ریسک معاملاتی (Trade risk)


تمامی این موارد میتواند کمک کند که معامله گر مدیریت ریسک و سرمایه بهتری در هنگام درست پیش نرفتن تحلیل داشته باشد.
حتما برای معامله خود هدف گزاری کنید و برای معامله خود حد سود و ضرر تایین کنید.احتمالات عدم سود خودرا بارها و بارها مرور کنید و آمادگی عکس العمل به تمامی موارد ضروری را داشته باشد.

بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت‌های صادرکننده، ویژگی‌های معاملات صادراتی و تجربه در دعاوی تجاری از طریق متغیر میانجی مدیریت ریسک تجاری بر عملکرد صادرات (مورد مطالعه: شرکت‌های صادرکننده دارو در ایران) مقاله

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت‌های صادرکننده، ویژگی‌های معاملات صادراتی و تجربه در دعاوی تجاری از طریق متغیر میانجی مدیریت ریسک تجاری بر عملکرد صادرات در شرکت‌های صادرکننده دارو در ایران، انجام شد. روش: این پژوهش، پیمایشی، کاربردی و به‌لحاظ هدف توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را 48 شرکت صادرکننده دارو در ایران تشکیل می‌دهد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه مقاله جو و پک (2017) استفاده شده است که روایی محتوایی آن از دیدگاه صاحب‌نظران تأیید شد و در خصوص آن، بومی‌سازی انجام گرفت. روایی هم‌گرایی آن به‌کمک روش‌های آماری به تأیید رسید. برای پایایی پرسش‌نامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS25 و SmartPLS3 انجام شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی‌های شرکت‌های صادرکننده، ویژگی‌های معاملات صادراتی و تجربه در دعاوی تجاری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی مدیریت ریسک تجاری، بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تأثیر مدیریت ریسک تجاری بر عملکرد صادرات مثبت و معنادار است. نتیجه‌گیری: تمام ده فرضیه پژوهش که روابط بین متغیرهای ویژگی‌های شرکت‌های صادرکننده، ویژگی‌های معاملات صادراتی و تجربه در دعاوی تجاری، مدیریت ریسک تجاری و عملکرد صادرات را بررسی کرده‌اند، تأیید شده‌اند. شرکت‌های صادرکننده دارو می‌توانند از نتایج پژوهش برای بهبود عملکرد صادرات خود ریسک معاملاتی (Trade risk) استفاده کنند.

Objective Export is considered as the driving force of economic growth for each country. Hence, identifying the effective factors of export performance is one of the most important measures for export success. Companies might encounter a variety of risks and uncertainties in international trade transactions much bigger than domestic trade which affect their performance during their international transactions. As a result, it generates additional transaction costs. Therefore, companies should take appropriate actions in order to face such risks. International trade is a form of international transaction that generates corporate profits through imports and exports. Because it is difficult to consider the environments of both exporting and importing companies, the researchers will just focus on exports and exporting companies in this research. The purpose of this study is to investigate the effect of characteristics of exporting companies, characteristics of export transactions and experience in trade claims through mediating role of trade ریسک معاملاتی (Trade risk) risk management on export performance and to analyze the effects of characteristics of exporting companies, characteristics of export transaction and experience in trade claims on export performance in pharmaceutical exporting companies in Iran. Methodology The present survey study is applied in nature and descriptive in terms of purpose. The statistical population of the study consists of 48 pharmaceutical exporting companies in Iran. Joe and Pack’s (2017) questionnaire was used to collect the data; the content validity of the questionnaire was confirmed by the experts and it was localized afterwards. Besides, the convergence validity of the questionnaire was also confirmed using statistical methods. In addition, Cronbach’s alpha coefficient was calculated for the reliability of the questionnaire. The research hypotheses were tested using structural equation modeling in SPSS version 25 and SmartPls3 software. Findings The results showed that the characteristics of exporting companies, characteristics of export transactions and experience in trade claims have a direct and indirect significantly positive effect on export performance through the mediating variable of trade risk management. Moreover, the impact of trade risk management on export performance was positive and significant. Conclusion The characteristics of exporting companies have a significantly positive effect on export performance. Large companies can have high export performance due to the high division of labor in the organization and specialization. The characteristics of exporting companies have a significantly positive effect on trade risk management as well. Therefore, the second hypothesis of the research was confirmed. In fact, the larger the organization and the more experienced it is in exporting, the more likely it is to identify risks and react to them in a timely manner. Trade risk management has a significantly positive effect on export performance. Export performance can be expected to increase with the application of business risk management. The characteristics of exporting companies have a positive and significant effect on export performance through the mediating variable of trade risk management. In addition, characteristics of export transactions have a positive and significant effect on export performance. If the shipping methods are tailored to the type of goods as well as the distance and delivery time, the payment methods based on the factors such as economic and political conditions ریسک معاملاتی (Trade risk) of the trading country, it is then expected to observe improvement in export performance. The characteristics of export transactions have a significantly positive effect on trade risk management. It is suggested that exporting companies choose appropriate transportation methods according to the type of export goods and time interval, and also consider the conditions to prevent failure or late receipt of transaction amounts in the international purchase and sale contract. Characteristics of export transactions have a positive and significant effect on export performance through the mediating role of trade risk management. To prevent failure in receipt of transaction funds, the use of export credit as a tool for trade risk management has a positive effect on export performance. Experience in trade claims has a significantly positive effect on export performance. If companies have experienced trade claims and disputes in international trade in the past, they can prevent such disputes from recurring with greater ریسک معاملاتی (Trade risk) insight and awareness. Experience in trade claims has a significantly positive effect on trade risk management. In fact, the more business claims a company has, the higher their level of understanding of trade risks. It will, in turn, affect the trade risk management practices used by the company. Experience in trade claims has a positive and significant effect on export performance through the mediating variable of trade risk management. Therefore, if the company has experienced business disputes and lawsuits during its operation, it has the opportunity to timely identify potential and actual trade risks that could lead to disputes and take the necessary measures accordingly.

بررسی و مقایسه ی الگوهای سود اختیارمعاملات آسیایی، اروپایی و آمریکایی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

با توسعه بنگاه­های اقتصادی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه­ای در مطالعات مالی برخوردار شده است. ماهیت مدیریت ریسک ایجاب می­کند که این مطالعات چند وجهی باشد، یعنی علاوه بر شناخت عملکرد اقتصادی و تجاری بنگاه، لازم است مدیران ریسک با مسائل آماری و ریاضی و روش­ها و مدل­های کنترل ریسک نیز آشنا باشند. بازده، همان پاداش قبول ریسک در یک فعالیت اقتصادی و تجاری است، لذا در مدیریت بنگاه­های اقتصادی باید به جای حذف ریسک، به ایجاد زمینه­های مناسب برای مدیریت بهینه ریسک پرداخت.پژوهش حاضر در پی بررسی الگوی سودآوری اختیار معاملات مختلف سهام و تعیین راه حل مناسب برای کاهش ریسک دستکاری قیمت در زمان اعمال قرارداد اختیار معامله است. به همین منظور قیمت اختیارمعاملات اروپایی، آمریکایی و آسیایی سهام 48 شرکت پس از برآورد نوسان­پذیری، توسط نرم ­افزار DerivaGem محاسبه و تحلیل شده است. از آن جایی که قیمت سررسید در اعمال قراردادهای آسیایی فقط منحصر به قیمت پایانی در روز سررسید نمی­باشد و یک میانگین از قیمت­های پایانی در طول عمر قرارداد اختیار معامله هستند، لذا نتایج تحقیق پس از بررسی الگوهای مختلف سود نشان می­دهد که قیمت سررسید در اختیار معاملات آسیایی کمتر دستخوش دستکاری می­شوند و دارنده­ی آن ریسک کمتری را از این بابت متحمل می­شود. مقادیر پارامترهای حساسیت ریسک محاسبه شده برای هریک از اختیار معاملات نیز این مهم را به اثبات می­رسانند .

کلیدواژه‌ها

  • اختیارمعامله – مدل بلک شولز
  • مدل درخت دوجمله ای – اختیار معاملات آسیایی –پارامترهای حساسیت ریسک

20.1001.1.22519165.1397.9.34.18.9

عنوان مقاله [English]

Review and Compare the earnings patterns of Asian, European and American Stock Option in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • S. Ali Nabavi Chashami
  • Farhad Abdollahi

Department of Finance, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

چکیده [English]

By development of economic enterprises and the expansion of trade, risk management has been particularly important in financial studies. The nature of risk management requires that these studies need to be multifaceted; it means that, in addition to recognizing the enterprise’s economic and commercial functions, risk managers need to be familiar with statistical and mathematical issues and risk control methods and models. Its output is the same rewards for accepting risk in an economic and commercial activity, so in managing economic enterprises, instead of eliminating risk, it is necessary to create the right environment for optimal risk management.
The present study seeks to study the pattern of different stock option exchanges profitability and determine the appropriate solution to reduce the risk of price manipulation when the transaction is negotiated. For this purpose, the price of European, American and Asian transaction option shares of 48 companies after the estimation of volatility has been calculated and analyzed by DerivaGem software. Since the closing date price in applying Asian contracts is not limited to the end-of-day closing date and it is an average of final prices during the lifetime of transaction option contracts, so the results of research after studying the various patterns of profit show that closing date price of Asian transaction option is less manipulated, and the holder enduring lower risk. The values ​​of risk sensitivity parameters calculated for each transaction option also prove this issue.

ریسک معاملاتی (Trade risk)

در صورتی که ماشین حساب را مشاهده نمی کنید، روی این لینک کلیک کنید.

در ماشین حساب بالا و در قسمت Account Currency مشخص کنید که مقدار ارزش هر پیپ را تمایل دارید بر حسب کدام ارز به شما نمایش دهد. یعنی اگر ارز پایه حساب معاملاتی شما دلار است در اینجا باید usd را انتخاب کنید.

در فیلد Total Size هم عدد 1 را قرار دهید و روی گزینه calculator بزنید تا ارزش هر پیپ در همه جفت ارزها به شما نمایش داده شود.

حالا فرض می کنیم که جفت ارزی که شما برای معامله انتخاب کردید EURCAD باشد. اگر به ستون سوم یعنی Standard Lot نگاه کنید، عدد 7.82 ( ممکن است تغییر کرده باشد ) را مشاهده می کنید.

این عدد مقدار ارزش پیپ ولیو جفت ارز EURCAD است که اگر حجم معامله شما 1 لات باشد به ازای هر 1 پیپ حرکت قیمت 7.82 دلار هم کاهش یا افزایش می یابد و اگر حجم معامله شما 0.1 لات باشد میزان تغییرات قیمت هم به ازای هر یک پیپ حرکت 0.78 ریسک معاملاتی (Trade risk) دلار می باشد.

همانطور که مشخص است EURUSD، پیپ ولیو 10 دارد. اگر حجم معامله شما 1 لات باشد به ازای هر 1 پیپی که قیمت حرکت می کند، 10 دلار هم در حسابتان پایین یا بالا می رود.

طبق همین مثال اگر حجم معامله شما 0.01 لات باشد، مقدار افزایش یا کاهش پول هم در حسابتان 0.1 دلار می باشد.

آشنایی با درصد ریسک؛ مقدار ضرر مجاز شما به ازای هر معامله

میزان درصد ریسک به میزان مهارت، تجربه و تحمل هر معامله گر بستگی دارد و برای یک ریسک معاملاتی (Trade risk) معامله گری تازه شروع به کار می کند نباید بیشتر از 3 درصد باشد. یعنی اگر موجودی حساب شما 10.000 دلار باشد فقط 300 دلار اجازه ضرر کردن دارید.

به این توجه داشته باشید که همین 3 درصد هم ریسک کمی نبوده و خیلی از بزرگ های بازار با چنین ارقامی فعالیت می کند.

زمانی که شما ریسک را بزرگ تر می کنید یعنی بازار می تواند از شما پول بیشتری بگیرد و همانطور که توضیح دادم این مورد شانس شما برای بقا در بازار را کم میکند و در واقع هرچه ریسک شما کمتر باشد شانس شما برای زنده ماندن در بازار بیشتر است.

آشنایی با Stop Loss؛ حد ضرر معامله

همانطور که می دانید Stop loss یا حد ضرر دستور معاملاتی است که توسط شما بعد از ورود به معامله تنظیم می شود و زمانی که قیمت به آن برسد معامله تان به صورت خودکار بسته خواهد شد.

برای محاسبه حجم معامله حتما باید بدانیم که بعد از ورود به معامله به هر علتی اگر قیمت در جهت خلاف حرکت کرد و ما متضرر شدیم چند دلار از دست خواهیم داد.

جهت محاسبه کافی است قبل از ورود به معامله نقطه ای که می خواهید حد ضررتان را قرار دهید، مشخص کنید و فاصله بین نقطه ورود و نقطه حد ضررتان را بر حسب پیپ اندازه گیری کنید و بر اساس پیپ ولیو جفت ارز، محاسبه کنید که اگر قیمت به حد ضررتان برسد، چند دلار از دست می دهید.

این مقدار، در واقع میزان ریسک شما است.

مثلا اگر حساب معاملاتی شما 10.000 دلار و ریسک مورد نظرتان 1 درصد یعنی 100 دلار باشد، باید معاملاتی را وارد شوید که حد ضرر آنها به اندازه ای باشد که اگر استاپ خوردید فقط 100 دلار ضرر کنید که با توجه به آنچه که تا این لحظه آموختید، این کار را به راحتی می توانید انجام دهید.

Risk Calculator Forex Trading ‏

هر معامله گر حرفه ای باید ریسک عملیات فارکس و بایننس خود را به درستی مدیریت کند و ماشین حساب مدیریت ریسک فارکس بهترین ابزار شما برای دستیابی به آن خواهد بود.
مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبه های معاملاتی است که برای ماندن و برنده شدن در بازارها ضروری است. برای این منظور ما به شما ماشین حساب سرمایه گذاری را پیشنهاد می کنیم.

با این ماشین حساب ریسک فارکس می توانید کنترل دقیق ریسکی را که در هر عملیاتی که در هر بازاری باز می کنید، یا هر سرمایه گذاری که در فارکس، بایننس یا بازار سهام انجام می دهید، در نظر می گیرید.

با استفاده از این ماشین حساب ریسک فارکس می توانید محاسبات را برای تعیین توقف ضرر، مبلغ هر سرمایه گذاری و ریسک سرمایه گذاری انجام دهید تا هنگام اجرای استراتژی معاملاتی خود در بازار سهام، فارکس و بایننس کنترل دقیقی بر سرمایه خود داشته باشید.

این ماشین حساب سرمایه گذاری شامل 3 ابزار است:
- ماشین حساب ریسک ضرر، که به شما امکان می دهد بسته به پولی که می خواهید ریسک کنید، بدانید در چه نقطه ای از عملیات خارج شوید.
- ماشین حساب سرمایه گذاری برای اینکه بدانید برای یک ریسک خاص چقدر باید سرمایه گذاری کنید.
- ماشین حساب ریسک سرمایه گذاری برای خلاصه کردن ریسک کلی عملیات.

این برنامه محاسبه کننده ریسک به دلیل نوع سرمایه گذاری انجام شده، مخصوصاً برای معاملات در بایننس توصیه می شود، اما در بازار سهام و فارکس نیز ابزاری عالی است.

با این ماشین حساب سرمایه گذاری، ما در هیچ پلتفرمی مانند Binance، گزینه iq یا هر کارگزار ریسک معاملاتی (Trade risk) دیگری توصیه سرمایه گذاری نمی کنیم. این مسئولیت هر فرد است که بررسی کند سرمایه خود را در کجا سرمایه گذاری می کند.

سرمایه گذاری در بازارها دارای ریسک بالایی است و می تواند منجر به از دست دادن تمام سرمایه شما شود. همیشه قبل از معامله با پول واقعی، از حساب آزمایشی خود به اندازه کافی استفاده کنید.

مدیریت ریسک چیست

میتوان گفت که به طور معمول 10% از ضررهایی که مادر بازارمالی متحمل میشویم به دلیل تحلیل اشتباه میباشد بیش از 90% این مورد مربوط به دلیل عدم رعایت مدیریت ریسک معاملاتی (Trade risk) ریسک مناسب است.

ریسک یک بخش جداناپذیر از بازارهای مالی میباشد که میتوانید با رعایت درست مدیریت ریسک و ارزیابی موانع از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.

مدیریت ریسک یا فاکتور ضروری برای هر معامله گر است که باید آنرا جدی بگیرد و مدیریت ریسک هر فرد با فرد دیگر متفاوت میباشد.
مدیریت ریسک درست باعث میشود تا از ضررهای احتممالی جلوگیری شود و میتوان با مدیریت ریسک درست ، مدیریت سرمایه بهتری داشت .
در بازارهای مالی مدریت ریسک فرایند شناسایی ، تجزیه و تحلیل و پذیرش یا کاهش عدم قطعیت در تصمیمات سرمایه گذاری است.
Risk management زمانی اتفاق می افتد که یک سرمایه گذار تلاش میکند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کند و یا آنرا کاهش دهد.
این مورد به طور معمول با توجه به اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک برروی سرمایه شخصی اقدامات مناسب را انجام می دهد.
میزان ریسک در معاملات با توجه به بازاری که در آن فعالیت دارید متفاوت میباشد.
به طور مثال (در بازارهای ارز دیجیتال و املاک و مستغلات به دلیل تورمی بودن بازار میزان ریسک معاملا بیشتر است پس باید مدیریت ریسک جدی تر و مناسب تری برای انجام معاملات در این بازارها داشت)

معرفی هدفات مدیریت ریسک در بازار های مالی

میتوان گفت که مدیریت ریسک دارای 4 هدف اصلی میباشد
1- شناسایی ریسک های احتمالی
2- کاهش یا تعدیل ریسک ها
3- فراهم کردن اصول منطقی برای تصمیم گیری درست و بدور از رفتارهای احساسی در رابطه با ریسک ها
4- برنامه ریزی درست و هدفمند
یکی از موارد مهم برای مدیریت ریسک این است که معامله گر Position Size پوزیشن سایز خودرا بداند.

معامله گر بداند که در نقطه ورود مناسب با چه حجمی و با چه مقداری در چه بازه زمانی قصد انجام معامله خود را دارد.

آیا قصد سرمایه گذاری 1000 دلار دارید و یا 100 دلار قصد انجام معامله در تایم فریم کوتاه را دارید و یا بلند؟

کسب و کار کم ریسک ریسک سرمایه گذاری در بیت کوین مدیریت ریسک استراتژی

تمامی این موارد میتواند کمک کند که معامله گر مدیریت ریسک و سرمایه بهتری در هنگام درست پیش نرفتن تحلیل داشته باشد.
حتما برای معامله خود هدف گزاری کنید و برای معامله خود حد سود و ضرر تایین کنید.احتمالات عدم سود خودرا بارها و بارها مرور کنید و آمادگی عکس العمل به تمامی موارد ضروری را داشته باشد.

نسبت سود و ضرر معاملات را بررسی کنید و در صورت منطقی بودن این نسبت ها اقدام به باز کردن پوزیشن کنید.

میتوان گفت که حد سود و زیان معقول برای معاملات 1 به 2 میباشد ولی تمامی این موارد میتوانید برای افراد مختلف متفاوت باشد.

در بروکر معتبر لایت فارکس شما میتوانید با حداقل 1 دلار هم معاملات خود را آغاز کنید و به ترید بپردازید پس همین حالا حساب خود را طبق لینک افتتاح کنید و در صورت ایجاد هرگونه سوال و ابهامی به راحتی می توانید سوالات خودتان را با ما در واتساپ و تلگرام به اشتراک بگذارید


فایل پی دی اف راهنما در مورد مدیریت ریسک
244-RiskManagement-pforex-pdfاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.