورس، همراه ما باشید.

کارگزاری حافظ

کارگزاری حافظ با سابقه فعالیت ۱۶ ساله در بازار سرمایه، موفق به کسب رتبه الف در بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران شده است. این کارگزاری موفق به توسعه ۲۲ شعبه در تهران و شهرستان‌ شده و ۲۴ ساعت آماده ارائه خدمت به مشتریان است. این کارگزاری با شعار «خود مشتریان سرمایه اصلی شرکت هستند» در پیشبرد اهداف خود، فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند مشتریان، بهترین خدمات را در زمینه خرید و فروش خود داشته باشند. خدماتی که این کارگزاری ارائه می‌دهد، به شرح زیر است:

 • خدمات مربوط به بورس اوراق بهادار
 • بورس کالا
 • بورس انرژی
 • صندوق سرمایه‌گذاری
 • خدمات مشاوره
 • پذیرش
 • انعقاد قراردادهای آتی و سلف
 • امکان انجام کلیه امور مربوط به احراز هویت سجام، پذیرش، ثبت‌نام و ثبت مدارک به صورت غیرحضوری

می‌توانید همین حالا کارگزاری حافظ را انتخاب کنید و معاملات برخط و اینترنتی را به‌راحتی انجام دهید. ضمن اینکه هنوز یک مورد دیگر از معرفی کارگزاری‌ها باقی مانده است.

کارگزاری اقتصاد بیدار

این کارگزاری با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت، همواره تلاش کرده است بهترین خدمات را در اختیار مشتریان قرار دهد. از افتخارات اقتصاد بیدار می‌توان به رتبه الف آن در سازمان بورس، راه‌اندازی اولین اتاق معاملات و کارگزار منتخب بورس کالا در راه‌اندازی معاملات گواهی سبز و کالایی اشاره کرد. شعار این کارگزاری «حراست از منافع سرمایه‌گذاران و رساندن آن‌ها به اهداف مالی خود است». اقتصاد بیدار هم مثل سایر کارگزاری‌ها خدماتی ارائه می‌دهد که به شرح زیر است:

 • معاملات اوراق، کالا و انرژی
 • آموزش کاربردی بورس
 • مشاوره سرمایه‌گذاری
 • پذیرش شرکت‌ها در بورس
 • سامانه‌های معاملاتی مدرن

با توجه به مطالب فوق و ارتقای سطح آگاهی شما در زمینه کارگزاران بورس و خدماتی که ارائه می‌دهند، ممکن است از خود بپرسید بهترین کارگزاری بورس کدام است و چطور آن را انتخاب کنید؟ پس با ما همراه باشید تا پاسخ سوال خود را دریافت کنید.

راستی اگر فکر می‌کنید می‌خواهید در مورد روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس بدانید، به صفحه سرمایه گذاری در بورس در بلاگ لندو مراجعه و با دقت در مورد آن مطالعه کنید.

انتخاب بهترین کارگزاری بورس

بهترین کارگزاری بورس کدام است؟

حالا که با انواع و ویژگی‌های کارگزاران بورس آشنا شدید وقت این است که تصمیم بگیرید کدام کارگزاری را انتخاب کنید؟ به دلیل اینکه قوانین سازمان بورس برای تمامی کارگزاران و فعالین بورس یکسان است، پس اسم کارگزاری تفاوتی در اصل سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند. بنابراین نتیجه می‌گیریم که شما باید با توجه به نیازهای خود و مجوزهای مختلف کارگزاران به آن‌ها مراجعه کنید. انتخاب بهترین کارگزاری از همه جهت به نیاز و سلیقه شما بستگی دارد و این شما هستید که باید بر مبنای نیازتان و بررسی ویژگی هر کارگزار مثل پشتیبانی به موقع و عالی، سامانه آنلاین جامع و کاربردی، مجوزهای قابل استفاده و … به یک یا چند نفر از آن‌ها مراجعه و حساب کاربری خود را افتتاح کنید. در نهایت اگر فکر می‌کنید به هیچ عنوان ریسک‌پذیر نیستید و نمی‌توانید در حوزه بورس وارد شوید و از این طریق سرمایه‌گذاری انجام دهید، بهتر است از راه‌های کم‌ریسک‌تری مثل خرید طلا، سکه، دریافت وام و… سرمایه خود را افزایش دهید. شما از کدام روش برای افزایش سرمایه استفاده می‌‌کنید؟ ممنون می‌شویم نظر خود را در کامنت‌های همین مطلب با سایرین به‌ اشتراک بگذارید.

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی و سرمایه

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی و سرمایه یکی از نمونه قرارداد هایی ات که بانک ها در این نوع قرارداد ها تنظیم می کنند و دارای مفاد زیر است.

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

این قرارداد با مواد 10 و 190 قوانین مربوط به کارگزاری ها قوانین مربوط به کارگزاری ها قانون مدنی و در تاریخ…………..به شماره………با توافق کامل طرفین وبه صورت قطعی، ضمن عقد خارج و لازم( که به اقرار عقد مزبور به طور شفاهی قبلا بین طرفین ذیل انعقاد یافته است)فیمابین امضاء کنندگان تنظیم گردیده و طرفین متعهد و ملزم به اجراء تمامی مفاد آن می باشند.

ماده1. طرفین قرارداد

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی و سرمایه

1-1 طرفین اول قرارداد:

این قرارداد فیمابین آقای/شرکت…………به شماره شناسنامه/شماره ثبت……………..فرزند ……….صادره …………..به نشانی:……………..شماره تماس……….به عنوان کارگزار وطرف اول قرارداد .

1-2. طرف دوم قرارداد

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

شرکت……….سهامی عام به شماره ثبت……………به نشانی: …..شماره تماس………….به عنوان کارفرما وطرف دوم قرارداد.

تبصره1. نشانی طرفین در این قرارداد اقامتگاه قانونی طرفین محسوب می گردد و لذا مقررگردید در صورت تغییر مکان یکدیگر را ظرف 10 روز به صورت کتبی مطلع نمایند.

ماده2. موضوع قرارداد

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

2-1. افتتاح حساب شرکت نزد بانک صادرات توسط کارگزار

2-2. گرفتن معرفی نامه و انجام کلیه امور مربوط به ضمانت نامه بانکی

2-3. معرفی سرمایه گذار(فایناسور) و امضاء قرارداد با سرمایه گذار

ماده3. حق الزحمه کارگزار

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

حق الزحمه کارگزار طبق توافق …………….% مبلغ ضمانت نامه می باشد که برعهده کارفرما می باشد و تا زمان اخذ تسهیلات به رسم امانت نزد وی باقی می ماند.

ماده4. مدت قرارداد

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

قرارداد مذکور از تاریخ تنظیم قرارداد تا………..سال فیمابین طرفین نافذ می باشد.

ماده5. تعهدات طرف اول قرارداد(کارگزار)

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

5-1. کارگزار مکلف گردید که مورد قرارداد را شخصاً پیگیری نماید.

5-2.طرف اول قرارداد مکلف است ضمانت نامه بانکی را از یکی از بانک های دولتی(ترجیحا بنا به توافقات شفاهی بانک………)را در…………مرحله به فاصله زمانی………ماه اخذ نماید.

5-3. طرف اول قرارداد (کارگزار) متعهد گردید پس از انعقاد قرارداد و تحویل اسناد از طرف کارفرما ظرف مدت 10 روز رضایت نامه بانکی را اخذ نماید.

5-4. کارگزار متعهد گردید پس از اخذ اسناد دریافتی و ضمانت نامه بانکی و پس از اخذ تائیدیه کتبی از مراجع ذی صلاح تا تاریخ……………قرارداد با سرمایه گذار (فایناسور) را منعقد و اولین مرحله پرداخت وام تا زمان مذکور انجام پذیرد.

5-5. چنانچه کارگزار ظرف مهلت های مقرر در دو بند فوق به تعهدات خود اقدام ننماید،یا در هر مرحله از کار کوتالهی ورزد به نحوی که مانع اجراء قرارداد گردد بدون هیچ قید وشرط و قوانین مربوط به کارگزاری ها عذری ملزم و متعهد به بازپرداخت کل مبلغ حق الزحمه کارفرما به انضمام پرداخت مبلغ………….ریال به عنوان خسارت می باشد و حق هرگونه شکایت و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

5-6. مقرر گردید مبلق…………ریال به صورت تنخواه جهت پیکیری مقدماتی امور در وجه کارگزار پرداخت گردد که مبلغ مذکور از اولین حق الزحمه مشارالیه کسرخواهد گردید.

5-7. از آنجایی که ضمانت نامه بانکی برای………..صادر می گردد تمدید مجدد ضمانت نامه بانکی به مدت………..سال به عهده کارگزار می باشد و مشارالیه مکلف است یک ماه قبل از پایان ضمانت نامه نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

5-8. کلیه مخارج جهت اخذ ضمانت نامه از جمله هزینه کارشناسی و غیره به عهده کارگزار می باشد .همچنین هزینه کارشناسی افزایش سرمایه و تمدید ضمانت نامه ها در طول مدت کارگزاری به عهده کارگزار می باشد.

5-9. افتتاح حساب شرکت که از وظایف کارگزار می باشد می بایست با سود متعارف بانکی صورت گیرد.

5-10. 10% مبلغ کارمزد برای هر مرحله به عنوان حسن انجام کار نزد کارفرما باقی می ماند و پس از تمدید آخرین ضمانت نامه بانکی به وی مسترد می گردد.

5-11. کارگزار حق فسخ را از خود به هردلیل سلب و اسقاط نمود.

5-12. در صورت وجود کسورات قانونی کلیه آن به عهده کارگزار می باشد.

5-13. عواقب ناشی از صدور ضمانت نامه به عهده کارفرما می باشد

با ثبت بزرگ ایلیا همراه باشید.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

ماده6. تعهدات طرف دوم قرارداد

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

6-1. کارفرما متعهد است اسناد مورد نیاز کارگزار را در اولین فرصت در اختیار کارگزار قراردهد.

6-2.طرف دوم قرارداد مکلف است به محض اعلام کارفرما 10%مبلغ ضمانت نامه را در هر مرحله تهیه و به حساب بانک صادر کننده ضمانت نامه به حساب خود شرکت واریز نماید.

6-3.ارائه درخواست جهت صدور ضمانت نامه به بانک از طرف کارفرما

6-4. مقرر گردید طرف دوم قرارداد مبلغ مندرج در بند6/5 را در قبال اخذ وثیقه مطمئن در اختیار کارگزار قرار دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.