چگونه اسپرد تجاری را انجام می دهید؟


چگونه اسپرد تجاری را انجام می دهید؟

چگونه در اقیانوس فارکس شنا کنیم

و بوسیله کوسه ماهی ( معامله گران بزرگ) خورده نشویم

اشخاصی هستند که وارد خیابان ورود ممنوع می شـوند یـا شخصـی کـه علامت روی درب را می بیند که گفته است به طرف خود بکشید اما با این وجود به سمت مقابل فشار می دهـد. بـا خـود فکـر مـی کنیـد حتمـا بایـد احمق باشم که چنین کارهائی کنم.

در مورد بازار فارکس نیز فکر مـی کنیـد کـه سـاده اسـت و شـما جـز گـروه ساده اندیش قرار نمی گیرید.

فکر نمی کنم بازار فارکس به آسانی دنبـال کـردن چنـد انـدیکاتور٬کلیک بـر روی موس و شمردن سودها باشد.

در طول سالهای گذشته می توانستم سـود هـای زیـادی از بـازار کسب کنم .

این فکر ها را دور بریزید و فقط توجه خود را به سمینار رایگان فارکسی کـه برگزار می شود معطوف کنید و همه نادانسته هایتان را فرا بگیرید.

خــوب مــن در مســابقات جهــانی ســال 2005 معــاملات فیــوچرز بــا 148% سوددهی رتبه دوم را کسب کردم اما نزدیک به 15 سال طول کشید تا به این حد برسم.

امروزه معامله گری در بازار فیوچرز مسـتلزم ثبـات احساسـات و تلاشـهای روحی فراوانی است.

از زمانی که افرادی در برنامه های تلویزیـونی از آسـان بـودن فـارکس مـی گفتند در این بازار معامله کرده ام. البته اعتقادم این است که بـازار فـارکس آسان نیست.

حقیقتا بازار فارکس اقیانوسی از کوسه ها (معامله گران حرفـه ای) اسـت که منتظرند تا ماهی های کوچک (معامله گران تازه کار) را ببلعند.

چگونه از یک ماهی کوچک(معامله گر تازه کار) به یـک کوسـه (معاملـه گـر بزرگ ) تبدیل شوید؟

تجربه 15 ساله ام در بازار فیوچرز و اخیرا بازار فارکس سه مورد مهم را یـاد آور می شود:

دانستن طرح تان برای حمله

باقی ماندن در بـازار فـارکس مسـتلزم رعایـت ایـن سـه نکتـه اسـت.حتـی غفلت در یکی از اینها باعث می شود که شما طعمه معاملـه گـران بـزرگ شوید.

شناخت بازار:

اولین قدم برای شـنا کـردن در اقیـانوس فـارکس ایـن اسـت کـه بدانیـد آب چگونه است؟

آیا می دانید 1 پیپ چیست؟ اگر پاسخ را می دانید آیا می توانید ارزش پیپ در دلار آمریکا را برای جفت ارز یورو دلار محاسبه کنید؟

درباره جفت ارز یورو ین چطور؟ اگر نمی دانید مهم است که پایه و اسـاس کار را فرا بگیرید و بدانید.

زمانی را برای یاد گیری اختصاص دهید. درباره رقابت بعدا صحبت می کنیم اما خیالتان راحت باشد که رقبای شما همه چیز رادرباره بازار فـارکس مـی دانند.

مطالب پایه ای را از کجا یاد بگیـریم؟ وب سـایت ما دارای کلاسهای آموزشی متعدد در تمامی سطوح و مقـالات در ارتبـاط بـا بازار فارکس می باشد.

یک ایده خوب این است که تعدادی کتاب در این باره بخوانید یا منـابع خـوب آموزشــی را در اینترنــت بــرای اســتفاده پیــدا کنیــد. که ما قصد داریم در پیج اینستاگراممان نیز هر هفته یک کتاب در زمینه فارکس یا بازارهای مالی معرفی کنیم:

آدرس پیج اینستاگرام ما: @persianforexacademy

یکی دیگـر از کلیـدهای موفقیـت بیشـتر دانسـتن دربـاره هزینـه معـاملات است. در زمانی که تصمیمات معاملاتیتان را عملی می سـازید بایـد هزینـه ای را بابت کمیسیون به ک ارگزار پرداخـت کنیـد. ایـن هزینـه کـه تفـاوت بـین قیمت خرید و قیمت فروش است اسپرد نامیده می شود.

در هــر معاملــه اســپرد بــین 20 دلار تــا 80 دلار متغیــر اســت و بایـد بــرای موفقیت در معامله بر آن غلبه کنید. بهتـرین راه اسـتفاده از جفـت ارزهـایی است که اسپرد کمتری دارند، و همچنین معامله با حسابهای تجاری مانند Pro.ecn یا Ecn در بروکر آلپاری که مستقیم به بازار وصل هستند و اسپرد بسیار پایینی دارند.

بعد از تحقیقات کافی ممکن است به این نتیجه برسـید کـه بـر روی جفـت ارز های اصلی تمرکز کنید.ممکن است بخواهید ارزهایی را که یک سـر آن دلار آمریکا ٬ ین ژاپن ٬پوند استرلینگ یا یورو است معامله کنید.

جفت ارزهایی که از این ارزها تشـکیل مـی شـوند اسـپرد پـایین تـر ٬ نقـد شوندگی بالاتر و اخبار فاندامنتال در دسترس تری دارند.

اما به حرف من اکتفا نکنید . در بـازار تحقیـق بیشـتری بکنیـد تـا زمـانی کـه جفت ارزی را بیابید چگونه اسپرد تجاری را انجام می دهید؟ چگونه اسپرد تجاری را انجام می دهید؟ که با آن احساس راحتی داشته باشید.

رقابت را بشناسید:

چرا باید به خود زحمت بدهید که دربـاره رقابـت بـا دیگـران در بـازار فـارکس نگران باشید؟

فارکس یک بازی مجموع صفر است .( نظر نویسـنده ). بـرای هـر دلاری کـه توسط شخص در بازار به دست می آید شخص دیگری پول از دسـت داده است.

گرفتن از دیگران تنها راهی اسـت کـه بـه وسـیله آن پـول بـه دسـت مـی آوریم.مانند بازار سهام نیست که ممکن است همـه از بـالا رفـتن سـهمی منتفع شوند و سود کنند.( به استثنای فروشندگان جزئی)

فارکس بازی برد­-برد نیست شاید حتی به نوعی بازی برد – باخت باشد.

دانستن این قانون و تشخیص اینکـه رقبایتـان بـه چـه چیـزی گـرایش دارنـد کمک می کند به یک موضع قابل قبول برسید. پیشنهاد می کنیم مقالات ما در خصوص تمایلات مشتری را نیز مطالعه فرمایید.

بازیگران اصلی فارکس چه کسانی هستند؟

بانکها ٬ هج فاند ها و شرکت های چند ملیتی بازیگران اصلی هسـتند و از طریق فارکس پول زیادی به دست می آورند.

یک شرکت خودروسازی اخیرا بخشـی از درآمـدش را از طریـق فـارکس بـه دست آورد.

این گروه ها باید برای بازیگران خرد و کوچک بـازار وحشـت آور ورعـب انگیـز باشند زیرا که اینها بازیگران اصلی بازار هستند.

این سازمان ها شب و روز معامله می کنند. نقاط ورود و خروج در بازار را به خوبی می دانند و خرده پاها را از سر راه بر میدارند.

حرکات بزرگ در بازار معمـولا در نتیجـه فعالیـت ایـن حرفـه ای هاسـت . بـه نوعی پیروی از آنها و پیـروی از رونـدی کـه آنهـا شـروع کننـده اش هسـتند می تواند استراتژی مناسبی باشد.

در همان بازاری که بزرگان حضور دارند خرده پاهـا هـم بـه وفـور یافـت مـی شوند. بزرگان رقبای شما هستند دانستن اینکه آنها چـه گرایشـی دارنـد و چه تصمیمی می گیرند می تواند به شما کمک کند.

برای مثال اکثر تازه کاران استاپ لاس خود را در نقاطی که خطـوط حمایـت و مقاومت در آن واقع شده است قرار مـی دهنـد. بـا دانسـتن ایـن موضـوع شما می توانید از این موضوع بهره برداری کنید.

به یاد بیاورید که زمانی که تازه شروع به کار کرده بودید چه چیـز هـائی درباره نمودار آموختید، حالا این آماتورهای تـازه وارد در حـال یـادگیری همـان مطالب هستند. پس شما می توانیـد معـاملات آنهـا را بـا شکسـت مواجـه کنید.

شکسـت دادن یـک تریـدر آمـاتور کـه در پشـت میـزش در اتاقی مشـغول معامله در بازار فارکس است بـه مراتـب سـاده تـر از شکسـت یـک برنامـه 5000 دلاری پیچیده است که با روش هوش مصنوعی معامله می کند.

از بزرگان تقلید کنید و خرده پاها را شکست دهید . این چگونه اسپرد تجاری را انجام می دهید؟ روشی است که از شما یک خرده پای سریع می سازد یا حتی شـاید شـما را تبـدیل بـه یـک بازیگر بزرگ نماید.

طرح خود را برای حمله بدانید و سعی کنید یک خرده پا نباشید:

درباره بازار فارکس و رقبا دانستید.آیا ترسیده اید؟

اگر نه نیاز دارید تا یک بار دیگر مراحل 1 و 2 را مرور کنید و زمان بیشـتری را برای یادگیری اختصاص دهید.

کار در بازار فارکس بسیار مشکل اسـت و شـما یـک بـازیگر کوچـک در ایـن بازار گسترده هستید.

با این فکر که معامله گری در بـازار فـارکس آسـان اسـت خودتـان را دسـت نیندازید.

وقتی فهمیدید که فارکس نیازمند یادگیری، تمرین، کار سخت و طاقت فرساست آمـاده ایـد تا مبادرت به انجام طرحتان کنید.

دو راه برای اینکـار وجـود دارد : "خودتـان کـار کنیـد یـا از مشـاور بهـره ببرید"

اگـر تصـمیم داریـد خودتـان انجـامش دهیـد بایـد زمـانی بـین 500 تـا 1000 ساعت اختصاص دهید و مبلغی بین 2000 دلار تا 5000 دلار بابت نرم افـزار ٬کتاب و سمینار هزینه کنید.

خواه ناخواه این چیزی اسـت کـه بـرای شـما یـک سیسـتم تریـد خـوب بـه ارمغان خواهـد آورد . اگـر بخواهیـد میـان بـر بزنیـد نتـایج آن را در معاملاتتـان مشاهده خواهید نمود. فقط به این خاطر شکست می خورید.

چاره دیگر اسـتفاده از یـک مشـاور یـا سرویسـهای مشـاوره اسـت.ممکـن است زمان کمتری بگیرد امـا نهایتـا بـا وجـود مشـاور هـم بایـد بـه سـختی تلاش کنید. شما با ثبت نام در بروکر آلپاری همیشه یک مشاور بعنوان مدیر حساب دارید که میتواند شما را در این مسیر یاری کند.

دنباله روی کورکورانه از یک سری سیگنال خریـد و فـروش از یـک سـرویس نامشخص اینترنتـی دادن پولتـان بـه یـک مشـاور ناشـناس راهـی مطمـئن برای این است که پولتان را از دست بدهید.

نتیجه:

این دیدگاه مختصری بود درباره اینکه چطور می توانید در بازار فارکس باقی بمانید .راه حل این است که با فارکس مثل یک تجارت برخورد کنید نـه یـک سرگرمی.

زمان کافی اختصاص دهید برای اینکه واقعا بازار و حرکاتش را بفهمید. میتوانید از مقالات و یا دوره آموزشی فاندامنتال و پرایس اکشن و عرضه و تقاضا در سایت ما برای فهم حرکت بازار استفاده کنید.

درک کنید که بر علیه حرفه ای هائی هستید که از هر ضعف در اسـتراتژی شما یا روانشناسی معاملاتیتان استفاده می کنند.

اگر این سه کار را انجام دهید ممکن است خودتان را در بین نجـات یافتگـان ببینید و در بازار متلاطم فارکس کامیاب شوید.

نویسنده: Kevin Davey

مترجم : میثم پیری

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع چگونه اسپرد تجاری را انجام می دهید؟ اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

چگونه اسپرد تجاری را انجام می دهید؟

پنجشنبه 17 شهریور 1401 – 11:44 روند کوتاه مدت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا تا نرخ ۰٫۶۶۸۰ دلار نزولی است. شکست قطعی این نرخ می تواند رالی نزولی عمیقی تا حمایت بلندمدت ۰٫۶۴۶۱ دلار به چگونه اسپرد تجاری را انجام می دهید؟ راه بیندازد. از دید خریداران، اگر جفت ارز به بالای مقاومت ۰٫۶۸۵۵ دلار عبور کند، نشان دهنده تشکیل کف… ادامه خواندن تحلیل تکنیکال روند AUDUSD: آیا دلار استرالیا به کف قیمتی 0.6680 می رسد؟

تحلیل تکنیکال روند USDJPY: روند کوتاه مدت جفت ارز صعودی است

پنجشنبه 17 شهریور 1401 – 11:40 روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن تا مقاومت بلندمدت ۱۴۷٫۶۸ صعودی است. با شکست این مقاومت، برآورد ۱۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در نرخ ۱۵۱٫۴۴ هدف بعدی USDJPY خواهد بود. از دید فروشندگان، اگر حمایت جزئی ۱۴۲٫۶۷ شکسته شود، روند کوتاه مدت USDJPY خنثی خواهد شد. تحلیل تکنیکال… ادامه خواندن تحلیل تکنیکال روند USDJPY: روند کوتاه مدت جفت ارز صعودی است

سخنرانی امروز فدرال رزرو بیشترین تاثیر را روی نوسانات طلا دارد

تمام توجهات روی سخنرانی فدرال رزرو است و ما شاهد حرکت های پرنوسان طلا هستیم آرام گرفتن میزان خانوارهای آمریکایی شاخص دلار را ضعیف کرده است. فدرال رزرو تا زمانی که شاهد کاهش چند ماهه در نرخ تورم نباشد، به سیاست انقباضی خود ادامه خواهد داد. قیمت طلا (XAU/USD) عملکرد ضعیفی… ادامه خواندن سخنرانی امروز فدرال چگونه اسپرد تجاری را انجام می دهید؟ رزرو بیشترین تاثیر را روی نوسانات طلا دارد

جفت ارز GBPJPY به دنبال جهش دوباره و بازیابی مجدد خود

جفت ارز GBP/JPY پایین ترین سطح روزانه خود را به بازار معاملاتی آمریکای شمالی ثبت می کند ، در حالی که فروشندگان اکنون چشم به یک شکست پایدار در زیر سطح 150.00 دارند. تحلیل فاندامنتال حرکت مثبت این جفت ارز در روز گذشته ایجاد شد و بعد از آن شاهد خریدهای دیگر در نیمه اول… ادامه خواندن جفت ارز GBPJPY به دنبال جهش دوباره و بازیابی مجدد خود

روند نزولی به پایانش نزدیک می شود

قطعا تاثیرگذاران ترین رمز ارز در بازار ارز دیجیتال، بیتکوین است. در چند برهه زمانی ثابت شده که زمانی که میزان نوسانات در نمودار قیمت بیتکوین بالا می رود، آلتکوین ها هم به حرکت در می آیند و زمانی که بیتکوین رِنج می زند، آلتکوین ها پریشان تر از همیشه به نوسانات خود ادامه می… ادامه خواندن روند نزولی به پایانش نزدیک می شود

جفت ارز EURUSD به دنبال قرار گیری در بالای سطح 1.1750

جفت ارز EUR/USD در بالای سطح 1.1720 قرار گرفت و در تلاش است تا بالای مقاومت بعدی در میانگین متحرک نمایی 20 ثابت شود. یورو تلاش می کند در برابر دلار آمریکا پیشرفت بیشتری داشته باشد جفت ارز EUR/USD در حال حاضر تلاش می کند تا در بالای سطح 1.1750 قرار بگیرد در حالی که… ادامه خواندن جفت ارز EURUSD به دنبال قرار گیری در بالای سطح 1.1750

طلا در شرایط بسیار خوبی برای ریزش های بیشتر قرار گرفته است

با تقویت بیشتر شاخص دلار، قیمت طلا زیر 1700.00 دلار باقی مانده است. شاخص دلار بالاترین قیمت دو دهه اخیر خود را در 116.65 با توجه به شاخص PMI بخش ISM آمریکا ثبت کرده است. این فلز گرانبها ممکن است در حدود 1680.00 دلار سطح پشتیبانی کلیدی اش را پیدا کند. قیمت… ادامه خواندن طلا در شرایط بسیار خوبی برای ریزش های بیشتر قرار گرفته است

گزارش نیمروزی: چرا پوند انگلیس سقوط کرد؟

چهارشنبه 16 شهریور 1401 – 16:24 شاخص‌های آتی سهام آمریکا روند مشخصی ندارند. اما شاخص دلار آمریکا برای سومین روز متوالی رکورد زده است. بازار در حال ارزیابی آینده سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکاست. در همین حال تضعیف انتظارات نرخ بهره ای انگلیس، پوند را پایین کشید. شاخص‌های آتی سهام آمریکا بخشی از افت‌های اولیه… ادامه خواندن گزارش نیمروزی: چرا پوند انگلیس سقوط کرد؟

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

چهارشنبه 16 شهریور 1401 – 16:05 این بخش شامل پیشنهادهای معاملاتی روزانه بر اساس نقاط کلیدی بازار (پیوت) است که هر روز در دو نوبت به‌روزرسانی می‌شود. یک‌بار در حدود ساعت ۱۱:۳۰ و یک بار در حدود ساعت ۱۶:۳۰. به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای توصیه می‌شود. توجه داشته باشید: موارد فوق صرفا پیش‌بینی… ادامه خواندن تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

این بخش شامل پیشنهادهای معاملاتی روزانه بر اساس نقاط کلیدی بازار (پیوت) است که هر روز در دو نوبت به‌روزرسانی می‌شود. یک‌بار در حدود ساعت ۱۱:۳۰ و یک بار در حدود ساعت ۱۶:۳۰. به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای توصیه می‌شود. توجه داشته باشید: موارد فوق صرفا پیش‌بینی و پیشنهادات معاملاتی محسوب می‌گردد و… چگونه اسپرد تجاری را انجام می دهید؟ ادامه خواندن نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

راهنمای انتخاب بروکر

چه ویژگی هایی را برای انتخاب بروکر فارکس باید بررسی کنیم!
یکی از اولین قدم ها و شاید مخاطره آمیز مراحل شروع به کار در فارکس انتخاب بروکر مناسب است، شما می توانید با بررسی نیازها و شرایط خود، بروکری را انتخاب کنید تا خواسته های شما را برآورده کند.
ما در این مقاله ویژگی های اساسی بررسی بروکرها را توضیح داده ایم. فارکس سرویسِز به عنوان مرجعی جامع برای بروکرهای فارکس که به ایرانیان خدمات می دهند تلاش می کند تا این مسیر را برای شما امن و هموار سازد.
برای دریافت هرگونه راهنمایی در خصوص انتخاب بروکر با ما تماس بگیرید.

بررسی بروکر | فارکس سرویسز. fxservices.ir

آیا بروکر Forex تان رگوله (تحت نظارت) می باشد؟

نظارت و مقررات از مهمترین عواملی هستند که هنگام انتخاب بروکر Forex باید مد نظر قرار گرفته شود. اگر تصمیم دارید پول خود را در یک شرکت مالی (همانند یک بانک) سپرده گذاری کنید، بهتر است به منظور احساس امنیت، در درجه اول با بررسی نهادهای نظارتی (سازمان های دولتی عهده دار تنظیم و نظارت بر فعالیت شرکتهای مالی مانند کارگزاران Forex) از اعتبار بروکری که می خواهید انتخاب کنید، اطمینان حاصل فرمایید.

نظارت مناسب تضمین می کند که بروکر شما در صورت ضررهای تجاری از سرمایه کافی برخوردار باشد، سپرده های شما را در حساب های امن و تفکیک شده نگهداری کند و همچنین از شیوه های معاملاتی عادلانه استفاده کند تا معاملات شما در قیمت های کنونی و صحیح بازار اجرا شوند.

همه ی کشورها برای بروکرهای Forex الزامات قانونی ندارند؛ بنابراین، بسیار حائز اهمیت است بروکری را انتخاب کنید که زیر نظر سازمان نظارتی کشوری است که در آن فعالیت می کند، مانند قبرس، انگلستان، روسیه، اروپا، سوئیس، استرالیا و ایالات متحده. بسیاری از کارگزاران Forex در این کشورها تحت نظارت کامل هستند. هر یک از این کشورها سازمان نظارتی خاص خود را دارد؛ به عنوان مثال، در قبرس «CySEC» و در انگلستان «FCA».

اگر با یک بروکر Forex که فاقد هرگونه نظارت است افتتاح حساب کنید، با مشکلات عدیده ای روبرو خواهید شد، به این دلیل که آنها تحت کنترل هیچ نهاد نظارتی ای نبوده و تعهدی به قوانین ندارند؛ به همین دلیل اصلاً قابل پیش بینی نیستند (به عنوان مثال، پردازش نکردن برداشت های شما، دستکاری سرور ها و نمودارهای معاملاتی علیه شما و فعالیت های از این دست). شما از هیچ گونه حمایت قانونی برای مقابله با این نوع بروکرها برخوردار نبوده و نمی توانید به صورت رسمی از آن ها شکایت کنید؛ بنابراین، توصیه می شود با بروکری که تحت نظارت است کار کنید.

خدمات پشتیبانی بروکر

خدمات پشتیبانی مشتری بروکر

یکی از مهم ترین نکاتی که در یک بروکر معتبر باید به آن توجه کنید، بخش خدمات پشتیبانی بروکر است. معاملات Forex در 24 ساعت شبانه روز انجام می شوند؛ بنابراین، خدمات پشتیبانی بروکر باید همواره قابل دسترس باشد.

از چه روش هایی می توان برای تماس با قسمت خدمات پشتیبانی بروکر استفاده کرد: آیا می توان از طریق ایمیل، چت و یا تلفن با یک فرد صحبت کرد؟ آیا نمایندگان و مدیران پشتیبانی بروکر آگاهی های لازم را دارند؟ چگونگی و کیفیت پاسخگویی آن ها به سوالات شما نشان می دهد که چگونه نیازتان را در شرایط واقعی (در صورت بروز مشکل) رفع خواهند کرد.

هنگام بررسی یک بروکر، می توانید با یک چت کوتاه از نوع و کیفیت خدمات مشتری که ارائه می دهد، مانند زمان انتظار، توانایی مدیران بخش پشتیبانی در پاسخگویی مختصر و مفید به سوالات شما در مورد اسپردها، اهرم، رگوله ها و دیگر جزئیات بروکر مطلع شوید. بروکرهای معتبر Forex به خوبی و تمام و کمال خود را وقف پشتیبانی مشتریان می کنند، آنها دوستانه، مفید و توام با صبر و حوصله به تمامی سوالات مشتریان پاسخ می دهند.

بهتر است همچنین بررسی کنید چنانچه بروکر مورد نظر در کشورتان حضور محلی دارد؛ پشتیبانی به زبان محلی می تواند به این معنا باشد که آن بروکر می خواهد کارامدترین پشتیبانی مشتری را به معامله گران از کشورتان ارائه دهد. به علاوه اگر به زبان انگلیسی تسلط کامل ندارید، با پشتیبانی محلی بروکر می توانید به سرعت و بهتر مشکل خود را با بروکر رفع کنید.

انواع حساب های تجاری بروکر

در هنگام انتخاب بروکر Forex توجه کنید که چه نوع حسابی به شما ارائه می شود تا از همه لحاظ با میزان سرمایه و استراتژی تجاری شما متناسب باشد. بروکرهای Forex ممکن است حساب های معاملاتی متفاوتی به شما ارائه دهند که شامل حساب های استاندارد، میکرو، مینی، ECN و همچنین نسخه ی آزمایشی (حساب های دمو) می باشند. تفاوت آن ها معمولاً در حجم معاملات، اسپردها، کمیسیون و یا تعداد ابزارهای تجاری ارائه شده می باشد.

با استفاده از حساب های میکرو و مینی می توانید با حداقل سرمایه تجارت کنید، حتی می توانید به چگونه اسپرد تجاری را انجام می دهید؟ سنت معامله کنید که برای افراد تازه کار بسیار مناسب است. حساب های استاندارد اغلب به سرمایه اولیه بالاتری نیاز دارند که مقدار آن به بروکر بستگی دارد. این نوع حساب ها معمولاً توسط افراد با تجربه تر استفاده می شود. در حساب های استاندارد و میکرو، اسپرد ها در دو نوع ثابت و متغیر ارائه می شوند و برای آن ها کمیسیون اضافی مطالبه نخواهد شد.

آن دسته از معامله گرانی که ترجیح می دهند بهترین قیمت خرید و فروش را مستقیماً از بازار بین بانکی دریافت کنند، از حساب های ECN استفاده می کنند. در حساب های ECN، اسپردها بسیار کم و شناور هستند. معامله گرانی که از حساب های ECN استفاده می کنند صرفنظر از اندازه ی اسپرد (حتی کمترین اسپرد) باید برای هر معامله یک کمیسیون بپردازند. (در دیگر حساب ها مانند میکرو و استاندارد کمیسیون مطالبه نمی گردد).


اسپرد ها، کمیسیون، اهرم و نحوی اجرای اردرها توسط بروکر

بروکرهای Forex دو نوع اسپرد ارائه می دهند: ثابت و متغیر. ممکن است اسپرد ثابت را انتخاب کنید زیرا می دانید چه چیزی در انتظار شما است و یا اسپرد متغیر را انتخاب کنید چون به این ترتیب اسپرد کمتری نصیب شما خواهد شد. بهتر است تاثیر تمام ساختار های هزینه را در مدل تجاری خود در نظر بگیرید و مطلوب ترین گزینه را انتخاب کنید.

در مورد بروکری که اسپرد متغییر و یا شناور ارائه می دهد، شما می توانید اسپردی را انتظار داشته باشید که در حد 1 پیپ بر روی جفت ارزهای اصلی باشد، که این به سطح نوسانات بازار بستگی دارد.

بروکر های Forex از راه اسپرد و یا کمیسیون کسب درآمد می کنند؛ اسپرد تفاوت قیمت خرید و فروش است. بروکرهای بازار ساز (Dealing Desk)، میزان اسپرد هر جفت ارز را تعیین می کنند؛ به عنوان مثال، اسپرد جفت ارز EUR/USD بین ا-2 پیپ قرار دارد. هرچه اسپرد بزرگتر باشد، سود بیشتری برای کارگزار و در نتیجه سود کمتری برای شما به همراه خواهد داشت.

در نهایت، بروکری که مناسب ترین اسپرد را به شما ارائه می دهد توسط جفت ارزی تعیین خواهد شد که بیشترین معامله را با آن انجام میدهید. روی هم رفته، همه ی معامله گران به دنبال کمترین و پایین ترین اسپرد هستند.

معامله گران Forex بسته به کارگزار به مقادیر مختلفی از اهرم مانند 50:1، 100:1 و بالاتر دسترسی دارند. امروزه برخی از بروکرهای Forex اهرم های فوق العاده بالایی تا حد 1:3000 ارائه می دهند؛ با این حال، اهرم باید با احتیاط استفاده شود. معامله گران تهاجمی به سطح اهرم توجه خاصی داشته و پیوسته به دنبال استفاده از بالاترین اهرم می باشند. در حالی که معامله گران محافظه کار و محتاط از دسترسی به اهرم های سطح متوسط (1:50 یا 1:100) بسیار راضی هستند.

نحوه ی اجرای اردرها برای اسکالپر ها و معامله گران رده بالا از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. معامله گرانی که با استفاده از EA ها سیستم های اتوماتیک تجاری خود را مورد آزمون قرار می دهند هم به سرعت اجرا و کیفیت اجرای اردرها اهمیت می دهند. حرکت قیمت خارج از بازار (اسلیپیج) و ریکوت برای اسکالپر ها بسیار مخاطره انگیز است، به همین دلیل آن ها به دنبال بروکرهای هستند که با روش تجاری اسکالپ دوستانه برخورد می کنند (آن را می پذیرند). این دسته از معامله گران معمولا از بروکرهای بازارساز دوری کرده و بروکر های ECN را بر می گزینند، زیرا بروکر های ECN اسپرد پایین تری داشته، نحوه ی اجرای شان بهتر است و در ضمن با اسکالپر ها تناسب دارند.

چگونه اسپرد تجاری را انجام می دهید؟

پنجشنبه 17 شهریور 1401 – 11:44 روند کوتاه مدت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا تا نرخ ۰٫۶۶۸۰ دلار نزولی است. شکست قطعی این نرخ می تواند رالی نزولی عمیقی تا حمایت بلندمدت ۰٫۶۴۶۱ دلار به راه بیندازد. از دید خریداران، اگر جفت ارز به بالای مقاومت ۰٫۶۸۵۵ دلار عبور کند، نشان دهنده تشکیل کف… ادامه خواندن تحلیل تکنیکال روند AUDUSD: آیا دلار استرالیا به کف قیمتی 0.6680 می رسد؟

تحلیل تکنیکال روند USDJPY: روند کوتاه مدت جفت ارز صعودی است

پنجشنبه 17 شهریور 1401 – 11:40 روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن تا مقاومت بلندمدت ۱۴۷٫۶۸ صعودی است. با شکست این مقاومت، برآورد ۱۶۱٫۸ درصد فیبوناچی در نرخ ۱۵۱٫۴۴ هدف بعدی USDJPY خواهد بود. از دید فروشندگان، اگر حمایت جزئی ۱۴۲٫۶۷ شکسته شود، روند کوتاه مدت USDJPY خنثی خواهد شد. تحلیل تکنیکال… ادامه خواندن تحلیل تکنیکال روند USDJPY: روند کوتاه مدت جفت ارز صعودی است

سخنرانی امروز فدرال رزرو بیشترین تاثیر را روی نوسانات طلا دارد

تمام توجهات روی سخنرانی فدرال رزرو است و ما شاهد حرکت های پرنوسان طلا هستیم آرام گرفتن میزان خانوارهای آمریکایی شاخص دلار را ضعیف کرده است. فدرال رزرو تا زمانی که شاهد کاهش چند ماهه در نرخ تورم نباشد، به سیاست انقباضی خود ادامه خواهد داد. قیمت طلا (XAU/USD) عملکرد ضعیفی… ادامه خواندن سخنرانی امروز فدرال رزرو بیشترین تاثیر را روی نوسانات طلا دارد

جفت ارز GBPJPY به دنبال جهش دوباره و بازیابی مجدد خود

جفت ارز GBP/JPY پایین ترین سطح روزانه خود را به بازار معاملاتی آمریکای شمالی ثبت می کند ، در حالی که فروشندگان اکنون چشم به یک شکست پایدار در زیر سطح 150.00 دارند. تحلیل فاندامنتال حرکت مثبت این جفت ارز در روز گذشته ایجاد شد و بعد از آن شاهد خریدهای دیگر در نیمه اول… ادامه خواندن جفت ارز GBPJPY به دنبال جهش دوباره و بازیابی مجدد خود

روند نزولی به پایانش نزدیک می شود

قطعا تاثیرگذاران ترین رمز ارز در بازار ارز دیجیتال، بیتکوین است. در چند برهه زمانی ثابت شده که زمانی که میزان نوسانات در نمودار قیمت بیتکوین بالا می رود، آلتکوین ها هم به حرکت در می آیند و زمانی که بیتکوین رِنج می زند، آلتکوین ها پریشان تر از همیشه به نوسانات خود ادامه می… ادامه خواندن روند نزولی به پایانش نزدیک می شود

جفت ارز EURUSD به دنبال قرار گیری در بالای سطح 1.1750

جفت ارز EUR/USD در بالای سطح 1.1720 قرار گرفت و در تلاش است تا بالای مقاومت بعدی در میانگین متحرک نمایی 20 ثابت شود. یورو تلاش می کند در برابر دلار آمریکا پیشرفت بیشتری داشته باشد جفت ارز EUR/USD در حال حاضر تلاش می کند تا در بالای سطح 1.1750 قرار بگیرد در حالی که… ادامه خواندن جفت ارز EURUSD به دنبال قرار گیری در بالای سطح 1.1750

طلا در شرایط بسیار خوبی برای ریزش های بیشتر قرار گرفته است

با تقویت بیشتر شاخص دلار، قیمت طلا زیر 1700.00 دلار باقی مانده است. شاخص دلار بالاترین قیمت دو دهه اخیر خود را در 116.65 با توجه به شاخص PMI بخش ISM آمریکا ثبت کرده است. این فلز گرانبها ممکن است در حدود 1680.00 دلار سطح پشتیبانی کلیدی اش را پیدا کند. قیمت… ادامه خواندن طلا در شرایط بسیار خوبی برای ریزش های بیشتر قرار گرفته است

گزارش نیمروزی: چرا پوند انگلیس سقوط کرد؟

چهارشنبه 16 شهریور 1401 – 16:24 شاخص‌های آتی سهام آمریکا روند مشخصی ندارند. اما شاخص دلار آمریکا برای سومین روز متوالی رکورد زده است. بازار در حال ارزیابی آینده سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکاست. در همین حال تضعیف انتظارات نرخ بهره ای انگلیس، پوند را پایین کشید. شاخص‌های آتی سهام آمریکا بخشی از افت‌های اولیه… ادامه خواندن گزارش نیمروزی: چرا پوند انگلیس سقوط کرد؟

تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت چگونه اسپرد تجاری را انجام می دهید؟ ارزهای اصلی – آپدیت دوم

چهارشنبه 16 شهریور 1401 – 16:05 این بخش شامل پیشنهادهای معاملاتی روزانه بر اساس نقاط کلیدی بازار (پیوت) است که هر روز در دو نوبت به‌روزرسانی می‌شود. یک‌بار در حدود ساعت ۱۱:۳۰ و یک بار در حدود ساعت ۱۶:۳۰. به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای توصیه می‌شود. توجه داشته باشید: موارد فوق صرفا پیش‌بینی… ادامه خواندن تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس – جفت ارزهای اصلی – آپدیت دوم

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

این بخش شامل پیشنهادهای معاملاتی روزانه بر اساس نقاط کلیدی بازار (پیوت) است که هر روز در دو نوبت به‌روزرسانی می‌شود. یک‌بار در حدود ساعت ۱۱:۳۰ و یک بار در حدود ساعت ۱۶:۳۰. به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای توصیه می‌شود. توجه داشته باشید: موارد فوق صرفا پیش‌بینی و پیشنهادات معاملاتی محسوب می‌گردد و… ادامه خواندن نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

آموزش بروکر لایت فارکس

آموزش بروکر لایت فارکس

ما در این مقاله با انواع حساب های معاملاتی در بروکر لایت فارکس آشنا می‌شویم. این بروکر هم برای معامله گران مبتدی و هم برای معامله گران با تجربه و حرفه ای کاربرد دارد. در این مقاله بهترین پلتفرم برای بروکر لایت فارکس را معرفی میشود و همچنین میزان کمیسیون و اسپرد که این بروکر دارد را آموزش میبینید. در ادامه با چگونگی راه اندازی حساب اسلامی، روش های برداشت و سپرده آشنا می‌شویم پس تا اخر مقاله با ما همراه باشید.

انواع حساب های معاملاتی در بروکر لایت فارکس(LiteForex)

بروکر لایت فارکس (LiteForex) این امکان رو فراهم کرده است که با توجه به تجربه و اطلاعاتی که از بازار مالی دارید یک حساب مناسب انتخاب کنید. ما در این بروکر دو نوع حساب داریم. یک حساب ECN (Electronic Communiations Network) و یک حساب کلاسیک (CLASSIC). حساب کلاسیک برای تریدرهای بی تجربه یا تریدر هایی که دارای تجربه کمی هستند، طراحی شده که داری امکاناتی از قبیل: دسترسی به اهرم 1:500 و پاداش سپرده 30درصدی است. حداقل سپرده ای که سرمایه گذاری می‌کنید از 50 دلار شروع شده و معاملاتی که در این حساب انجام می شود هیچ کمیسیونی ندارد. حساب ECN هم برای تریدر های باتجربه تر و سرمایه گذاران حرفه ای که خواستار استفاده از معامله اجتماعی هستند توصیه می‌شود. امکانات و مزیت هایی که این حساب برای شما فراهم می‌کند شامل: دسترسی به اهرم 1:1000 و کارمزد کمیسیون 5دلاری در هر لات است. حداقل سپرده ای که می توان وارد بازار کرد 50 دلار است.

آموزش بروکر لایت فارکس(Liteforex)

پلتفرم بروکر لایت فارکس

بهترین پلتفرم برای معامله در بروکر لایت فارکس متاتریدر 4 و متاتریدر 5 است. این متاتریدر نسخه های مختلفی رو برای راحتی بهتر کاربران تولید کرده است. نسخه دسکتاپ این نرم افزار رو میتونید از همین سایت دانلود کنید. این نرم افزار بر روی گوشی های هوشمند و تبلت ها با سیستم عامل Android و Ios قابل نصب و راه اندازی است. برای کسانی که مایل به نصب این پلتفرم نیستند امکان راه اندازی آن را بر روی مرورگر را دارند. یکی از کاربرد هایی که این متاتریدر را برای افراد مبتدی خاص میکند، امکان استفاده از معامله کپی تردید است. به این صورت که شما با تریدر های با تجربه و قدیمی در ارتباط هستید و آنها برای شما ترید انجام میدهند و در سود با شما شریک هستند. این امکانات در اپلیکیشن گوشی های هوشمند و تبلت نیز وجود دارد.

میزان اسپرد و کمیسیون در بروکر لایت فارکس(LiteForex)

شاید این سوال شما هم باشد که درآمد بروکر لایت فارکس از کجاست و چطور با موفقیت رو به جلو در حال حرکت است. بهتر است بدانید که درآمد اصلی این بروکر از کمیسیون ها و اسپرد هاست. اسپرد ها از حداقل 0 دلار شروع می شود تا 10دلار برای هر لات، کارمزد دریافت می کنند. امکان تغییر اسپرد ها در دارایی ها و معاملاتی که خرید و فروش می‌شوند متفاوت است. اسپرد ها معمولا رقابتی هستند. بروکر لایت فارکس برای شفاف سازی در قیمت اسپردها نرخ های ثابتی را برای خود مشخص کرده است برای مثال اسپرد در CFD (باتوجه به معامله ای که انجام میشود) بین 0.50 تا 20.00 دلار و هر جفت ارز 0.50 دلار قیمت گذاری شده است.

شما میتوانید در سایت بروکر لایت فارکس نرخ ارز های مورد نیازتان را به راحتی مشاهده کنید.

نرخ ارز در بروکر لایت فارکس (LiteForex)

تجارت در بروکر لایت فارکس(LiteForex)

بروکر لایت فارکس برای شما آیتم های مختلفی درنظر گرفته است که در آن معاملات خود را انجام دهید. شما در این بروکر امکان معامله و ترید در جفت ارز های اصلی و فرعی، نفت، فلزاتی مثل طلا و نقره، شاخص های سهام مثل شاخص سهام آمریکا و غیره، کریپتوکانسی ها مثل بیت کوین انجام می دهید. این بروکر هم برای مبتدی های تازه کار و هم برای تریدر های حرفه ای مناسب و قابل استفاده است. زیرا بخش های مختلفی برای هر دو گروه دارد و تریدر های مبتدی می توانند در آیتم مورد علاقه خود سرمایه گذاری کنند. لایت فارکس امکان استفاده از اسپردهای شناور را دارد که می‌توان در حساب ECN استفاده کرد.

حساب دمو در بروکر لایت فارکس(LiteForex)

حساب دمو در بروکر لایت فارکس یک حساب رایگان است که شما می‌توانید استراتژی های معاملاتی مختص خود را پیدا کرده و تقویت کنید. داشتن این حساب برای شما تمرینی است که با تجارت در دنیای واقعی بیشتر آشنا شده و آن رو بهتر بشناسید. حساب دمو شرایطی را به وجود آورده که تریدر احساس کند در یک بازار واقعیست و خرید و فروش انجام می‌دهد. شما تجربیات زیادی به دست می‌آورید بدون این که پولی از دست بدهید. این یکی از مزیت های داشتن حساب دمو است.

روش های برداشت و سپرده در بروکر لایت فارکس

برجسته ترین و مهم ترین مزیتی که یک بروکر خوب باید داشته باشد، روش های واریز و برداشت آسان است. این مسئله چنان حائز اهمیت است که یک تریدر برای انتخاب یک کارگزاری ابتدا کارمزد و سپس روش های واریز و برداشت سرمایه را مشاهده می‌کند. بروکر لایت فارکس برای جذب بیشتر مشتری روش های متفاوت و زیادی را برای این کار ارائه داده است. روش هایی مثل Top Change, Web Money, Bitcoin, Ethereum, Visa Card و… در این بروکر قابل استفاده است.

حساب اسلامی در بروکر لایت فارکس(LiteForex)

بروکر لایت فارکس برای تمامی کاربران قابل استفاده است. این بروکر امکان ایجاد حساب اسلامی را دارد اما شما برای داشتن یک حساب اسلامی احتیاج به ثبت نام دارید. ابتدا وارد حساب کاربری شده، سپس به قسمت پروفایل شخصی رفته و وارد سربرگ تایید حساب شوید.در این قسمت فرم مربوط به حساب اسلامی را دانلود کرده و پرینت بگیرید. آن را با دقت زیاد مطالعه کرده و تمام قسمت ها را پر نموده و امضاء کنید. فرم کامل شده را در همان پنجره بارگذاری کنید. ولی باید بدانید که درخواست شما با توجه به صلاحدید شرکت تایید و یا رد می‌شود. از مزیت های این حساب میتوان از حداقل سپرده سرمایه گذاری، سپرده های بدون کارمزد و هزینه معاملاتی پایین نام برد.

مزایا و معایب بروکر لایت فارکس

اگر بخواهیم واقع بین باشیم تمام بروکر ها دارای مزایا و معایب هستند، اما دلیل معروفیت بروکر هایی مانند بروکر لایت فارکس مزیت های زیادیست که داد. بیایید با تعدادی از مزایا و معایب این بروکر آشنا شویم. مهمترین بخشی که برای سرمایه گذاران حرفه ای مهم است و جزو اصلی ترین مزایا یک بروکر حساب می‌شود داشتن مجوز است که بروکر لایت فارکس مجوز های لازم را دارد. از مزیت های دیگر این بروکر داشتن معامله خدمات اجتماعی است، که باعث گسترش ترید میشود. داشتن تعداد دارایی های زیاد و ابزار های تجاری در این بروکر را می‌توان یک مزیت در نظر بگیریم. همونطور که قبلا به آن اشاره کرده ایم این بروکر بی عیب نیست. بزرگترین و اصلی ترین عیب این بروکر، عدم توانایی در برداشت وجه است. داشتن مزایا زیادی که یک بروکر دارد نباید باعث شود که شما از معایب آن چشم پوشی کنید زیرا دانستن این معایب به شما کمک میکند که در معامله های خود ریسک زیادی را متحمل نشوید و انتخاب بهتری داشته باشید.

آموزش چگونه اسپرد تجاری را انجام می دهید؟ مراحل ثبت نام در بروکر لایت فارکس

برای ثبت نام و افتتاح حساب در بروکر لایت فارکس، مراحل زیر را انجام دهید.

1_ ابتدا سایت بروکر لایت فارکس (LiteForex) را باز میکنیم.

ورود به بروکر لایت فارکس(LiteForex)

2_ در بالا صفحه سمت چپ دکمه ثبت نام را کلیک میکنم.

آموزش ثبت نام بروکر لایت فارکس(LiteForex)

3_ اطلاعات تماس یا ایمیل و گذرواژه مورد نظر را وارد کرده و دکمه ثبت نام را چگونه اسپرد تجاری را انجام می دهید؟ میزنیم (حتما قسمت توافق نامه مشتریان را مطالعه کرده و سپس تیک آن را بزنید).

مراحل ثبت نام بروکر لایت فارکس

4_شمادر این مرحله باید اطلاعات شخصی خود را کامل کنید. همانند تصویر، روی حساب خود راست کلیک کرده و وارد پروفایل شخصی شوید.

افتتاح حساب در بروکر لایت فارکس

5_به قسمت تایید مشخصات بروید و اطلاعات خود را مثل ایمیل و تلفن را وارد کنید. در قسمت احراز هویت شما باید اسم و فامیل را به زبان انگلیسی و تاریخ تولد را به میلادی وارد نمایید. بعد از تایید از شما میخواهد که تصویر کارت ملی و یا گواهینامه خود را بارگزاری کنید.

تکمیل حساب بروکر لایت فارکس(Liteforex)

نتیجه گیری

همه میدانیم که بروکر لایت فارکس تنها بروکر و کارگزار موجود در بازار فارکس نیست. شاید برای خیلی از تریدر ها بهترین و برای خیلی های دیگر بدترین کارگزاری باشد. باتوجه به مطالبی که در این مقاله گفته شده انتخاب کنید که آیا این بروکر برای مناسب شما طراحی شده است یا خیر. پس حتما قبل از انتخاب کارگزاری مناسب مقاله بیشتری بخوانید و بهترین بروکر را برای خود انتخاب کنید. نکته مهم در تمام بروکر ها داشتن یک حساب دمو قبل از ورود به بازار واقعی است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.