تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها


بررسی اثر سیاست پولی و سطح عمومی قیمت ها از راه کانال قیمت دارایی‌ها بر حباب قیمت سهام در ایران(93-1370)

یکی از عوامل مخرب بازار سرمایه تشکیل حبابهای قیمتی انفجاری سهام می باشد، لذا نظر به اهمیت استراتژیک مالی واقتصادی این بازار، از جمله مقولات نظری مهم در ادبیات اقتصاد و مدیریت مالی مدل سازی آماری و اقتصادی در تشخیص و ارزیابی وجود حبابهای قیمتی در بورس اوراق بهادار است بر همین اساس.هدف این مقاله بررسی اثر سیاست پولی و سطح عمومی قیمت ها از راه کانال قیمت دارایی بر حباب قیمت سهام در ایران طی سال‌های 1370 الی 1393 است. بدین منظور برای بررسی میزان اهمیت هر یک از قیمت دارایی ها در مکانیسم انتقال پولی به تولید ناخالص داخلی، لازم است تغییرات تولید ناخالص داخلی تعیین شود. برای انجام این کار، در این تحقیق از روش خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) با استفاده از داده های فصلی ایران استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که در کوتاه مدت یک درصد افزایش در نرخ بهره حدود 3/1 درصد و یک درصد افزایش حجم نقدینگی واقعی 5/3 درصد حباب قیمت سهام را به ترتیب کاهش و افزایش می‌دهد. همچنین طبق معادله تصحیح خطا حباب قیمت سهام، اگر هر گونه عدم تعادل در متغیر حباب قیمت به وجود آید در هر دوره حدود 27 درصد از آن تعدیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 • حباب قیمت سهام
 • خود رگرسیون برداری ساختاری
 • سیاست پولی
 • قیمت داراییها

عنوان مقاله [English]

The Effect Of Monetary Policy And General Level Of Prices On Bubble In Stock Prices Through The Asset Price Channel In Iran (1991-2014)

نویسنده [English]

 • abdullah shayan zeinvand 1

چکیده [English]

One of the destructive and annihilating factors of capital market is forming stock bursting price bubble; therefore, considering strategic, financial and economic importance of this market is one of the important theoretical issues in economic literature and finance management in recognizing and evaluating the existence of bubble price in the stock market. Research methodology of this study is based on a descriptive analytical type. This study purpose was to evaluate the effect of monetary policy and the general level of prices of the asset price channel on the bubble in stock prices in Iran during the years 1370 to 1393. In order to assess the importance of each asset prices in the monetary transmission mechanism to GDP, it is necessary to determine changes in GDP. To do this, in this study, structural VAR (SVAR) Iran is using quarterly data. Also, according to error correction equation bubbles stock price, if any imbalance in the variable price bubbles arise in the course of about 27 percent from it’s relaxed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stock Price Bubble
 • Structural VAR
 • Monetary policy
 • Asset Prices
مراجع

1. بیابانی خامنه، کاظم، سعید خزایی و امیر حسین افشاریان. (1395). «آزمون وجود حباب و رفتار انفجاری در بازار سهام ایران». فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 9 (29): صص 125-111.## 2. بیات، مرضیه، زهرا افشاری و حسین توکلیان. (1395).«سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چهارچوب یک مدلDSGE.». فصلنامه­یپژوهش­هاوسیاست­هایاقتصادی. 24(78): صص 206-171. ##3. پروین، سهیلا، جاوید بهرامی و سحر جاویدی. (1391). «تأثیر شوک­های مالی بر تولید و سطح قیمت در ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری». فصلنامه­ی مدل­سازی اقتصادی.6 (4): صص 21-39. ##4. ترابی، رضا، شهاب­الدین شمس و محمدرضا منجذب. (1389). بررسی تأثیر سیاست­های پولی بانک مرکزی بر بورس اوراق بهادار تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده­ی علوم اقتصادی. ##5. جعفری صمیمی، احمد و روزبه بالونژاد نوری. (1394). «آزمون وجود حباب­های چندگانه قیمت در بازار سهام؛ کاربرد روش سوپریمم عمومی دیکی فولر تعمیم یافته». ﻓﺼل­ناﻣﻪ­ی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺪلﺴﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی. 17 (21): صص 7-33. ##6. سرزعیم، علی. (1395). اقتصاد برای همه. جلد۱. تشریح مقاهیم اقتصاد کلان به زبان ساده. تهران: انتشارات ترمه. ##7. شایگانی، بیتا و مصعب عبداللهی آرانی. (1390). «بررسی ثبات در بخش تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها بانکی اقتصاد ایران».دوفصلنامه­ی علمی-پژوهشیجستارهایاقتصادی. 8(16): صص 147-167. ##8. صالح آبادی، علی و هادی دلیریان. (1389). «بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران». بورس اوراق بهادار، بهار 1389، 3(9): صص 75-61. ##9. عباسیان، عزت­الله، محسن نظری و الهام فرزانگان. (1391). «اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان». فصلنامه­ی بورس اوراق بهادار، 18 (5): صص 38-19. ## 10. عباسیان، عزت­اله، الهام فرزانگان و ابراهیم نصیرالاسلامی. (1394). «بی­قاعدگی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد محدودیت در آربیتراژ».فصل­نامه­ی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. 23(76): صص ۷۵-۹۲.##11. کمیجانی، اکبر، نادیا گندعلی علیخانی و اسماعیل نادری. (1392). «تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران». فصل­نامه­ی راهبرد اقتصادی.2 (8): صص 38-7. ##

1. Bernanke, B. & M. Gertler. (2001). Should Central Banks Respond to Movements in AssetPrices?. American Economic Review, 91: 253-7. ##2. Cecchetti, Stephen G., H. Genberg, J. Lipsky & S. Wadhwani. (2000). Asset Prices and Central Bank Policy. Geneva Report on the Global Economy. ##3. Chan, K.S. (1993). Consistency and limiting Distribution of the least Squares Estimator of a Threshold Autoregressive model. The Annals of Statistics.8( 21): 520-533. ##4. Chang, T., Wu, T. P., G. Aye & R. Gupta. (2014). Testing for Multiple Bubbles in the BRICS Stock Markets Working Papers 201407, University of Pretoria, Department of Economics6(14):45-76. ##5. Dreger, Ch. & J.Wolters. (2009). Liquidity and Asset Prices: How Strong Are the Linkages?. Discussion Papers of DIW Berlin 860, DIW Berlin, German Institute for Economic Research. ##6. Elbourne, A. (2008). The UK housing market and the monetary policy transmission mechanism: An SVAR approach. Journal of Housing Economics (17). 65–87. ##7. Enders, W. (2004). Applied Econometric Time Series. New York: Wiley Press. ##8. Etienne, X. L., S.H. Irwin & P. Garcia. (2014). Bubbles in food commodity markets: Four decades of evidence. Journal of International Money and Finance, (42). 129-155. ##9. Froot, K.A. & M. Obstfeld. (1991). Intrinsic Bubbles: the Case of Stock Price. The American Economic Review, (81).1189–1214. ##10. Gali, J. (2013), Monetary Policy and Rational Asset Price Bubbles. NBER Working Paper No. 18806. ##11. Garber, Peter. M. (2000). Famous First Bubbles: The Fundamentals of Early Manias. Cambridge, MA: MIT Press. ##12. Grossman, S. & R. Shiller. (1981). The determinants of the variability of stock market prices. American Economic Review, (71).222–227. ##13. Jianjun, M., W. Pengfei & Xu. Lifang. (2016). Stock market Bubbles and Unemployment. Economic Theory,vol. 61(2) 273-307. ##14. JungSukYu, M. & K. Hassan. (2011). Rational speculative bubbles in MENA stockmarkets. Studiesin Economics and Finance, 27 (3):247–264. ##15. LeRoy, S.F. & R.D. Porter. (1981). The present-value relation: tests based on implied variance bounds. Econometrica, (49), 555–577. ##16. Levin, S. & Zajac, J. Edward. (2001). the Social Life of Financial Bubbles, Institutional Theory Conference, 2-6. ##17. Manap, T. A. A. & M. A. Omar. (2014). Speculative Rational Bubbles: Asset Prices in GCC Equity Markets. Journal of Islamic Finance, 3(1). ##18.Miao, J. (2014). Introduction to economic theory of bubbles. Journal of Mathematical Economics, 16(2), 22-41. ##19. Ogonna, N. (2015). Liquidity shocks and stock bubbles.Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 3(35). 132-146. ##20. Phillips, P. & J. Yu. (2011a). Dating the timeline of financial bubbles during the subprime crisis. Quantitative Economics, 1(2).455–491. ##21. Phillips, P. C. B., S. Shi. & Yu. (2014). Specification Sensitivity in Right-Tailed Unit Root Testing for Explosive Behaviour. oxford bulletin of economics and statistics, 3(76). 9305–9049. ##22. Phillips, P., S. Shi & J. Yu. (2012). Testing for Multiple Bubbles. In Cowles Foundation Discussion Paper, No: 1843. ##23. Shiller, R. (1981). Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends. American Economic Review, 8(71). 421–436. ##24. Yavas, A. (2013). Asset Price Bubbles and Monetary Policy. Working Papers 102013, Hong Kong Institute for Monetary Research. ##

تورم چیست و چه تاثیری بر بازارهای مالی دارد؟

تورم چیست؟

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چه چیزی باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری می‌شود؟ در یک کلمه می‌توان پاسخ داد: تورم. ارز تودی در این مقاله به شما در درک بهتر تورم، تاثیر تورم بر دارایی و انواع بازارهای مالی و همچنین حفظ ارزش سرمایه کمک می‌کند.

تورم چیست؟

تورم (Inflation) فرایندی است که طی آن ارزها ارزش خود را از دست می‌دهند و باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌شوند؛ به عبارتی ساده‌تر قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی افزایش پیدا می‌کند. برخی اقتصاددانان بر این باورند سطحی از تورم برای اقتصاد می‌تواند خوب باشد و تقریبا روندی عادی است.

تورم بالا می‌تواند قدرت خرید را کاهش دهد، یعنی ارزش پول شما کاهش می‌یابد؛ به عنوان مثال با مبلغی که امروز می‌توانید یک همبرگر خریداری کنید، سال آینده احتمالا نمی‌توانید با همان قیمت قبلی همبرگر بخرید. به طور خلاصه تورم باعث فقیرتر شدن می‌شود!

چه عواملی بر تورم تاثیر می‌گذارد؟

اقتصاددانان در مورد عواملی که باعث تحریک تورم در هر زمان می‌شوند اتفاق نظر ندارند، اما به طور کلی سه دسته برجسته وجود دارند: تورم ناشی از فشار هزینه، تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ذاتی.

عوامل موثر بر تورم

تورم ناشی از فشار هزینه ( Demand-Pull inflation)

تورم ناشی از فشار هزینه در نتیجه‌‌ی عوامل طرف عرضه اتفاق می‌افتد؛ در حالی که هیچ افزایشی در تقاضای کلی وجود ندارد، قیمت‌ها به دلیل مواردی مثل هزینه‌های تولید بالاتر و هزینه‌های زیاد برای مواد خام و نیروی کار افزایش می‌یابد.

تورم ناشی از فشار تقاضا ( Cost-Push inflation )

تورم ناشی از فشار تقاضا زمانی اتفاق می‌افتد که تقاضای کل در یک اقتصاد خیلی سریع افزایش پیدا کند. اگر بانک مرکزی عرضه پول را بدون افزایش متناظر در تولید کالا و خدمات به سرعت افزایش دهد، ممکن است فشار تقاضا رخ دهد؛ یعنی تقاضا از عرضه پیشی گرفته و منجر به افزایش قیمت‌ها شود.

زمانی که پول بیشتری در دسترس افراد باشد، احساسات مثبت مصرف‌کننده منجر به مخارج بالاتر می‌شود و این افزایش تقاضا قیمت‌ها را بالاتر می‌برد. این موضوع، شکاف تقاضا و عرضه با تقاضای بالاتر و عرضه کمتر ایجاد می‌کند که منجر به افزایش قیمت‌ می‌شود.

تورم ذاتی ( Built-In inflation )

تورم ذاتی با انتظارات تطبیقی ​​مرتبط است، به عبارت ساده‌تر مردم انتظار دارند نرخ تورم فعلی در آینده ادامه یابد. با افزایش قیمت کالاها و خدمات، کارگران و سایرین انتظار دارند که این افزایش قیمت با نرخی مشابه در آینده ادامه پیدا کند و برای حفظ استاندارد زندگی خود، خواهان هزینه یا دستمزد بیشتری هستند. افزایش دستمزد آن‌ها منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می‌شود و این حلقه دستمزد و قیمت تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که یک عامل، عامل دیگر را تحریک کند.

بررسی انواع تورم یا inflation

تورم خزنده (Creeping Inflation)

تورم خزنده یا خفیف زمانی رخ می‌دهد که سالانه قیمت‌ها ۳ درصد یا کمتر افزایش پیدا کنند. به گفته فدرال رزرو، زمانی که قیمت‌ها ۲ درصد یا کمتر افزایش داشته باشند، به رشد اقتصادی کمک می‌کنند. این نوع تورم خفیف باعث می‌شود مصرف‌کنندگان انتظار داشته باشند تا قیمت‌ها همچنان افزایش یابد که این موضوع در نهایت تقاضا را افزایش می‌دهد.

تورم رونده (Walking Inflation)

این تورم قوی یا مخرب بین ۳ تا ۱۰ درصد در سال است که برای اقتصاد مضر محسوب می‌شود، زیرا رشد اقتصادی را خیلی تحت فشار قرار می‌دهد. در این زمان، مردم بیشتر از نیاز خود خرید می‌کنند تا در آینده مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر نشوند.

این افزایش خرید باعث می‌شود تقاضا بیش از پیش شود به طوری که تامین‌کنندگان قادر به تامین مازاد نخواهند بود؛ همچنین، دستمزد کافی به قشر کارگر و سایرین تعلق نمی‌گیرد! در نتیجه، با قیمت بالای کالاها و خدمات ضروری، اکثر مردم دسترسی خود تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها به کالاهای ضروری را از دست می‌دهند.

تورم سواره (Galloping Inflation)

هنگامی که تورم به ۱۰ درصد یا بیشتر برسد، اقتصاد به طور مطلق خراب می‌شود. پول آنقدر سریع ارزش خود را از دست می‌دهد که کسب‌وکارها و کارمندان نمی‌توانند با هزینه‌ها و قیمت‌ها سازگاری داشته باشند.

سرمایه‌گذاران، از سرمایه‌گذاری در آن کشور صرف نظر کرده و دارایی خود را خارج می‌کنند. اقتصاد بی‌ثبات می‌شود و مسئولان دولت اعتبار خود را از دست می‌دهند. بهتر است از وقوع تورم سواره به هر قیمتی جلوگیری کرد.

ابر تورم (Hyperinflation)

ابر تورم زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها بیش از ۵۰ درصد در ماه افزایش پیدا کنند که امری بسیار نادر است! در واقع، بیشتر نمونه‌های ابر تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها تورم زمانی اتفاق می‌افتند که دولت‌ها برای پرداخت هزینه‌های جنگ پول چاپ کنند. نمونه‌هایی از ابر تورم در تاریخ عبارتند از: آلمان در دهه ۱۹۲۰، زیمبابوه در دهه ۲۰۰۰ و ونزوئلا در دهه ۲۰۱۰.

رکود تورمی (Stagflation)

زمانی که رشد اقتصادی راکد باشد اما همچنان افزایش قیمت وجود داشته باشد یعنی رکود تورمی ایجاد شده است؛ اگرچه این ترکیب متناقض به نظر می‌رسد! اما چرا وقتی تقاضای کافی برای تقویت رشد اقتصادی وجود ندارد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد؟

بهترین مثال برای این پدیده در دهه ۱۹۷۰ زمانی که ایالات متحده استاندارد طلا را کنار گذاشت، اتفاق افتاد. هنگامی که دلار دیگر به طلا وابسته نبود، ارزش آن به شدت کاهش یافت. در همین زمان قیمت طلا نیز به شدت افزایش یافت.

انواع تورم

چرا امروز تورم بالا است؟

دو دلیل اصلی برای تورم بالا طی چند سال اخیر وجود دارد:

قرنطینه‌های تحمیلی دولت‌ها

زمانی که بیماری کرونا شیوع سراسری پیدا کرد، شدیدترین اقدام دولت‌ها برای مبارزه با آن اعمال قرنطینه بود. درست است که از لحاظ پزشکی به نفع همه بود اما نمی‌توان انکار کرد که قرنطینه‌ها آسیب پایداری به اقتصاد وارد کردند.

اقتصاد جهانی پیش از شیوع Covid-19 در وضعیت خوبی نبود و این محدودیت‌ها باعث تشدید و تسریع مشکلات موجود شد. با تعطیل شدن اقتصادهای جهان، تولیدکنندگان مواد خام تولید خود را کاهش دادند، شرکت‌ها نیروها را تعدیل کردند، تولید کالا در کارخانه‌ها متوقف شد و در نتیجه تمام این‌ها زنجیره تامین مختل شد.

این موضوع برای اقتصاد جهان بد تمام شد؛ زیرا زمانی که اقتصادها پس از چند ماه دوباره شروع به کار کردند، برخی موارد ناخوشایند آشکار شد:

 • کمبود مواد اولیه
 • کمبود منابع انسانی
 • برخی تولیدکنندگان نابود شدند و برخی دیگر نتوانستند این شکاف را پر کنند.
 • زنجیره تامین شکسته شد و قابل ترمیم نبود!تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها

این موارد تولید و توسعه کالا را بسیار دشوار کرد که شکست بدی را به اقتصاد جهان وارد کرد. گاهی شکست و آسیب در یک مکان باعث شکست در قسمت‌های دیگر می‌شود و پس از شروع، کنترل و متوقف کردن آن روند بسیار دشوار است. در نهایت آنچه پس از قرنطینه‌ها به آن رسیدیم افزایش قیمت کالاها و خدمات بود.

چاپ نامحدود پول

دلیل دوم تورم بالایی که امروز شاهد آن هستیم، چاپ پول نامحدود از سمت دولت‌ها است! اما چرا اینکار را می‌کنند؟ خلاصه بگوییم: کمبود انرژی ارزان. همان‌طور که گفتیم با شروع بحران کرونا، تولید مواد خام کاهش یافت؛ در مورد تولید انرژی نیز چنین موردی صدق می‌کند. به طور ساده: استخراج نفت و گاز آنقدر زیاد بوده که اکنون سوخت فسیلی زیادی باقی نمانده و این مورد باعث گران شدن و کمبود انرژی شده است. زمانی که هزینه‌های انرژی افزایش می‌یابد، قیمت هرچیز دیگری نیز افزایش پیدا می‌کند؛ به این دلیل که ما برای اداره امور زندگی به نفت، گاز و ذغال سنگ (که ۸۰ درصد انرژی جهانی را تشکیل می‌دهند) نیاز داریم؛ حال زمانی که انرژی ارزان در دسترس نباشد، رشد اقتصادی راکد می‌شود.

راهکار کشورها برای مقابله با مشکلات تورم

دولت‌ها با چاپ نامحدود پول سعی کردند با رشد از بین رفته مبارزه کنند و اقتصاد را تحریک کنند؛ وام‌های ارزان به خانوارها و کسب‌وکارها ارائه دادند، مبالغ زیادی دلار، یورو، ین و… چاپ کردند و باعث ایجاد مشکلات جدید شدند! اقتصادهای در حال رکود نمی‌توانند تمام پول تازه را جذب کنند و حباب مالی در همه جا شکل گرفت. به طور دقیق آنچه امروز شاهد آن هستیم، یک رکود تورمی است.

تاثیر تورم بر بازارهای مالی

در ادامه تاثیر تورم بر بازار سهام و ارز دیجیتال را بررسی خواهیم کرد:

بازار سهام

پژوهشگران اقتصادی رابطه بین تورم و سهام را با توجه به ساختار اقتصادی متفاوت هر کشور نتوانستند به درستی کشف کنند. برخی این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی دیگر فاقد ارتباط می‌دانند.

تورم همیشه بد نیست و می‌تواند گاهی مفید باشد. تحلیلگران می‌گویند تورم خفیف عموما خوب است؛ زیرا اقتصاد در حال رشد را نشان می‌دهد؛ همچنین بر اساس تحقیقات و آمار گفته‌اند بالاترین بازدهی واقعی در سهام زمانی رخ می‌دهد که نرخ تورم بین ۲ تا ۳ درصد باشد.

به طور کلی می‌توان گفت خرید سهام در بلند مدت روش خوبی برای جلوگیری از بی‌ارزش شدن دارایی است، اما در کوتاه مدت ممکن است نوسانات تورم باعث کاهش قیمت سهام شود.

بازار ارزهای دیجیتال

تورم در بازار ارزهای دیجیتال آنطور که بر بازار سهام تاثیر می‌گذارد، تاثیرگذار نیست؛ با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال عرضه محدود و ثابتی دارند، باعث می‌شود در برابر تورم مقاومت کنند؛ به عنوان مثال، عرضه معروف‌ترین ارز دیجیتال یعنی بیت کوین حدود ۲۱ میلیون توکن است و این ویژگی در بلند مدت باعث افزایش قیمت این ارز دیجیتال می‌شود.

تاثیر تورم بر ارزهای دیجیتالل

اما همه ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین نیستند؛ به عنوان مثال دسته‌ای از توکن‌ها به نام استیبل کوین بین سرمایه‌گذاران بسیار محبوب هستند. اما برخی از این استیبل کوین‌ها با پشتوانه فیات هستند که در صورت سرمایه‌گذاری روی این ارزهای دیجیتال، سرمایه شما تحت تاثیر تورم قرار خواهد گرفت و ممکن است ارزش سرمایه شما کاهش یابد؛ زیرا ارز پشتوانه آن ارزش خود را از دست داده است.

چه راه‌حل هایی پیش روی سرمایه‌گذران وجود دارد؟

اکنون با دانستن تمام این موارد، سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش سرمایه خود چه باید بکنند؟ آیا راه حلی وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم بله. راه حل‌هایی هستند که شما بتوانید ارزش دارایی و سرمایه خود را حفظ کنید که در ادامه خواهیم گفت:

رمزارزها به خصوص بیت کوین

ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری بر روی بیت کوین یکی از بهترین روش‌ها برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه شما است؛ به طور کی می‌توان گفت ارزهای دیجیتال یک محافظ خوب برای سرمایه شما در برابر تورم هستند. این محافظ تنها در صورتی می‌تواند برای شما مفید واقع شود که درباره آن اطلاعات کافی داشته باشید و زمان درست سرمایه‌گذاری در این بازار را بشناسید.

طلا و فلزات گران‌بها

طلا یا فلزات گران‌بها را به عنوان یک سرمایه‌گذاری خوب در تورم یا بحران‌های اقتصادی می‌شناسند. با گذشت زمان و طی دو دهه گذشته قیمت طلا سه برابر شد و این نشان می‌دهد که اگر می‌خواهید از طلا و سایر فلزات گران‌بها برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید، باید چشم‌انداز بلند مدت داشته باشید.

زمین و املاک

زمین و املاک نیز مانند طلا برای سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌توانند مفید باشند؛ اگر می‌خواهید در این بخش سرمایه‌گذاری کنید باید مکان درستی را انتخاب کنید تا در آینده بتوانید سود خوبی از آن دریافت کنید.

سخن نهایی

درصدی از تورم در جامعه می‌تواند برای رشد اقتصاد مفید باشد اما اگر از کنترل خارج شود، ممکن است اثرات زیان باری برای جامعه داشته باشد؛ معمولا قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه در تورم بیشترین آسیب را می‌بینند.

هنگام تورم سعی کنید دارایی خود را از نقدینگی خارج کنید و برای حفظ ارزش آن، در بازار ارزهای دیجیتال، طلا و زمین سرمایه‌گذاری کنید. توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری بدون دانش و اطلاعات کافی از بازار مورد نظر، نه تنها ارزش سرمایه شما را حفظ نمی‌کند، بلکه ممکن است به دارایی شما آسیب وارد کند. شما در زمان تورم برای حفظ ارزش سرمایه خود چه می‌کنید؟

سوالات متدوال

سوالات متداول


تورم (Inflation) چیست؟

تورم فرایندی است که طی آن ارزها ارزش خود را از دست می‌دهند و باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌شوند.

چه عواملی بر تورم تاثیر می‌گذارد؟

سه دسته برجسته وجود دارند: تورم ناشی از فشار هزینه، تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ذاتی.

انواع تورم و تفاوت درصدی آن‌ها چیست؟

تورم خزنده (کم‌تر از ۳ درصد)، تورم رونده (تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها بین ۳ تا ۱۰ درصد)، تورم سواره (۱۰ درصد یا بیشتر)، ابر تورم (بیش از ۵۰ درصد)، رکود تورمی (متوقف شدن رشد اقتصادی)

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال

عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال

در این گزارش، نحوه محاسبه قیمت رمزارزهای دیجیتال و پیش بینی قیمت بیت کوین و آلت کوین های مختلف مثل اتریوم، دوج کوین و کاردانو بررسی خواهند شد؛ همان طور که میدانید ارزهای دیجیتال در این روزها نوسانات قیمت بسیار بالایی دارند و تاثیر تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال در روند بازار تا حدودی کمرنگ شده است.

در این شرایط برای پیش بینی و تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال باید به چه مواردی توجه کرد؟

آشنایی با بازارهای مالی

به طور کلی بازارهای مالی به بازارهایی گفته میشود که در آنها سهام، اوراق قرضه، اسناد تجاری، وام‌های رهنی مورد داد و ستد قرار می‌گیرند و پشتوانه آن ها دارایی های واقعی یا فیزیکی است، آشنایی با بازار های مالی مختلف از جمله بورس و فارکس، این دیدگاه را در شما به وجود خواهد آورد که هیچ بازار مالی شرایط استیبل و ثابتی ندارد و در تمام زمان ها روند رو به رشد و افت وجود دارد. قیمت ارزهای دیجیتال نیز از این قائده مستنثی نیستند؛ به دست آوردن چنین دیدگاهی فقط در طول زمان امکان پذیر است و سود واقعی از آن کسانی است که شرایط بازار را به درستی درک کرده و تصمیم های مالی خوبی برای سرمایه خود اتخاذ کنند.

بازار مالی ارزهای دیجیتال هم چنین شرایطی داشته و اما نسبت به سایر بازارهای مالی بیشتر تحت تاثیر اخبار و رسانه ها قرار میگیرد؛ بنابراین اولین قدمت برای تحلیل قیمت رمزارزهای مختلف آشنایی با جو کاری و شرایط بازارهای مالی مختلف خارجی و کریپتوکارنسی است.

شناخت ارزهای دیجیتال برتر بازار

بعد از آشنایی با بازار رمزارزها و مدتی فعالیت در این حوزه بدون شک برای همه افراد این سوال پیش‌ می‌آید که چه عواملی باعث پایین و بالا رفتن قیمت ارزهای دیجیتال مختلف میشود؟ در ابتدا و قبل از هر توضیح خاصی، حتما حتما برترین رمزارزهای بازار رو شناسایی و روند تغییرات قیمت آنها را برای مدت ۶ ماه مورد بررسی قرار دهید. این بررسی و تحلیل به شما نشان خواهد داد که چطور قیمت بیت کوین روی سایر رمزارزهای بازار تاثیر دارد و کدام آلت کوین های برتر کمترین اثر را از تغییر قیمت پادشاه کوین ها میپذیرند. بعد از به دست آوردن چنین شناختی، درک وضعیت بازار برای شما راحت تر از قبل شده و تغییرات ناگهانی که هر از چند گاهی در بازار رخ میدهد، کمتر متعجب میشود. در ادامه لیست چند رمزارز برتر حال حاضر بازار کریپتو را برایتان آورده‌ ایم:

 • بیت کوین
 • اتریوم
 • بایننس کوین
 • ریپل
 • کاردانو

دنبال کردن نرخ روز ارزهای فیات و استیبل کوین ها

برخی از رمزارزهای موجود در بازار مثل تتر که در جایگاه سوم نیز قرار دارد، دارای پشتوانه فیات دلار آمریکا و یورو است، بنابراین در نظر گرفتن قیمت این رمزارزها و میزان دارایی تتر صرافی های مختلف دنیا میتواند یک سیگنال بسیار قوی برای افزایش یا کاهش قیمت رمزارزها باشد، به این صورت که اگر مبالغ بالایی از تتر از صرافی ها خارج شوند به احتمال زیاد روند بازار نزولی بوده و افراد مختلف در سراسر دنیا دنبال خارج کردن سرمایه دیجیتال خود از صرافی ها هستند. اما اگر مقدار زیادی استییل کوین تتر وارد صرافی ها شود، به این معناست که افرادی زیادی قصد خرید رمزارز در بازار کریپتو رو دارند و در این حالت روند بازار هم صعودی خواهد گشت.

عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال

برای این کار میتوانید از وبسایت هایی که در این زمینه وجود دارند، پیگیر روند قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال مختلف باشید و یا اینکه با استفاده ماشین حساب ارزهای دیجیتال نرخ دقیق تر مقدار تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها رمزارز مورد نظر خود را باتوجه به دلار آمریکا و یا یورو اروپا محاسبه کنید.

مفهوم عرضه و تقاضا

یکی از مهمترین مفاهیمی که باید در بازارهای مالی مختلف از جمله ارزهای دیجیتال با آشنایی کامل داشته باشید، مفهوم عرضه و تقضا است، شناخت این مفهوم و پیاده سازی آن در روند تغییر قیمت رمزارزهای مختلف مختلف میتواند بسیار کمک کننده باشد؛ همان طور که میدانید بخشی از ارزش فلزهای با ارزش مانند طلا، به دلیل عرضه‌ محدود آنها به دست می‌آید و معمولا هم قیمت این فلزات توسط سیستم عرضه و تقاضا (Supply and Demand) کنترل می‌شود.

به طور کلی، هر چه تقاضا بیشتر باشد و حجم محدودی از کالا وجود داشته باشد، قیمت افزایش می‌یابد و هرچه عرضه زیاد و تقاضا کم باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند؛ این اصل در مورد ارزهای دیجیتال نیز صادق است، هرچه تقاضا برای یک ارز دیجیتال بیشتر شود و حجم عرضه آن محدود باشد، قیمت آن ارز افزایش پیدا می‌کند.

مسائل قانونی و محدودیت‌ها

از دیگر مواردی که روی قیمت رمزارزها تاثیر زیادی دارد، مسائل تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها قانونی و مربوط به دولت‌ های مختلف است که می‌تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد؛ برای مثال اگر یک دولت درباره‌ قوانین دارایی و مالیات سخت‌ گیر باشد، مخفی کردن دارایی‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال تبدیل به اقدامی رایج می‌شود و این خود باعث تغییر در قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌شود، زیرا تقاضا برای آنها بیشتر خواهد شد؛ اقدامات قانونی مثبت برای یک ارز دیجیتال مانند رسمی کردن آنها به عنوان ارز یک کشور، می‌تواند اثرات مثبتی در قیمت داشته باشد؛ در حالی که ممنوعیت ارزهای دیجیتال نیز توسط یک یا چند کشور می‌تواند اثرات منفی از خود در روند قیمت های بازار برجای بگذارد.

دنبال کردن سلبریتی های بازار تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها کریپتوکارنسی

یکی از عواملی که تاثیر بالایی در بالا و پایین شدن قیمت رمزارزهای دیجیتالی دارد، دنبال کردن افراد سلبریتی و فعال در این حوزه از جمله ایلان ماسک و جاستین سان و بنیان گذاران ارزهای اتریوم و لایت کوین و صرافی بایننس میباشد. این افراد در شبکه های اجتماعی مختلف به ویژه توییتر بسیار فعال بوده و توییت هایی که مرتبط با بازار رمزارزها منتشر میکنند معمولا تاثیر زیادی در قیمت ارزهای دیجیتالی مختلف بازار کریپتوکارنسی دارد.

عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای اتریوم و دوج کوین و کاردانو

در این بخش روند سه رمرارزی پر طرفدار که در رتبه های برتر بازار کریپتو هستند را با استفاده از تحلیل های وبسایت آکادمی ارز دیجیتال بررسی میکنیم، ارز دیجیتال اتریوم دومین رمزارز برتر بازار است که روند رو به رشد و نزول آن درصد بسیار کمی از بیت کوین اثر گرفته و بررسی آمار قیمت ۶ ماه گذشته این رمزارز نشان میدهد که با تمام نوسانات شدید بازار و نزولی بودن قیمت ها، در حالت کلی این رمزارز ارزشمند تر شده و قیمت آن افزایش پیدا کرده است.

ارز دیجیتال کاردانو نیز نسخه بهینه سازی شده ای از اتریوم بوده و جالب است بدانید که این دو رمز ارز سازندگان مشترکی داشته‌اند، این ارز یکی از آلت کوین های آینده دار است که باز هم همانند اتریوم کمترین تاثیر را از روند قیمت افزایشی و کاهشی بیت کوین دریافت میکند؛ آخرین رمزارزی که به معرفی و تحلیل آن میپردازیم و در بین ایرانیان شهرت خاصی پیدا کرده، شت کوین دوج کوین میباشد که هیچ زیرساخت مناسبی نداشته و روند قیمت آن به صورت صد در صدی وابسته به اخبار و رسانه های خارجی است. توصیه نهایی این هست که برای درک بهتر تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال به تمام فاکتورهای گفته شده در این خبر دقت کنید.

راز خزان معاملات مسکن

بازار معاملات مسکن در شهر تهران، اولین ماه پاییز را با «افت محسوس خرید آپارتمان» و همزمان «رشد خفیف قیمت» پشت سر گذاشت. این دو گانگی، تحت تاثیر دو عامل اصلی موثر بر سمت تقاضا از یکسو و سمت عرضه از سوی دیگر رخ داده است. تعداد واحدهای مسکونی فروش‌رفته در مهرماه از «بازگشت دوباره بازار به کف معاملاتی» بعداز چند ماه فروش در حجم نسبتا بالا حکایت دارد. بنابراین…

پیروزی ناپلئونی «لولا»

مقامات انتخاباتی برزیل گفتند که رای‌دهندگان برزیلی روز یکشنبه (۸ آبان ماه)، رئیس‌جمهور ژایر بولسونارو را پس از تنها یک دوره برکنار کردند و رئیس‌جمهور چپ‌گرای سابق، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا را به…

روز سبز در سه بازار

روز دوشنبه روز خوبی برای بازارها بود. در این روز شاخص کل بازار سهام پس از یک دوره رخوت طولانی و سقوط به قعر کانال ۲/ ۱میلیونی، سومین حرکت صعودی پی در پی خود را به ثبت رساند و وارد محدوده یک‌میلیون و…

مثلث ماندگاری تورم جهانی

به‌رغم تلاش‌های بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان، به نظر می‌رسد تورم اقتصادهای غربی قصد کاهش ندارد. بر این اساس به نظر می‌رسد تداوم تورم اخیر کشورهای غربی سه عامل کلیدی دارد. شوک‌های اقتصادی و…

سرمقاله

وقتی آی‏فون لوکس می‌‏شود

ممنوعیت رجیستری آی‌فون۱۴، شاهد دیگری از رویکرد دیرینه سیاستگذاری در کشور ماست. رویکردی که زندگی شهروندان را در خط حداقلی معاش تعریف می‌کند و سیاست مناسب را رسیدن به آن و نه فراتر از آن می‌داند. البته مثل هر هدف دیگری، به آن نیز…

پربازدیدهای این شماره

 • مسافرت‏‏‌های نامتعارف در راه است
 • پنج‌ضلعی اعتراضات درایران
 • اخطار ایران به عربستان
 • تیر آخر به روابط تهران- بروکسل؟
 • راز خزان معاملات مسکن
 • صبحانه؛ نان و چای
 • روز سبز در سه بازار
 • فقر و سوءتغذیه فراگیر در آغاز دهه ۵۰
 • وقتی آی‏فون لوکس می‌‏شود
 • برنده اقتصادی جنگ اوکراین
 • ظهور ایلان‌ماسک هندوستان
 • تست چهارم دلار در کانال ۳۳

مطالب توصیه شده

 • مسافرت‏‏‌های نامتعارف در راه است
 • اخطار ایران به عربستان
 • بحران مالی؛ رهاورد فیلترینگ برای شرکت‌های تلکام
 • تسهیلات‌دهی در حیاط‌خلوت بانک‌ها
 • بلاتکلیفی در رگولاتوری برق
 • خاموشی سازهای ایران در قطر؟
 • اخطار ایران به عربستان
 • دو روایت از تراژدی دارویی
 • تیر آخر به روابط تهران- بروکسل؟
 • عوامل بروز ناآرامی‌های اخیر
 • تصویر دانشجوی زندانی تصویر قدرت ما نیست
 • ساختمان سفید - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
 • راهبرد - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
 • بهارستان - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
 • روز سبز در سه بازار
 • پایان تراژدی سرخ بورس؟
 • حمایت از بورس یا بیلان کاری مدیران؟
 • نبض‌بازار - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
 • نبض بازار سهام - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

بازار پول و ارز

 • تست چهارم دلار در کانال ۳۳
 • افزایش دمای نرخ‌‌های بازار پول
 • برنده اقتصادی جنگ اوکراین
 • افول شاخص اعتماد مصرف‏‌کنندگان ژاپن
 • برآورد سازمان جهانی کار درباره ایجاد ۲۸۰ میلیون شغل تا سال ۲۰۳۰

مسکن و عمران

 • راز خزان معاملات مسکن
 • سهم آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ از بازار مسکن تهران
 • روایت مرکز آمار از قیمت مسکن مهرماه

صنعت و معدن

 • تبعیض عوارض‌گیران به نفع بخش دولتی
 • آفت استانداردهای آسیایی زراعت
 • توسعه معدنی پایدار
 • گلوگاه قیمت‌گذاری دستوری برای تولید‌کنندگان محصولات سلولزی
 • چالش سرمایه‌گذار با سامانه بهین‌یاب
 • پیروزی ناپلئونی «لولا»
 • ماموریت نجات توافق غلات
 • استاد بازی‌‌ها: هنری کیسینجر و هنر دیپلماسی خاورمیانه‌‌ای
 • اسرائیل همچنان در بن‌بست سیاسی
 • تراژدی گجرات

بازرگانی

 • آتش خروج انفجاری روسیه در خرمن گندم
 • ۲/ ۸‌میلیون ‌تن کالای اساسی و نهاده دامی در بنادر
 • دعوت اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌گانه به جلسات تدوین لایحه بودجه۱۴۰۲
 • هر سال ‌یک ‌میلیون هکتار از خاک ایران بیابان می‌شود
 • تخلیه و بارگیری ۶/ ۱۱‌میلیون‌تن کالا در بنادر طی مهر ۱۴۰۱

بازار نفت

 • تورم انرژی؛ دامن‌گیر اروپا
 • واردات؛ نتیجه ناترازی بنزین
 • بی‌میلی اژدهای زرد؛ عامل رکود بازار نفت
 • کاهش قیمت نفت عربستان برای آسیا
 • صادرات و ذخیره‌سازی گاز ایران

خودرو

 • لیست دوم واردکنندگان خودرو
 • ابلاغ مصوبه اصلاح واردات خودرو
 • فراخوان دوباره اسپورتیج
 • آینده نامعلوم سئات
 • بازگشت تویوتا به سوئیچ مکانیکی

سیاست گذاری

 • مثلث ماندگاری تورم جهانی
 • بازار کار علیه مهار تورم
 • ضرورت تدوین احکام کارآمدتر و کمی‌تر در نظام سلامت کشور
 • نرخ حق بیمه شخص ثالث ریلی تصویب شد
 • تسهیل‌گری مالیاتی برای مودیان منضبط

بورس کالا

 • فلزی‌ها بازندگان و غلات برندگان کالایی‌ها
 • افزایش ۶ درصدی بهای گندم با اعلام خروج روسیه از توافق کریدور امن صادراتی
 • زیر و بم فعالیت «حتاید»
 • غذایی‌ها به میدان می‌آیند
 • بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه اقدامی مثبت و تاثیرگذار بود
 • تکمیل زنجیره خدمات تامین سرمایه تمدن

معدن و صنایع معدنی

 • ۱۰فرمان برای معدن هوشمند
 • شبیه‌‌‌سازی سه‌بعدی به کمک معادن می‌‌‌آید

آينده نگر بازار

 • رشد ناگهانی بازارهای داخلی

شرکت ها

 • تسهیلات‌دهی در حیاط‌خلوت بانک‌ها
 • تحلیل و بررسی سهام شرکت پتروشیمی نوری
 • استمداد تولیدکنندگان صنایع سلولزی از سه قوه
 • تکنولوژی‌های نوین در خدمت تولید فولاد سبز
 • نقطه حیات صنعت فولاد

بازار دیجیتال

 • بحران مالی؛ رهاورد فیلترینگ برای شرکت‌های تلکام
 • انتقاد از رویکرد دوگانه در برابر پلتفرم‌های داخلی
 • نظرسنجی ماسک برای برگرداندن اپلیکیشن ویدئوی کوتاه
 • ودیعه‌های مشترکان تلفن ثابت و همراه تبدیل به سهام شود
 • تیک آبی توییتر پولی می‌شود
 • زوجی که تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها در خطر هستند
 • جام‌جهانی، پایان جاه‌طلبی قطر نیست
 • VAR یک سال عقب افتاد!
 • جدایی استراماچونی از الغرافه
 • حریف استقلال یک غایب دارد

تاریخ و اقتصاد

 • صبحانه؛ نان و چای
 • فقر و سوءتغذیه فراگیر در آغاز دهه ۵۰

مدیران

 • ظهور ایلان‌ماسک هندوستان

گردشگری - استان ها

 • مسافرت‏‏‌های نامتعارف در راه است
 • تعیین تکلیف واگذاری تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها فاز دوم منطقه آزاد قصرشیرین
 • رکورد تولید انرژی در نیروگاه نکا
 • رهاسازی آب در حوضه کرخه از ۱۵ آبان
 • جهش تولید در دیم‌زارهای فارس

فرهنگ و هنر

 • خاموشی سازهای ایران در قطر؟
 • جدال خیر و شر در صدر باکس‌آفیس
 • تجلی هنر بر توپ‌های جام جهانی
 • «آواتار» سه‌ساعته در راه است
 • تولد جولیا رابرتز با کمک مالی لوترکینگ

سرمقاله

وقتی آی‏فون لوکس می‌‏شود

ممنوعیت رجیستری آی‌فون۱۴، شاهد دیگری از رویکرد دیرینه سیاستگذاری در کشور ماست. رویکردی که زندگی شهروندان را در خط حداقلی معاش تعریف می‌کند و سیاست مناسب را رسیدن به آن و نه فراتر از آن می‌داند. البته مثل هر هدف دیگری، به آن نیز…

تحلیل

تیر آخر به روابط تهران- بروکسل؟

دنیای‌اقتصاد -سعیده سادات فهری : آلمان و اتحادیه اروپا اعلام کردند که در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سپاه پاسداران را به‌عنوان سازمان تروریستی طبقه‌بندی کنند یا خیر؟ این موضع‌گیری بلافاصله با واکنش تهران مواجه شد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه هشدار داد…

ظهور ایلان‌ماسک هندوستان

هندوستان هم دارای «ایلان ماسک» شد. «باویش آگروال» مدیرعامل «اولا» پنج سال پیش برنامه «انقلاب سبز در هند» را اکران کرد و امروز که بزرگ‌ترین تولیدکننده دوچرخه الکتریکی در جهان شده است، قصد دارد در ۲۰۲۴، «اولین خودروی اسپرت…

گزارش

دو روایت از تراژدی دارویی

دنياي اقتصاد- بهناز جلالي‌پور : انجمن داروسازان ایران اعلام کرده است که تصمیم خود را برای قطع پذیرش نسخ دارویی مرتبط به سازمان تامین اجتماعی پس از مذاکره با وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی در هفته آینده قطعی خواهد کرد. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی…

آزادسازی ۱/۶ دهم میلیارد دلاری دارایی‌های ایران در عراق / تاثیر مستقیم این آزادسازی بر کاهش قیمت ارز

آزادسازی ۱/۶ دهم میلیارد دلاری دارایی‌های ایران در عراق / تاثیر مستقیم این آزادسازی بر کاهش قیمت ارز

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی از آزادسازی ۱/۶ دهم میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران در عراق خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: طی روزهای گذشته و با دیپلماسی قوی دولت آیت‌الله رئیسی ۱/۶ دهم میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در عراق آزاد شد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: این تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها دارایی‌ها به دلیل فروش گاز ایران به عراق بود که به دلیل تحریم‌های اعمال شده در سیستم بانکی علیه ایران و البته دیپلماسی فشل دولت آقای روحانی در عراق توقیف بود.

ابوترابی اظهار داشت: با آزادسازی این ۱/۶ دهم میلیارد دلار از دارایی‌های ایران تقریباً دارایی‌های توقیف شده ایران در عراق به صفر رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در روزی که قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران صادر شد ما شاهد آزادسازی این دارایی‌ها بودیم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آزادسازی این دارایی‌ها تاثیر مستقیم بر کاهش قیمت ارز در داخل کشور دارد و ما در ادامه تاثیرات بیشتر آن را نیز خواهیم دید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.