الگوهای سر و شانه های مرکب


سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس پنجم - هوم درس

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس سوم

۵ -از رفتار های پیامبر که نشان دهنده علاقه به خداوند است بیان کنید .
پاسخ: شروع کار با نام خدا و در پایان کار خدا را شکر می کرد
تسلیم امر خدا بود و می فرمود همیشه و همه جا فرمان خدا بر هر چیزی مقدم است
چشم انتظار رسیدن وقت نماز بود و می فرمود نماز نور چشم من است
وقت نماز به بلال می گفت ای بلال اذان بگو و ما را با اذان گفتن خوشحال کن
به قرآن علاقه زیادی داشت و شب ها قبل از خواب بعضی از سوره ها را با صدای زیبایی می خواند

۶ -از تمیز و آراسته بودن پیامبر به چند مورد اشاره کنید.
پاسخ: به بهداشت و سلامت بدن اهمیت می داد
لباس هایش بسیار پاکیزه بود و می فرمود تا می توانید پاکیزه باشید پاکیزگی از پایه های دین اسلام است
بعد از غذا و پیش از خواب و بعد از بیدار شدن مسواک می زد و در مسافرت مسواکش را با خود می برد و می فرمود مسواک زدن قبل از نماز ثواب آن را هفتاد برابر می کند
غذای داغ نمی خورد و آن را فوت نمی کرد
برای خشک کردن دست و صورت حوله ای مخصوص داشت
آن قدر خوشبو بود که هر گاه از جایی می گذشت مردم می گفتند پیامبر از اینجا عبور کرده است
هر گاه می خواست از خانه بیرون رود به آینه نگاه می کرد و موهایش را شانه می کرد و می فرمود خدا دوست دارد وقتی به دیدار برادرانمان می رویم تمیز و آراسته باشیم

۷ -آیه ان االله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنو صلو علیه و سلمو تسلیما به چه معنا و بعد از شنیدن آن چه می کنیم ؟
پاسخ: خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند . ای مومنان بر او درود فرستید و سلام گویید و تسلیم فرمان او باشید صلوات می فرستیم

۸ -وظایف ما در برابر پیامبر چیست ؟ صلوات بفرستیم – تسلیم فرمان او باشیم – از ایشان دفاع
پاسخ: کنیم – به ایشان ایمان داشته باشیم – از رفتارهای ایشان الگو بگیریم

۹ -از نشانه های ادب پیامبر به چند مورد اشاره کنید
پاسخ: در سلام کردن از همه پیشی می گرفت
خوش رو بود و می فرمود خوش رویی کینه را از دل می برد
وقتی با کسی دست می داد دستش را زود عقب نمی کشید
وقتی برای چند نفر صحبت می کرد نگاهش را میان همه تقسیم می کرد
به عهد و پیمان خود وفا می کرد و اگر باکسی وعده ی ملاقات داشت سر موقع به آنجا می رفت
با کسی قهر نمی کرد و هر گاه با خبر می شد عده ای قهرند برای آشتی دادن تلاش می کرد و می فرمود دو مسلمان نیاید بیشتر از سه روز با هم قهر باشند
در برابر خوبی ها تشکر می کرد تشکر کردنش گاه با هدیه ، گاه با لبخند ، گاه با دعا کردن برای او همراه بود
اگر کسی از ایشان عذرخواهی می کرد زود عذرش را می پذیرفت
هرگاه سوار بر حیوانی بود و پیاده ای را در مسیر می دید او را سوار می کرد
هنگام مسافرت در آخر کاروان حرکت می کرد تا اگر کسی از کاروان جا مانده است به او کمک کند

۱۰ -از رفتار های پیامبر که نشان دهند علاقه به علم و دانش بود مثال بزنید .
پاسخ: از هم نشینی با کسانی که گفت و گوی علمی می کردند شادمان می شد به اسیران جنگ بدر گفت هر کدام از شما به ده نفر خواندن و نوشتن بیاموزد آزاد می شود
می فرمود زگهواره تا گور دانش بجوی مردم را به پرسش تشویق می کرد و می گفت دانش مانند گنج است و کلید آن پرسش است
به کسانی که در جلسه علمی حاضر می شدند توصیه می کرد یادداشت برداری کنید و دانش را با نوشتن نگه دارید سفارش می کرد که مسلمانان دیگر زبان های مورد نیاز الگوهای سر و شانه های مرکب را بیاموزند

۱۱ -آیه و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین به چه معناست ؟ و چه مفهومی دارد ؟
پاسخ: ای پیامبر ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم
پیامبر برای همه جهان باعث رحمت و مهربانی است

۱۲ -از رفتارهایی که نشان دهنده توجه پیامبر به درختان و حیوانات است مثال بزنید
پاسخ: درخت های بسیاری می کاشت و مردم را به درختکاری سفارش می کرد و می فرمود هرکس درختی را بکارد تا این درخت باقی است خداوند به او پاداش می دهد
به مردم سفارش می کرد که برای چیدن میوه الگوهای سر و شانه های مرکب ها به شاخه ها سنگ نزنند اجازه نمی داد برای سرگرمی و نشاط حیوانات را به جان هم بیندازند یا برای تمرین تیراندازی
حیوانی را هدف قرار دهند
می فرمود اگر سوار بر مرکبی شدید و از کنار آب گذشتید حیوان را کنار آب ببرید تا اگر تشنه است آب بخورد
هنگام دوشیدن شیر ناخن هایتان را بگیرید تا حیوان اذیت نشود
تمام شیر را ندوشید تا برای بچه اش هم بماند
اگر کسی حیوانی را برای مدتی طولانی با بار نگه می داشت می فرمود اگر کاری داری بار را زمین بگذار تا حیوان استراحت کند

۱۳ -چرا رفتار های پیامبر را دوست داریم و بر روی ما تاثیر می گذارد ؟
پاسخ: چون ایشان تمام
اخلاق های خوب را دارند و ما می توانیم از رفتار ایشان سرمشق بگیریم

۱۴ -به فرموده پیامبر انجام چه کاری ثواب نماز را هفتاد برابر می کند ؟
پاسخ: مسواک قبل از نماز

۱۵ -حضرت در چه مواقعی مسواک می زند ؟

پاسخ: بعد از غذا و پیش از خواب و بعد از بیدار شدن

۱۶ -با ذکر سه حدیث اهمیت علم و دانش نزد پیامبر را بیان کنید
پاسخ: زگهواره تا گور دانش بجوی
یادداشت برداری کنید و دانش را با نوشتن نگه داری کنید
دانش مانند گنج است و کلید آن پرسش است

۱۷ -چه رفتاری کینه را از بین می برد ؟ خوش رویی
پاسخ: پیامبر چگونه در برابر خوبی ھا تشکر می کرد ؟ گاه با هدیه ، گاه با لبخند ، گاه با دعا کردن برای او همراه بود

۱۸ -چرا پیامبر در کاروان در آخر حرکت می کرد ؟
پاسخ: تا اگر کسی از کاروان جا ماند به او کمک کند

۱۹ -دو سخن از پیامبر که نشان دهنده اهمیت به ادب است بیان کنید
پاسخ: خوش رویی کینه را از دل می برد
دو مسلمان نیاید بیشتر از سه روز با هم قهر باشند

۲۰ -دو سخن از پیامبر که نشان دهند اهمیت به تمیزی و آراستگی بود بیان کنید ؟
پاسخ: تا می توانید پاکیزه باشید پاکیزگی از پایه های دین اسلام است
مسواک زدن قبل از نماز ثواب آن را هفتاد برابر می کند
خدا دوست دارد وقتی به دیدار برادرانمان می رویم تمیز و آراسته باشیم

۲۱ -پیامبر به کسانی که در جلسه علمی حاضر می شدند چه می فرمود ؟

پاسخ: یادداشت برداری کنید و دانش را با نوشتن نگه دارید

۲۲ -پیامبر به اسیر جنگ بدر چه فرمود ؟ الگوهای سر و شانه های مرکب هر کدام از شما که به ده نفر خواندن و نوشتن
پاسخ: بیاموزد آزاد می شود

۲۳ -سخنی از پیامبر درباره درخت کاری بنویسید؟
پاسخ: هرکس درختی بکار تا آن درخت بماند خداوند به او پاداش می دهد

۲۴ -توصیه های پیامبر برای دوشیدن شیر حیوانات چه بود ؟
پاسخ: می فرمود اگر سوار بر مرکبی شدید و از کنار آب گذشتید حیوان را کنار آب ببرید تا اگر تشنه است آب بخورد
هنگام دوشیدن شیر ناخن هاتان را بگیرید تا حیوان اذیت نشود تمام شیر را ندوشید تا برای بچه اش هم بماند
اگر کسی حیوانی را برای مدتی طولانی با بار نگه می داشت می فرمود اگر کاری داری بار را زمین بگذار تا حیوان استراحت کند

۲۵ -کامل کنید
همیشه و همه جا فرمان خدا بر همه چیز مقدم است
نماز نور چشم من است
پاکیزگی از پایه های اسلام است
مسواک زدن قبل از نماز ثواب آن را هفتاد برابر می کند
خداوند دوست دارد وقتی به دیدار برادرانمان می رویم تمیز و آراسته باشیم
خوش رویی کینه را از بین می برد
دو مسلمان نباید بیشتر از سه روز با هم قهر باشند
دانش مانند گنج است و کلید آن پرسش است
دانش را با نوشتن نگه داری کنیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.